Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

I sc.

[ocr errors]

Legaet. Item, 24 stadskan. wyn, gesconken den legaet van Romen, ten huyse van mynhcre dye Domdeken, Johan v. Voorst, 3 L.

Batement. Item , betaelt Ev. Wyersz., de somme v. 5 L., wt sake hy daervoor aengenomen ende hem aenbestaet is voor Magdalene anno xxxvII te maecken een groote tardeys opte plaets voer de Waelsche scoelmr., omme by syn discipulen ende anderen daerop een batement le spuelen.

1537. Toorns. It., Corn. Alertsz. 3 L. 9 sc. 6 p., vandat hy anno xxxvil gelevert heeft 2 loeye bloemen, d’een op 't waechuis de bonte Cree, ende d'ander opte Raven etc. - It., Jan Jaspersz., cuepersleger, 9 L. 9 sc., wt sake hy anno voorsz, gelevert heeft die weerhanen mitten appel opten Boc-toorn, ende die weerhanen metten appel op die Vosse-toorn, etc.

Comedie. Item, Jan Spruyt, getapt 12 quaert wyns, die de stadt op s. Lambertsdach, doc die clercken van S. Hieronymusscoel hoer comedie ende spuel gespuelt hadden, die meysters van S. Hieronymus mitten clercken voorsz. sconcken, elke quaert 3 sc. 6 p.

Scilderwerk. Item, Gerit Jansz., scilder, aengenomen ende opgemaect die scilderye in 't raethuys van Lichtenberch 31 L. 12 sc. It., noch heeft Gerit voorsz. twee weerhanen, opter stat nye toornen staende , yerst geteyckent ende daer na ofgeset — It., Willem Roelofsz., die scilder, gemaect die scilderye vanden Boc-toorn, te weten die boc gestoffeert, mit het schrift buyten inden toorn staende etc., 14 L. 10 sc. -- It., die scilderye vande Vosse- toorn, te weten die vos ende het scrift etc. ,

als voren. It., 't waechuysgen , gheheten die Valck, etc. — Item noch lwe waechuysgens, alse : die bonte Cree ende die Raven , ende 't scrist buyten aende voorsz. waechuysen gestoffeert etc. — It., noch den beer mettet scrift, geverwet ende gestoffeert. - It., noch der stadt wapen boven 't heck vande Plompentoorn gestoffeert.

Munt. Item , Corn. Aertz., anno XXXVIII geschikt geweest totten muntmeester van Antwerpen, omme aldaer van hem te ontfangen ende te halen, die doytgens, die hem van deser stadt

wegen

bevolen waren te doen munten, soe is ’t, dat hy van oncosten vande yseren vande munt ende andere verleyt ende verscoten heeft, als nabescreven: Inden yersten vande yseren, die de muntmr doen maken hadde, omme die doytgens daermede te munten, 6 L.; noch 56 pont doytgen te munten, 't pont 2 sc.; noch voor een tonnetgen, omme die doytgens inne te beslaghen, 3 sc. 6 p.; noch van se te brengen tot Antwerpen, 6 d.; noch van sciphuer van Antwerpen tot Gorcum, van Gorcum tot Viane ende voort tot Utrecht, ts. Il sc., ende noch van vacatien 2 L. 10 sc.

Uitvaert. Item, Corn. Gerbrantsz., verwer, anno XXXIX, opte wtfaert van onse alregenad. vrouwe, die Keyserinne, gelevert 247 ellen swert lakens, die gehangen worden inden Dom, elc elle 3 p., ts. 5 L I sc. 9 d. - Item, Gerit Jansz. van Wytfelt, scilder, 10 L. 10 sc., wt sake hy na Pynxteren van stadwegen tegens die wtfaert van onse alregen. Keyserinne, hoechl. mem., die inden Dom gehouden worde, gescildert ende gemaect heeft, ts. 70 wapenen etc. — Jan Jansz. wte Nypoort aen spelden, om die wapens te bevestigen, I sc.

