Sayfadaki görseller
PDF
ePub

scopalem ecclesiam régendam judicaverint; quosque ea spietate, doctrina, ac prudentia praeditos esse cognoverint, quae juxta ecclesiae leges in episcopis requiruntur,

Si forte vero aliqui ex candidatis ipsis Serenissimo Regi minùs grati extiterint, capitula e catalogo eos delebunt, reliquo ' tamen manente sufficienti candidatorum numero, ex quo novus archiepiscopus, vel episcopus eligi valeat. Tunc vero capitula ad canonicam electionem in archiepiscopum, vel episcopum unius ex candidatis, qui supererunt, juxta consuetas canonicas formas procedent, ac documentum electionis in forma authentica intra mensem ad summum pontificem perferri curabunt.

Confectio processus informativi super statu ecclesiae, et qualitatibus promovendi ad archiepiscopalem, vel episcopalem ecclesiam a romano Pontifice ad formam instructionis fel. rec. Urbani PP. VIII. jussu editae committetur, quo accepto, si Summus Pontifex compererit promovendum iis dotibus instructum, quae a canonibus in episcopo requiruntur, 'eum quantocius fieri poterit juxta statutas formas per apostolicas litteras confirmabit.

Si vero aut electio minime fuerit canonice peracta, aut promovendus praedictis dotibus instructus non reperiatur, ex speciali gratia summus Pontifex indulgebit, ut capitulum ad novam electionem, ut supra, canopica' methodo valeat procedere.

Ratificationes praesentis conventionis mutuo tradentur Romae sexaginta dierum spatio, aut citius si fieri poterit.

Datum Romae die 18 junii 1827.
L. S.

Comte de Celles,
L. S.

Germain,
L, S.

D. Maurus Card. Cappellari.
L. S.

Franciscus Capaccini. Wij keuren bovengemelde overeenkomst, en elk artikel daarin vervat, goed, verklaren dat een en ander, is aangenomen, bekrachtigd en bevestigd en beloven dat hetzelve, volgens forın en inhoud zal worden ten uilvoer gebragt en nagekomen,

In teeken der Waarheid hebben wij deze afgevaardigd, ejgenhandig onderteekend, gekontrasigneerd en van Onskovinklijk zegel voorzien, te Brussel den vijf-en-twintigste Julij

van het jaar Onzes Heeren daizend acht honderd zeven entwintig, het veertiende van Onze regering..

(Was geteekend) Willem.

Van wegen den Koning. (Was geteekend) J. G. De Mey van Streefkerk,

Lager stond,
De minister van buitenlandsche zaken.. :
(Was geteekend) Verstolk van Soelen.

Voor vertaling:
De secretaris der permanente commissie uit

den raad van State voor de zaken van de
R. C. Eeredienst.

(Was geteekend) P. G. van Ghert. Lasten en bevelen dat deze in het Staats - Blad zal worden geplaatst.

Gegeven te Laeken, den 2 October 1827, het veertiende van Onze regering.

2.

Bulla Leonis XII., Pontif., d. d. Romae XVI. Kal. Septbr. ,

MDCCCXXVII.

Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, , enz., enz., enz. Op het rapport der permanente commissie, uit den Raad van state

uit den Raad van state voor de zaken van de R. C. eeredienst,

Hebben besloten en besluiten: Art. 1. De bulle, den 16e der kalenden van september 1827, te Rome afgevaardigt en bevattende de bekrachtiging der overeenkomst tusschen Ons en den Pausselijken stoel den 18 junij 1827, aangegaan zal worden afgekondigd, zonder echter goed te keuren, de clausen, formulieren of uitdrukkingen in dié bulle voorkomende en die strijdig zijn, of zouden kun nen wezen met 's landswetten, 09. 2. Genelde bulle zal in de latijnsche, nederlandsche en

461

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fransche talen) in de registers der permanente commissie uit den Raad van state voor de zaken van de R. C. eeredienst overgeschreven en daarvan door den secretaris clier conimissie melding worden gemaakt op het origineel; zullende dezelve bulle almede in voorgoemde talen geplaatst worden in het staatsblad.

Gegeven te Laeken, den 2'october 1827, het iveertiende van Onze regering."

Geteekend, Willem. 1 Leo episcopus, servus servorum dei ad perpetuam rei memoriam. Quod jamdių maximis erat in votis, nimirum, ut Ecclesiasticae res in Regno Belgico opportune componerentur, id juvante Deo, qui Pater est misericordiarum et Deus totius consolationis , demum feliciter effectum gratulainur. Nihil enim juewidius accidere Nobis poterat, utpote qui in summo Aposto, latus apice meritis licet imparibus constituti, pro illa, qua dies noctesque urgeipuromnium Ecclesiarum sollicitudine, dolebamus vehementer de gravissimis malis, quae ex ingentibus praeteria torum teinporum calamitatibus redundarant in ejusdem juclytae Nalionis, Catholicos, quos ceteroquin et fidei constantia et in hapo Apostolicam Sedem devotio sụmmopere commendant. Porz ro saluberrimum ,opus istud, quod fel. record. Praedecessor No, ster Pive VII. aggressus est, et Nos, deinde vestigiis, ejus, inhaerentes tandem absolvimas, caeptum perfectumque, est, acce. depte ope, ac munificentia Serenissimi Principis Guilielani Belgarum Regis, cujus proinde propensam erga Catholicos magno numero Sibi subditos, voluntatem igrata , semper memoria prosequemur. Ergo ad Omnipotentis Dei gloriam, atque ad honorem Deiparae Virginis Mariae, quam ut - Patronam, Belgae praecipuo honorant cultu', sed et ad ipsorum Belgarum spirituale bonum, nos istamque sedem apostolicam inter, et laudatum Serenissimum Regein Guilielmum rite Conventio habita est, quam praesentium litterarum , vigore Apostolica Aucloritate duximus coufirmandam, Hujusce autem Conventions tenor est, qui sequitur, videlicet.

