Sayfadaki görseller
PDF
ePub

scopalem ecclesiam regendam judicaverint, quosque ea pietate, doctrina, ac prudentia praeditos esse cognoverint, quae juxta ecclesiae leges in episcopis requiruntur.

Pm1?

Si forte vero aliqui ex candidatis ipsis Serenissimo Regi minus grati extiterint, capitula e catalogo eos delebunt, reliquo tamen manente sufficienti candidatorum numero, ex quo novus archiepiscopus, vel episcopus eligi valeat. Tunc vero capitula ad canonicam electionem in archiepiscopum, vel episcopum unius ex candidatis, qui supererunt, juxta consuetas canonicas formas procedent, ac documentum electionis in forma authentica intra mensem ad summum pontificem perferri curabunt.

Confectio processus informativi super statu ecclesiae, qualitatibus promovendi ad archiepiscopalem, vel episcopalem ecclesiam a romano Pontifice ad formam instructionis fel. rec. Urbani PP. VIII. jussu editae committetur, quo accepto, si Summus Pontifex compererit promovendum iis dotibus instructum, quae a canonibus in episcopo requiruntur, eum quantocius fieri poterit juxta statutas formas per apostolicas litteras confirmabit.

Si vero aut electio minime fuerit canonice peracta, aut promovendus praedictis dotibus instructus non reperiatur, ex speciali gratia summus Pontifex indulgebit, ut capitulum ad novam electionem, ut supra, canonica methodo valeat procedere. Ratificationes praesentis conventionis mutuo tradentur Romae sexaginta dierum spatio, aut citius si fieri poterit. Datum Romae die 18 junii 1827.

L. S.

Comte de Celles.

L. S.

Germain.

L. S.

L. S.

D. Maurus Card. Cappellari.
Franciscus Capaccini.

et

[ocr errors]

Wij keuren bovengemelde overeenkomst, en elk artikel daarin vervat, goed, verklaren dat een en ander, is aangenomen, bekrachtigd en bevestigd en beloven dat hetzelve, volgens form en inhoud zal worden ten uitvoer gebragt en nagekomen.

+

In teeken der waarheid hebben wij deze afgevaardigd, eigenhandig onderteekend, gekontrasigneerd en van Ons kóninklijk zegel voorzien, te Brussel den vijf-en-twintigste Julij

*1

van het jaar Onzes Heeren daizend acht honderd zeven-entwintig, het veertiende van Onze regering.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

wan

(Was geteekend) Willem. Van wegen den Koning."

****

(Was geteekend) J. G. De Mey van Streefkerk, Lager stond,

De minister van buitenlandsche zaken..: (Was geteekend) Verstolk van Soelen. Voor vertaling:.

De secretaris der permanente commissie uit den raad van State voor de zaken van de R. C. Eeredienst.

[ocr errors]

(Was geteekend) P. G. van Ghert.

Lasten en bevelen dat deze in het Staats-Blad zal worden geplaatst.

Gegeven te Laeken, den 2 October 1827, het veertiende van Onze regering.

2.

Bulla Leonis XII., Pontif., d. d. Romae XVI. Kal. Septbr. MDCCCXXVII.

Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Op het rapport der permanente commissie, uit den Raad van state voor de zaken ́ van de R. C. eeredienst,

8

+

Hebben besloten en besluiten :

[ocr errors]

Art. 1. De bulle, den 16e der kalenden van september

1827, te Rome afgevaardigt en bevattende de bekrachtiging

1

der overeenkomst tusschen Ons en den Pausselijken stoel den 18 junij 1827, aangegaan zal worden afgekondigd, zonder echter goed te keuren, de clausen, formulieren of uitdrukkingen in dié bulle voorkomende en die strijdig zijn, of zouden kunnen wezen met 's landswetten,

ne

776

us 12. Gemneldes bulle zal in de latijnsche, nederlandsche en

9

f

:

fransche talen) in de registers der permanente commissie uit den Raad van state voor de zaken van de R. C. eeredienst overgeschreven en daarvan door den secretaris dier commissie melding worden gemaakt op het origineel; zullende dezelve bulle almede in voornoemde talen geplaatst worden, in het

an

oleon :'t

staatsblad. 1

Gegeven te. Laeken, den 2 october 1827, het veertiende van Onze regering.