Silvere letters der stads dienaers. Item, Jan van Meerten, goudsmit, voor pinxteren van stadwegen gemaect voorde 7 stads leghe dienaers, seven silveren woorden van UTRECHT, by Italiaansche letteren geordonneert, om opter lufter mouwe vande voorsz. dienaers, ter eeren vande stadt, alsoe die stryp daermede offgeordonneert ende gesct is, gedragen te worden, ende belopen tesamen 49 ytaliaensche letteren, in als 14 loot 3 engels, waervan by desen cameraer voorsz. die voorsz. Jan v. Meer ten gelevert is vander stadt sulver 3} loot scerp, ende noch aen sulver penningen, wesende fyn silver, ts. belopende aen gelt 8 L. 14 sc. ; ende Jan v. Meerten heeft verdient van ’r pa

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

,

[ocr errors]

se

hem wesen,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

namen

[ocr errors]

troen vande letteren voorsz. te ordonneren die

te weten : Jan Jansz. , ende 't fatsoen vande voorn. 49 ytal. letteren ganscoper opten Noert, Jan Jansz., buyten in silver te werken, ts, 3 L. etc., ts. 11 L. Wittevrouwen, elx 2 daghen, Will. v. Deyll, 13 sc. — It., Willem van Hindersteyn, eerste Jan Jansz. te Abstede, ende Aerntge Pot, cameraer der stad van Utrecht, myn vennot, buyten Tollesteech , elx 1 dach, daervan aen ende Jan v. Meerten, betaelt 61 L. 10 sc. 9 p., elx betaelt is voor hore vacatien l kan

wyn wt sake nabescreven : Inden eersten, soe heeft van 3 sc. 6 pen. Noch hebben deselve gehadt Will. van Hindersteyn voorsz. in presentie vd. Pous, aende Kauhorn, met een wagen,

alse cam. Herm. van Leeuwen, wtgereykt ende opten eersten dach, daervan hem betaelt 8 sc. verscoten in handen van Jan van Meerten Ii., dese cameraer heeft, wt sake nabescrevoorsz., aen penningen van Engelsche stoters,

ven, betaelt 8 L.

6 sc. 6

inden yersten, scrickelborgers ende slapers, die deser stadt 's woensd, 9 July, soe hebben H. vd. Borch , overgelopen waren, door de afsettinge vande Willem Goesensz., scep., Ja. vd. Voort, secr., payemente, ts. totter somme van 50 L., van in absentie van Jan de Bruyn, deurw., Anto. welcke voorsz. penningen gemaeckt syn sekere Egbertsz., stadsdien., Ev. v. Schayck, scilder, silvere letteren tot behoef vande hooghe ende ende Ja. Luytgensz., greefmeester, van stadsleeghe dienaers deser stadt voorsz., wegende wegen gereden ende gegaen , omme ende bynin als aen silver 29 oncen.

Ende hier tegen

nen der vryheyt van Utrecht, aldaer by dese heeft Jan van Meerten voorsz. Herman van stad

ор

sekere benoemde plaetsen ettelicke perLeuwen voorsz. weder gelevert aen sulver 23 sonen geboden ende verdaecht waren, omme van 't woord UTRECHT,

soe groet als geluychnisse te doen van 't gesceyt ende gelecleyn, elc naem van 7 letteren, wegende in genheyt deser vryheidt vande stadt v. Utrecht, als met een loet lakens tot syne behoeff, 29 ende dat nae een bestek ende chaerte, die oncen 4 engels, etc. Ende Jan voorsz, heeft by Ev. van Scayck, scilder voorsz., gemaect verdient, vande namen ende letteren voorsz. wesende, den getuygen in 't deposeren, elck te maken ende te werken, te weten vande 8 bysonder getoent werde, waerop de voorsz. grootste namen, voor de 8 hoochste dienaers

scepenen de getuychnisse doen bescryven ende ende officianten, van elke naem, alsoe hy gehoert hebben, ende hebben hierover gedaertoe tot syne coste een nye patroen heeft weest van 's

mergens

vroech tot vyff uren tot moeten laten maken, 12 sc., ende vande 15 naden middach toe: ende alsoe sy vandien namen voor de andere leghe officianten ende dach nyet gegeten en hadden , hebben sy, dienres, ts. 6 L. 8 sc. 9 p.

