Sayfadaki görseller
PDF
ePub

XIV.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Arnoldus van Esch, geboren op het huys tot Bergeyck, heeft gehadt drie broeders, als:

1. Jan van Esch, scholtus van Kempelandt, en commissarius vande vivres wegens zyn catholyke Majesteit, is ongetrouwt gestorven, anno 1587, den 13. Juny.

2. Petrus van Esch, pastoor tot Eersel, gestorven 7 ber 1688 (!).
3. Dirck van Esch, possesseur van 't huys Bergeyck, heeft nagelaten drie kinderen , als:
Theodorus , Lucia en Ida van Esch.

1. Theodorus, gewezene canonik van S. Jan t'Utrecht, is naderhand getrouwt.
2. Lucia van Esch, getrouwd aen Gerard vd. Steen, luyten. drossaert van allen den

landen van Grevenbroucq, Hamont etc., vader en moeder van Gerard vd. Steen,

can. S. Jan t'Utrecht.
3. Ida van Esch, getrouwt Nicol. Streng, rentmr. van het capittel S. Jan en heem-

raat 's lants van Vyanen, vader en moeder van Theod. Streng, gewezene canonick
S. Jans t’Utrecht, en naderhand can. en scholaster in onse Lieve Vrouwe, genaampt

't Munster tot Aken, aldaer gestorven 1 October 1669.
Arnoldus van Esch, can. en domheer S. Jans t’Utrecht, by resignatie vanden grave van
Rennenborgh, heeft lange jaren de bestieringe ende administratie gehadt van alle de goede-
ren van 't capittel, zoo van groote als cleyne cameren en fabryck, gelyk te zien is uyt de
rekeningen, die noch in bewaringe syn. Is in de eerste troublen gecommitteert geweest met
sekeren Schade, can, inden Dom, om onderzoek te doen wegens de vyff capittelen, wie be-
smet mocht wezen met ketterye. Eenigen tyt daerna, inde eerste troublen, is hem, benef-
fens verscheide anderen, de stadt ontseit om de religie, maer corts daerna weder ingeroepen.
Siende , de Gereformeerde nu geheel de overhand hadden, ende de capittels oock begosten
te vervallen, en den publyquen Godsdienst was ontseyt, soo resolveerde met syn confraters
alle d'ornamenten te deylen, en heeft de portiën van verscheiden canoniken (die al gere-
formeerd waren) gecoft; ook zyn de portiën van eenige catholyken aen hem geschonken, en
zyn aen hem in bewaringe gegeven verscheiden reliquien, daeronder den Albe van St. Ber-
nulphus en twee napiens van S. Odulphus etc., dewelčke altemael na het overlyden van
Arnoldus van Esch, op den 28. Fbr. *1610, zyn gekomen in handen van Theodorus van
Esch, can. S. Jan, zyn neve, en gestelden eenighen erfgenaem.

Denzelven heeft alle die ornamenten en daer beneffens den albe van S. Bernulphus, beslooten in twee kisten, gebragt op een landhuis van zyn zuster, genoemt Kasbergen, tot Lexmond, en heeft zyn prebende geresigneert op zyn neve Ger. vanden Steen, op den 6. Nov. 1611, in resolutie zich inden houwelyken staet te begeven. Door perykel vanden tyd, zyn deze kisten aldaer gebleven tot den 25. Oct. 1622, wanneer die heer Ger. vanden Steen, tot zyn verzoek zyn ter handen gesteld en overgegeven, die dezelve ornamenten heeft aen diverse kerken uytgedeylt, en corts voor zyn overlyden den albe van S. Bernulphus doen behandigen aen den Eerw. here," mynheer Codde, met bevel zyn pampieren (die ten deele vd. voorn. here Arnold van Esch, en die andere van tyd tot tyd curieuselick hadt vergadert, by gelegenheden, als hier zal volgen, ook veele by hem zelfs zyn geannoteerd en geschreven) naar zyn dood, by absentie van zyn Hoogw., ook te behandigen aen myn heer Codde.