Bl.

* 91x

Geteekend, Willem. 94

Բ-ն, .t

17.. i C

'1

} Leo episcopus, servus, servorum dei ad perpetuam rei memoriam. Quod jamdių maximis erat in votis, nimirum ut Ecclesiasticae res in Regno Belgico opportune componerentur, id juvante Deo, qui Pater est misericordiarum et Deus totius consolationis, demum feliciter effectum gratulamur. Nihil enim jucundius accidere Nobis poterat, utpote qui in summo Aposto, latus apice meritis licet imparibus constituti, pro illa, qua, dies noctesque urgemur, omnium Ecclesiarum sollicitudine, dolebamus vehementer de gravissimis malis, quae ex ingentibus praeteri torum temporum calamitatibus redundarant in ejusdem inclytae Nationis Catholicos, quos ceteroquin et fidei constantia et in hanc Apostolicam Sedem devotio summopere commendant. Por ro saluberrimum opus istud, quod fel. record. Praedecessor Noster Pius VII. aggressus est, et Nos deinde vestigiis ejus inhaerentes tandem absolvimus, caeptum perfectumque est, accedente ope, ac munificentia Serenissimi Principis Guilielmi Belgarum Regis, cujus proinde propensam erga Catholicos magno numero Sibi subditos, voluntatem grata semper memoria prosequemur. Ergo ad Omnipotentis Dei gloriam, atque ad honorem Deiparae Virginis Mariae, quam ut Patronam, Belgae praecipuo honorant cultu, sed et ad ipsorum Belgarum spirituale bonum, nos istamque sedem apostolicam inter, et laudatum Serenissimum Regem Guilielmum rite Conventio habita est, quam praesentium litterarum, vigore Apostolica Auctoritate duximus, confirmandam, Hujusce autem Conventionis tenor est, qui se

1

>

1

!

1

1

1

quitur, videlicet. Cit para #b.camodoor almo

19 尊着业

119 +32-:]

akhany gos: 7 H9]

WO

*) S.: Convention entre S. M. le Roi des Pays-Bas, et diese Uebersetzungen S. S. Léon XII., S. P. etc. Bruxelles, 1827, sich finden. i. J. mete

...

1

.E

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

!

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

alat (Repetíviť haec Bulla Conventionem inter Guilielmum 1., Belg. Reg., et Leonem XII, Summum Pontifie., initam die 18 Junii 1827., quam vid. supra pag. 457.)

121

Hanc igitur conventionem, quam cum serenissimo Belga-, ram rege inivimus, quaeque suprascriptis articulis continetur, motu nostro proprio, atque ex certa scientia, ac matura deliberatione nostra, deque apostolicae potestatis plenitudine, audita selecta venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae ecclesiae cardinalium congregatione, praesentium tenore denuo approbamus, ac ratam habemus, illique apostolici muniminis, et firmitatis robur, et efficaciam adjungimus.