wtgenomen Will

. Goesensz., ts. geteert gehadt Caerte. Item, Jan de Bruyn van wegen na- ende, de maeltyt ongerekent, t'oncost gehadt, bescreven betaelt de somme van 3 L. 13 sc. , aen wyn, 6 kannen, de kan 4 sc. Noch heeft we sake Henr. vd. Borch, Henr, v. Rawesway, H. vd. Borch met Evert voorsz., omme gelyke Ev. v. Schayck , schildere, Jan de Bruyn, deur- saken, ende de chaerte te recht te bestellen, weerder , na Odulphi, wtgereyst syn, tsamen wtgeweest, ende hebben doe 's middaechs 3 reysen, ende daer na deselve, sonder alleen

gebleven ten Dael , daer t’oncost gehadt 3 Henr, v. Rawesway, noch een reyse, omme die kannen wyns, de kan 2 sc. Ende opden voorn. vryheit van Utrecht te doen bescriven ende 29. July syn gehoort 29 getuygen, ende saontwerpen, omme daer van een chaerte te terdach' daerna 4 getuyghen, elx 3 sc. maken, ende hebben die drie voorsz., soe Beeltsnyder. Item, Fra. Jansz., beeltsnyse laet inquamen ende moede waren, inden der, 2 sc. 6 p., wt sake hy nabescreven naHollandschen Tuyn verteert aen cost ende men, vande nywe waeckhuysgens, alse: Cawyn, 1 L. Il sc. 6 p. Ende omme die wterste stylie, die Valk, die Raven ende die bonte ende bepalinge vande vryheyt te weten, soe Cree, elks in een bordeken, gesteken ende hebben sy dese nabescreven daertoe gehad, gesneden heeft, etc.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Scilderwerk. Item, Will. Roelofsz., scil

1540. der, 12 L., wt sake hy dese nabescr. werken gedaen heeft: Inden eersten, aenden Beren- Willem v. Noert, als stads-metselrie-meestoorn van bynen 2 vaentgens mitten appelen, ter aengenomen. Mr. W. v. Noert, deser stad die daerboren op staen, gestoffeert. --- It. , metselrie-meester, betaelt 20 L., voor syn gestoffeert die wolf anden Wolf-loorn ende pensie ende loen, die hem Remigii, anno dat scrift, daeronder met 2 dueren. – It., den 1541 verschenen was, wt sake hy als daertoe hont, met 2 dueren gestoffeert mittet scrift. -- byden rade deser stadt, den 26. Mey 1540 It., die waechuysen die door gegroent, met aengenomen wesende, deser stadt desen jaer het veynstertgen ende dat schrift, genoemt: als metselrie-meester gedient heeft, te weten die Nachtegael.

in 't ordineren deser stads nye poorten ende Stad-segel. Item, Dirc Roelofsz., metselaer, muren, oick bruggen ende anders, omme te 14 sc., wt sake hy anno xxxvir gearbeyt heeft allen tyde dieselve te visiteren, ende die geinden stadhuys van Lichtenberch, ende daer broken daervan, dan die oversten ofte cameeen gat gebroken, om dat sladsegel daerinne raers aen te brengen, ende voort alle daerinne te bewaren.