Ger. vanden Steen, geboren anno 1590 in Jan., en can. en domh. S. Jan, door resignatie van Theodorus van Esch op den 6. Nov. 1611 is geadmitteert tot den capittele, als capitulaer den 12. Nov. 1613. Is gestorven den 7. Oct. 1680, ergo 69 jaer can. geweest ende 67 capitulaer, en sedert 1651 vice-deken. Is groot camelaer, fabryk ende cleyn camelaer

[ocr errors]
[ocr errors]

a

geweest tsedert den jare 1637 tot 1663, dat is tusschen de dertich en vertich jaren. Item, gecommitteerde vande vyff capittelen ende heemraad vanden Leckendyk, in de dertich jaren patronaat van Goeylant; executoir vd. here N. a Montsima, deeken ende canonik inden Dom; item, van zyn Excellentie den grave van Solms, proost S. Jan en gouverneur van Maestricht; vanden deken Berck gecommitteerd inde staten ; van here deken Borre van Amerongen, gecommitteerd inde staten generacl; vanden boedel vanden here deken Renesse ; item van verscheide canoniken, als : Jo. Mammuchet, Jo. de Boodt, vander Weerdt, van Muyden, etc.

Den here Ger. vanden Steen is mede geëmployeert geweest tot middelaer, om d’erfgenamen vanden heer Ledenberg inder minne van malcanderen te helpen scheyden inde deylinge der goederen, by welke occasie aen hem zyn gegeven al de pampieren vanden heer Gillis van Ledenberch, secretaris vande staten, etc.

Ondert. MARIA VANDER STEEN.

[ocr errors]

XV.
Dese navolgende specien heb ick ontfangen den 29.

Oct. 1622, besloten in twee verscheide kisten,
komende van Casberg, tot Lexmond, van myn
moeje Ida van Esch, alwaer die kisten wel acht
of negen jaren hadden gestaen, ende die sleutel
vande kiste heb ick ontfangen van myn oeme,

Mr. Dirck Esch, enighe maenden van te voren. Veertien goutlakene pellen op root fluweele, allegader met wapenen, wtgenomen datter van dry pellen de wapenen syn afgetornt, rontsomme met swarte fluweele slysten, wesende die halve breedte van het fluweele , dewelcke zyn lanck in goutlakenen gerekent:

Inden eersten, een pelle, lanck in 't goutlaken vyff ellen ende een halve.
Een twede, lanck výff ellen ende een vierendeel.
Een derde, vyff ellen ende een sestiendendeel.
Een vierde, vier ellen en drie talven.
Een vyfde is lanck vier ellen min een half vierendeel.
Een sesde, ut supra,
Een sevende, ut supra,
Een achste, vier ellen, waervan een is gebroken tot een antependium, an. 1637.

,

. Een negenste, vier ellen, Een thiende, oyck vier ellen, Een elfde, van vier ellen min dry talven of 16 deel. Een twaelfde, derdalf ellen ende een half vierendeel. Een dertiende, een elle ende een halff vierendeel. Een veertiende, ut supra.

Dry vesper cappen, van een fatsoen, van blaeu fluweel, met breede geborduerde randen voor ende beneden rontsomme smale geborduerde boorden met blaeuwe zyde franjen; item, met geborduerde blaesbalken op root fluweel. Op d'eene is gebordueri S. Jan Bapt. do

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

pinghe, d'ander S. Jan Bapt. onthoofdinge, op de derde die maeltyd van Herodes, alwaer die dochter compt met S. Jans hooft inde schotel.

Een blaeu fluweel carsuffel met goude geborduerde cruycen, achter ende voor, ende rontsomme smalle geborduerde boorden of lysten.