1

Quocirca illud in primis declaramus, atque decernimus, ut conventio inter sanctam sedem et gubernium gallicanum, inita die XV. julii anni 1801, et a praedecessore nostro Pio P. P. VII. confirmata, per suas apostolicas litteras XVIII. Kalend. Septembris ejusdem anni datas, ad quas habenda sit ratio, quaeque in meridionalibus regni belgici provinciis viget, septentrionalibus quoque provinciis applicetur, ut in uno eodemque regno universae ecclesiasticae res una eademque ratione regantur, et pertractentur. Deinde vero quoniam ad plenam novissimae conventionis executionem necessarium est, quemadmodum necesse fuit tem pore conventionis anni 1801, dioecesium numerum constituere, easque suis finibus circumscribere, nos, collatis cum serenissimo rege Guilielmo consiliis, ad catholicae religionis incrementum, atque ad animarum salutem, praeter quinque jam actu existentes, trés alias pro, nunc episcopales sedes restituere, vel de novo erigere, sicque universum Belgicum regnum in octo dioeceses dividere, totidemque inibi cathedrales ecclesias constabilire decrevimus, quarum una metropolitana, reliquae interim ejusdem sint suffraganeae. Harum autem dioecesium limites hic tantum generaliter per provincias indicamus. Itaque ecclesia Mechlinensis erit metropolitana ecclesia, cujus dioecesanum ferfitorium ex integris provinciis Brabantiae meridionalis, et Ant verpiensi constabit. Septem vero ecclesiae suffraganeae erunt. ecclesia Leodiensis, Namurcensis, Tornacensis, Gandavensis, quatuor illae videlicet, quae jam extabant, et insuper aliae tres, quas ad praesens statuimus erigendas, nempe Brugensis, Amstelodamensis, et Boscoducensis. Habebit autem Leodiensis eccle

}

[ocr errors]

D

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

sia integras provincias Leodiensem, et Limburgensem; ecclesia Namurcensis provinciam Namurcensem, et Magnum ducatum Luxemburgensem; ecclesia Tornacensis Hannoniam; ecclesia Gadavensis universam Flandriam orientalem: ecclesia Amstelodamensis provincias Hollandiae septentrionalis, Hollandiae meridionalis, Ultrajecti, Overhyselii, Frisiae, Groninguae, et Drenthae; ecclesia Brugensis universam Flandriam occidentalem; ac demum ecclesia Boscoducensis provincias Brabantiae septentrionalis, Gueldriae, et Seelandiae. Jam vero in qualibet ecclesia cathedrali suum quoque aderit Capitulum. Dotem autem congruam, atque perpetuam unumquodque Capitulum habebit, et congrua similiter, ac perpetua dos unicuique ex sedibus episcopalibus assignabitur: quarum quidem sedium status per sereniss regis munificentiam, ut firmiter confidimus, melior in dies feliciorque evadet. Ceterum ea omnia, quae ad accuratiorem dioecesium circumscriptionem, atque ad perfectam ordinationem vel episcopalium sedium, vel Capitulorum Belgici regni spectant per alias apostolicas litteras, quas brevi erimus daturi distincte praescribentur.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Pad

At vero posteaquam Capitula ecclesiarum omnium, quas commemoravimus, fuerint constituta, facultatem eisdem Capitulis tribuimus, ut perdurantibus rerum adjunctis in articulo XVII. conventionis anno 1801 initae antevisis, quoties archiepiscopalis, sedes vel episcopalis vacaverit, capitulares illius vacantis ecclesiae, unumquodque scilicet Capitulum pro ecclesia sua, capitulariter congregati, et servatis canonicis regulis novos antistites ex ecclesiasticis Belgici regni viris, dignis tamen, et juxta ecclesiasticas sanctiones idoneis ad formam articuli III. novissimae conventionis eligere possint. " Verum pro hac prima vice nobis reservamus ecclesias regni Belgici de pastoribus providere, quemadmodum pro Mechliniensi ecclesia a fel. rec. Pio VII. Praedecessore nostro fuctum est; ac. pari modo si ob dioecesium vastitatem contingat, ut episcopi dioecesani alieno indigeant ministerio in iis etiam, quae characterem requirunt episcopalem, Nobis, et successoribus nostris reservamus ejusmodi dioecesium episcopis, prout necessarium judicaverimus, auxiliares episcopos concedere, qui eis, tamquam suffraganei adjumento in pontificalibus, muniis

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

4

« ÖncekiDevam »