syn levenlanc gedurende te doen, dat een goed Triumph-boog. Item, Jan van Eley, kis- getrouwe metselrie-meester schaldich is ende temaker, betaelt die somme 2 L. 13 sc. 6 p., behoort te doen, waervoor hem jaerlicx tot we sake hy tegens die incompste van onse syn pensie toegevoecht is te hebben dese voorsz. Gen. vrouwe Coninginne etc., voorde Lynd- somme, ende daertoe noch gecleet te worden merct aende aentycksche poirte tot triumphe ende syn wyn te hebben, soe wanneer ende ende eere der stadt, boven hetgene dat die in manieren, als deser stads deurweerders gestadt daer aen lyet tymeren. te cost geley: cleet worden ende hore wynen hebben, alles heeft vande wapens der Keiserl. Maj., de Co- breder na inhoud syner ordonnancy ende anninginne, deser stadt met noch andere figu- neninghe, copie hierby getoont ende quitantie ren ende scristuren, ende daervoor betaelt daertoe dienende, inhoudende de voorsz. somI L. 16 sc. Noch voor een boec lombertspa

me van 20 L.

It., Jan van Meerten , goutpier, 4 sc.

smit, 5 L. 16 sc. 9 p., wt sake hy mr. W. v. Gulde poert. Item, Ev.Weyersz, etc., aen Noert, als metselrie-meester, ende mr. Jan de gulde poert gelevert 7 kerksperren, etc. Tolhuys, clockegieter, als mr-bus-scut van

deser stadt gemaect, ende elcx gelevert heeft

't woort UTRECHT, in silvere letteren, isamen 1539.

makende 14 letteren, wegende aen silver in

als 3 oncen 2 engels, d'once I L. 10 sc. Neyster Bulihasaer, Ital. architect. Item, Voor syn arbeyt i L. 4 sc. Jan vd. Haer etc., 9 Sept, aenden Keis. Maj. Bus-scut-meesler. Mr. Jan Tolhuys, cloctot Brussel synde, ende hebben met hem ge- kegieter, deser stads meester-bus-scut aen

hadt in 't ginsen reysen etc. meyster Willem genomen, etc. van Oirdt, etc., ende noch is hem in 't we- Caerte. Ev. van Scayck, scilder, 32 L., der komen beygescict, wt Keyserl. Maj. bevel, wt sake naebescreven : Inden eersten, in July enen, genaemt meyster Balthasaer, wesende 1539 mette gescicten geweest opde wterste een Italiaensche architect, omme die gelegen- bepalinge ende geleg henheyt van alle deser heyt, sterkte ende tymeradge alhier tot Utrecht stads vryheden, omme deselve te besichtighen te besien, etc.

ende op een caerte te stellen, nae ordinancie, Tafel van 't oordeel. Item, Ev. Wyertsz. opdat die stadt voor toecomende memorie , etc., die tafel van 't oordeel ofgenomen ende die bepalingen daervan soude moeghen weten, in Lichtenberch weder opgehangen, etc. waerover hy gevaceert heeft tsamen tot ver

:

17 sc. ,

[ocr errors]

scheyden tyden, 5 daghen , ende heeft noch Scilderwerk. Item, Will. Roelofsz., scilder, tot perfectie vande vryheyt voorsz. een caerte 2 L. 16 sc., wt sake nabescreven: Inden eerdaeroff gemaect , naer't compasse , soe veele sten, heeft hy in des pensionaris huys die moghelyc was, op papier, omme die vryheit wyeltrap gedrenct twee mael met oly, 6 sc. voersz., daer mede myn heer van Hoechstra- It., heeft hy gescreven inde tafelen beneden ten, zal. mem., ende synder Gen. raet te die beelden in Lichtenberch die namen ende bewysen ende te tonen, soe daer questie omme afcomste etc., 2 L. 10 sc. voer de heren van Utrecht hanghende was, Scavot. Item, Goeyert Geritsz. , steenh. , waerop hem, 21 Maert anno 40, byden rade