Item, twee stoelen, met goude geborduerde beelden, op blaeu fluweel.
Item , dry manipels, geborduert als boven.
Dry alben, met goude geborduerde lappen op blaeuw fluweel, achter ende voor, ende

syn wel een half elle in 't vierkant groot, ende beneden rontsomme met blaeuwe fluweelen geborduerde boorden, mits dry amicten , oick met geborduerde goude lappen op blaeu fluweel. Nota: die blauwe corsufel is door syn oudheyt gebroken, ende het geborduerde cruys op

een nieuw carsufel gestelt, van half root ende gheel damast, anno 1638. Item, van de geborduerde lappen, gestaen hebbende op de drie alben, is gemaect een antependium, anno 1637. Vande stoelen, seer versleten synde, is verbrant, ende 't silver , daer van gecomen, met meer andere dingen, syn imployeert tot die nieuwe

vergulde kelk, gemaect anno 1637, ende gecost omtrent 130 gulden. Een smalle geborduerde stole, met enighe wapenen daerop:

De albe v. S. Bernulphus, beneden rontsomme met een goude lakense boort, breet omtrent een half elle ende een half vierendeel, mits boven ende besyden enighe goudelakense boorden ofte lysten.

Daer toe een goutlakense stole, omtrent een half vierendeel breet ende met beelden gewrocht, als oyck een manipel gelyck de stole.

Noch een gout- ende silverlakense stole, omtrent een sestiendendeel breet.
Tot die voorgaende albe twe syde platte gevrochte gordels, half wit ende root.

Vier groene fluwelen vespercappen, waeraff twe kleyner. 't Schynt voor die choralen geweest le syn, maer heel versleten.

Een oranje vesper cappe, oyck seer oudt ende gescheurt.
Dry rode camelotte dalmatiken voor die choralen, maer gelapt ende heel versleten.
Item, noch dry anderen, heel versleten , van gebeelt stoff, oick voor die choralen.
Twe swarte fluwelen corsufels, heel versleten, met goudelakenen cruycen, oyck seer gescheurt.
Item , noch iwe swarte corsufels met rode craycen, seer slecht.
Een corsufel van root taff, seer slecht.

Een root goutlakense corporaeldoos, mits enighe corporael doeken ende enighe kelkdoecskens ende sacxkens, maer de korporaeldoeken ende kelkdoeken meyne te wesen van myn oeme, heer Aert van Esch kerckgoet.

Twe ronde copere instrumenten, met glase nageconterfeyte diamanten ingeset, diemen boven op die stocken plach te setten , daer men die vanen aen honch inde processie.

Een coper overgulde stuck, om voer aen die vespercap op die borst te hanghen.

Witte oude damaste stucken, eertyts geweest aen twe dalmatiken of dienrocken, mits root linnen onder die dalmatiken gevoedert.

Twe rode behangsels.
Vyf witte aermosyne lappen, aen alben geweest.
Twe swarte lappen.
Een sylvere kelk, toebehorende aende vicarye, die heer Adam gepossideert heeft.

Een ander silvere overgulde kelk, toebehorende aen sekere broederschap, waervan die memorie, die boven op die kelk is gespelt, is half van de muysen opgegeten. In margine: Dese silver vergulde kelk, met die kelk die een koperen voet heeft, is anno

1637 geëmployeert tot een nyewe vergulde kelk, doordien dezelve nyet bruykbaer en waren, om te celebreren, als gereeten ende gespleten.

[ocr errors]

Item, een sil vere vergulde kelk met een koperen voet, wesende seer kleyn.

Item, noch een kopere overgulde kelk, wesende seer gelapt ende ongestelt, dewelke ick hebbe ontfanghen van myn moeye Ida van Esch, die se heeft laten gebruyken te haren huyse om dyenst te doene.

Item, een groene satyne corporaeldoose, boven hebbende een passement, doorluchtich yan vals gout, met syn toebehoren daer binnen, ontfanghen van myn moeye voorsz.

Ses rode satyne croonen, met verscheyde' zyde blommen verciert.
Een groet agnus Dei , in een houte tafereele geset.
Vyff alben.
Dry amicten.
Een lanck wit altaercleet van cruysbeelt, aen beyde af hanghende kanten gebeelt en wtgereyffelt.
Item, noch een altaercleet, geheel met die naelt op het doec gewerkt, heel slecht ende oudt.
Noch enighe brede ende smale dwelen, zeer slecht, mitsgaders enighe autaer drochdoecxkens.
Twe cruysbeelden gordynen.
Een cruysbeelden antependium.
Een groen cleyn fluwele cussen, heel versleten ende cleyn.