* p.: OUTRO

*).S.: Convention entre s. M. le Roi des Pays-Bas, et Š. S. Léon XIT., S. P. etc. Bruxelles, 1827, wo diese Uebersetzangen sich finden. do

[ocr errors]

tis (Repelivit haee Bulla Conventionem inter Guilielmum 1 Belg. Reg., et Leonem XII, Summum Pontific., initam die 18 Junii 1827., quam vid. supra pag. 457.)

** Hanc igitur conventionem, quam cum serenissimo Belga, ram rege inivimus, quaeque suprascriptis articulis continetur, motu nostro proprio, atque ex certa scientia, ac matura deliberatione nostra, deque apostolicae potestatis plenitudine, audita selecta venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae 'eccle. siae cardinalium congregatione, praesentium tenore denuo approbamus, ac ratam habemus, illique apostolici muniminis, et firmitatis robur, et efficaciam adjungimus.

Quocirca illud in primis declaramus, atque decernimus, ut conventio inter sanctam sedem et gubernium gallicanum, inita die XV. julii anni 1801, 'et a praedecessore nostro Pio P. P. VII. confirinata, per suas apostolicas litteras XVII. Kalend. Septembris ejusdem anni datas, ad quas habenda sit ratio, quaeque in meridionalibus regni belgici provinciis viget, septentrionalibus quoque provinciis applicetur, ut in uno eodemque regno universae ecclesiasticae res una eademque ratione regantur, et pertractentur, ** Deinde vero quoniam ad plenam novissimae conventionis executionem necessarium est, quemadmodum necesse fuit tempore conventionis anni 1801, dioecesium numerum constituere, easque suis finibus circumscribere, nos, collatis cum serenissimo rege Guilielmo consiliis, 'ad catholicae religionis incrementuni, atque ad animarum salutem, praeter quinque jam actu existentés, 'tres alias pro, nunc episcopales sedes "restituere, vel de novo Serigere, sicque universum Belgicum' regnum in octo dioeceses dividere, totidemque inibi cathedrales ecclesias constabilire decrevimus, quarum una metropolitana, reliquae interim ejusdem sint suffraganeae. Harum autem dioecesium limites hic tantum generaliter 'per provincias indicamus. Itaque ecclesia Mechlinensis erit metropolitana ecclesia, cujus dioecesanum terfitorium ex integris provinciis Brabantiae meridionalis, et AntVerpienisi constabit. Septem vero ecclesiae suffraganeae erunt ecclesia Leodiensis, Namurcensis, Tornacensis, Gandavensis, quatuor illae videlicet, quae jamn extabant, et insuper aliae tres, quas ad praesens statuimus erigendas, nempe Brugensis, Amstelodamensis, et Boscoducensis. Habebit autem Leodiensis eccle

[ocr errors]

sia integras provincias Leodiensem,) et Limburgensem; ecclesia Namurcensis provinciam Namurcensem, et Magnum ducatum Luxemburgensem; ecclesia Tornacensis Hannoniam; ecelesia Gadavensis universam Flandriajn orientalem: ecclesia Amstelodamensis provincias Hollandiae , sęptentrionalis, Hollandiae meridionalis, Ultrajeeti, Overbyselii, Frisiae, Groninguae, et Dren thae; ecclesia Brugensis universam Flandriam occidentalem; ac demum ecclesia Boscoducensis provincias Brabantiae septentrionalis, Gueldriae, et Seelandiae. . Jam vero in qualibet ecclesia cathedrali suum quoque aderit Capitulum. Dotem autem con. gruam, atque perpetuam unumquodque Capitulum habebit, et congrua similiter, ac perpetua dos unicuique ex sedibus episcopalibus assignabitur: quarum qnidem sedium status per seres nissimi regis munificentiam, ut firmiter confidimus, meliot in dies feliciorque evadet. Ceterum ea omnia, quae ad accuratiorem dioecesium circumscriptionem, atque ad perfectam ordinaLionem vel episcopalium sedium, vel Capitulorum Belgici regni spectant per alias apostolicas litteras, quas brevi erimus daturi distincle praescribentur.

At vero posteaquam Capitula eeclesiarum omnium, quas commemoravimus, fuerint constituta, facultatem eisdem Capitulis tribuimus, ut perdurantibus rerum -adjunctis in articulo XVII. conventionis anno 1801 initae antevisis, quoties archiepiscopalis, sedes vel episcopalis vacaverit, capitulares illius vacantis ecclesiae, unumquodque scilicet Capitulum pro ecclesia sua, capitulariter congregati, et servatis canonicis regulis novos antistiles ex ecclesiasticis Belgici regři vivis, dignis tamen, et juxta ecclesiasticas sanctiones idoneis ad formam articuli Ill. nóvissimae conventionis eligere possinto, 24. Verum pro hac prima vice nobis reservamus ecclesias regni Belgici de pastoribus providere, quemadmodum pro Mechliniensi . ecclesia a fela rec. Pio VII, Praedecessore nostro , factum est; ac pari modo si ob dioecesium vastitatem contingat, ut. episcopi dioecesani alieno indigeant ministerio in iis etiam, quae characterem requirunt episcopalem, Nobis, en successori bus nostris reservamus ejusmodi dioecesium episcopis, prout necessarium judicaverimus , auxiliares episcopos concedere, qui eis, tamquam suffraganei , adjumento in pontificalibus, manis

« ÖncekiDevam »