wt sake hy gewerct heeft, omme die belieft is, op rekening van syn arbeyt voorsz., gaters te maken voor Hasenberch ende den te geven 18 L., ende dat hy noch by goeder herden steen daer inne geset ende voort dat ordonnancie een chaerte op een tafel, van oly- yserwerk ende crammen inne gegoten, omme verwe, scilderen ende maecken soude, om scavot daerinne te leggen ende te vestigen , die op deser stads raethuys, tot een memorie, dat er nye gemaect wordt, etc. te hanghen , 't welc hy alsoe gedaen ende vol- Waec-cloc. Item, mr. Jan Tolhuys, clocbracht heeft, waerinne hy groote mocyenisse, gieter, 134 L. 11 sc. 3 p., wt sake hy nae omme die opte wynden ende op de steek Pynxteren gelevert heeft volgoten den nywen naer behoren ende gelegenheyt van dien, te waec-clok, hanghende boven inde Buerkerckstellen, gehadt heeft ; alsoe dat hy daeraen toorn, die hy aengenomen had te volgieten , verdient en hem voorts belieft is, te hebben, welke voorsz. clocke wegende is 929 pont, boven die 18 L. voorsz. , alles vermogens die

van elc 100 pont te gieten, 2 L. i0 sc. Noch belieftenisse 's raets, in date des donred. , den

904 pont klocspise gecoft tot Amsterdam, 15. Sept. XLI, ende quitancy daertoe dienen- voor 't hond. pont, Il L. 15 sc. Noch daertoe de, de voorsz. somme van 32 L. - It., Jan

gelevert 25 pont linne, elx pont 3 sc. 3 p. etc. Pousz, kistemaker, 4 L. 5 sc., wt sake van dat houtwerk , daer die kaert op gescildert is vande

1511. limiten ende gesceyt van dese stad vryheyt, buyten deser stad poerten gelegen, die daer Stads-meester-gieter. Item, mr. Jan Toloff, inde raelcamer van Lichtenberch, voor huys, clock- ende busgieter, deser stat mreen toeconiende memorie , gehangen is, etc. bus-scut, betaelt de som van 20 L., en dat

Register. Item, Sander van Bommel, no- voor syn pensie, wt sake hy daervoor desen taris vande domkerke Utrecht ende secret. geheelen jaer als mr-bus-scut gedient heeft, vande staten 's lants van Utrecht, betaelt 34 L. soe hy daertoe van stads wegen, door 't be2 sc. 6 p., wt-sake hy van stadswegen ende lieftenisse vanden rade, geschiet 18 Oct. anno tot deser stadis behoeff tot toecomende me- XLII, by nywe accoert ende conditien aengemorie gecopieert heeft die prothocollen yande nomen is syn levenlanck sekerlyk gedurende , stalen voorsz., tractaten ende communication, te weten : gehouden mette gedeputeerden vanden lande Dat hy deser stadt dienen sal in tyde van van Gelre etc., nopende de recuperatie vande noode, als hy vanden oversten ende raet van Geldersche goederen vanden jare xxx off, deser stadt daertoe versocht ende vermaent tot desen teghenwoordigen jaer xli inclusive, sel werden, omme alle gescut , groot ofte cleyn, wesende in 2 boeken gebonden , tsamen groot off te scieten ende oick te besuecken ende te wesende 455 bladeren, verdient van elken blade beproeven. Ende voert sel hy syn levenlanck van 't copieren ende 't bynden, I sc. 6 p. binnen deser stadt ter woon blyven, ende In date des donred. 15 Sept., ende quytancy syn ambacht van bussen ende clocken te giedaertoe dienende, de voorsz. somme van 34 L.

ten doen ende hantieren. Dan, sal wel buyten deser stadt moghen trecken ende reysen

[ocr errors]

2 sc. 6 p.

[ocr errors]

soenen

alleene, om syne bootscappen ende coopmanscap te doen, ende oic werc aen te nemen om die bynnen deser stadt te gieten. Ende hier voir is hem van deser stadt jaerlyx geloist ende toe versegelt, te hebben tot syn pensie ende wedde de voorn. somme van 20 L., verschynende opten lesten dach Septembris; ende sel oick noch gecleet worden, in manieren, als deser stads deurweerders gecleet worden, ende sell oick met hoer gelyke ra