Een cleya autaer cussen, om het boec op te leggen , van damast, den grond met oranje syde overleyt, ende die blom wit gaern.

Item, noch een kussen van groff gebloemt stoff, gecomen van Ida, moeye.

Een kistje, hetwelck ik heb doen halen wt het Cecilie kloester , alwaer verscheydene reliquien in syn, eertyts wt den brant wtgeraept ende vergadert, hebbende gestaen een goeden tyt in 't choor van S. Jan.

[ocr errors]
[ocr errors]

In Augusto 1629, heeft den here Joost de Voocht van Rynevelt my ter handt gestelt tot bewaringhe, dese navolgende ornamenten, S. Jans kerke iUtrecht competerende, die hy hadde ontfangen van juffrou Mechteld van Hacfort, welcke juffr. voorsz, deselve hadde gevonden onder den boedel van zal. heer Johan van Renesse, deken S. Jans t’Utrecht in syn leven, welke ornamenten den deken hadde begeert wederomme gebruikt te werden, in die kerke voorsz., als het geoorloft sal wesen, 't selve te mogen doen:

Een goutlaken carsufel met een schoon gebeelt cruys.

Item, 2 dergel. goutlakense dalmaticae of dyenrocken, een voor den diaken ende d'ander voor den subdiaken.

M. S. Dese sijn teghenwoordich op onse kerk.

XVI.

Dese navolghende specien heb ick ontfangen van

Anto. van Haeften, op den 21. Mart. 1623,

waervan recepisse hem gegeven. Eerst een out swart fluwelen casufel, met een geborduerde cruys van gout ende syde, seer fray, hetwelck ick heb overgelevert aen confrater Rynevelt, op den 29. Meert 1623, dewelke het sal met root syde damast laten becleden ; 't is een zeer costelyck geborduert cruys, nyt versleten, met opgaende tacken. Op het cruys achter is geborduert een cleyn cruys, III.

26

waeraen hancht onsen Salichmaker, aen d'eene syde onse Lieve Vrouwe, aen de andere Sint Jan Evangelista; onder die wtgestoken armen, zyde ende voeten vligen engelen geborduert, hebbende kelken in haer handen, daer zy het heylich bloet ons Heren in versamelen. Beneden het cruys, op de rugge, staet Sint Andries geborduert; besyden het cruys, op het swart fluweel, staen die wapen van den deken Nykerken ; voor op die borst staet oyck een geborduert cruys, met opgaende takken; beneden het cruys staet S. Peter ; op die rechter zyde der tacken des cruys staet het beelt van S. Jacob major ; op die slinker zyde S. Margareta ; beneden aen die voeten S. Catharina. Die casufel is met blaeu lyenwaet gevoedert.

Een blaeu fluwele lappe met gouden boort, onderom ende besyden geborduerde beelden ; en op die blaesbalck is Palmsondach geborduert.

Item, een groen fluwele cappe, met gouden boord onderomme ende voorop, ende groen ende roy frangen onderaen.

Noch een oude oranje fluwele cap, met een syde boort daeraen, ende voorop, wesende zeer versleten, met groene sye frangen.

Noch een oude roye fluwele cappe, met een boort onder ende voorop, met groen sye frangen onderaen.

Twe blaewe fluwele dalmatiken of dienrocken , met goude boorden onder ende aen die hals, ende van boven tot beneden ... dobbele geborduerde beelden , met grauwe franjen aen die besyden stucken.

Een goudelakense corporael does.
Een tameyte fluwele corporael does, met gout lint omgecoort.
Dry oude roye cammelotten lappen met een roy camelotte manipel.
Twee groene stoelen, seer slecht.
Een slechte oude swarle manipel.

[ocr errors]
[ocr errors]
« ÖncekiDevam »