ende

wynen hebben, ende oick waecvry syn. Ende voirt, waer't sake, dat hem van deser stadt sekere busschen ofte anders te gieten aenbestaet werden, daervan sell hy nyet onredelyk eyschen ende nemen , ende sell, hetgene hem aenbestaet wordt, getrouwelyk ende spoedelyk hem moghelykste synde , maecken. Ende als hy in deser stadt saken by den oversten ofte den rade buyten deser stadt gescict wordt, daer van sel hy tot synen daggelde betaelt worden, in manieren als deser stads deurwaerders gedaen wordt, als sy buyten deser stadt in stads saken reysen. Ende omme, van 't gundt voorsz. is, deser stadt mede versekert te wesen, soe heeft mr. Jan voorsz, daerof in segele ende brieven beloftenisse gedaen. Alles breder na vermogen derselver accoorde ende seghele ende brieven, in date voorsz. te beyden syden gegeven synde , waeromme alhier de voorgen. somme van 20 L.

Stads-meester-bus-scut. Item, Willem v. Snellenberch, als deser stads bus-cut-meyster, betaelt de somme van 4 L. 16 sc., wt sake hy sedert den eersten Augusti, tot S. Remigii dach toe, belopende den tyt van 8 weken, deser stadt als bus-cut-mr gedient heeft, soe hy vd. rade der stadt voorsz, daertoe aengenomen is, gedurende tot deser stads wederseggen, op conditien nabescreven :

Inden eersten, sel hy alle tochten helpen doen, bynnen ende buyten deser stadt, daer hem die oversten gebieden sellen, ende hy sell altyt het gescut regieren , ende doen als een goet bus-scut-mr toestaet le doen, ende nyet wt deser stadt te benachten, 'ten sy by consent vanden oversten.

Item, noch sell hy alle jaer, lwe off drie

mael alle deser stads gescut, datter nu is off komen sell, op alle toornen ende plaetsen, daer't is oft geordonneert sell worden, visiteren, ende van alle gebreken houden in behoerlyke ordonnancy, dat men daerinne geen gebrek en sel vynden, in lyden ende wylen, als men die behouwen sell, 't sy van maten, stampers, loet, cretsers ende desgelyx, op deser stads cost ende tot last vanden voorsz. bus-scut-mr.

Item, noch soe sell hy alle deser stads buscruyt maken, te weten, 't salpeter fineren , 't swevel breeken, 't hout cloven, 't selve hout tot kolen barnen, ende 't selve soe opter stads cost tot buscruyt maken, daer hy voort toe doen sell, syn selfs cruytmolen ende andere reetscap, daertoe dienende, welke cruytmolen ende reetscap hy daer toe onderhouden sell.

Item, soe sel hy hebben voor syn persoon, als hy te deser stadt dyenst buscruyt maect, ende 't gene daertoe dient, voor syn arbeyt, 's daechs vier stuvers, ende voor syn knechts, tol tween toe, die hy daertoe huren sel, overmits hy den arbeyt alleen nyet machtich en is, elx des daechs 3 stuv. Ende voort soe sel dese stadt hem byden anderen cameraer van deser stadt noch” doen wtreyken, voor syn verbonden dyenst, in manieren voorsz., tot syn pensie, ter weke 12 stuv., daervan d’yerste dach ingaende is geweest in date voorsz. Alles breder blykende byde wtgesneden (!) cedule, die daervan door overcomen en de belieftenisse vanden rade gemaect is, daer van synde, met quitancy vande voorsz. 8 weken, die welke beloopt 4 L. 16 sc.

Gek vanden Pr. v. Oraengien. Item, Bertelemeus van Wede, die goutsmit, 14 L. 15 sc. 9 p., wt sake hy gemaect heeft een scakel van gout, die gesconken is die sot van myn Gen. heere, den Prince van Oraengien, als stadhouder, etc.

Herm. v. Borculo, boecprinter. It., Herm. van Borculo, boecprinter, we sake hy omtrent Petri ad Vincula , doe Meerten van Rossem met ruteren ende knechten in Brabant was, ende alhier binnen deser stadt tydinge was , dat Meynert vd. Ham oic groete vergaderinge

[ocr errors]
« ÖncekiDevam »