Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

voorts syn Excell. deser stads saken gerecom- July. Will. van Wyckersloot, officier van mandeert.

Syne Majest., 1 aem lf tak. Monument inde Buerkerk. Item, Henr. Aug. 9. Die grootmr vd. Duytsche orde, 5 aem. Petersz, 38 L., wt sake hy de Spaensche sol- Schenkelwyn aende Spaengiaerden: daten ende bevelhebberen tot syne coste gele- Oct. 4. Fra. de Valdez, capiteyn ende Servert heeft alle hout, yserwerk, seylen, koorden

gento major vd. Terze v. Lombarende arbeyt, omme te maken ende stellen

die, I aem 2 tak. tegens die Goeden Vrydach een monument, Nov. 3. Don Hernando de Toledo Maestro de soe sy dat ordineren souden inde Buerkerc,

Campo vd. Terze v. Lomb., 2 aem 4 t. in't heilich cruys-choor, ende 't selve weder Mart. 22. Capt. Don Rodrigo Capata , l aem nae Paeschen of te breken ende te ruymen.

min 2 tak. Caerle. Item, Jo. van Haeften 7 L. 4 sc., Aug. 9. Capt. Arnaudo Pachieco, I aem. van een caerte vande contrefeytinghe vande 17. Charl. Longin, comuniss. vande Co. stadt, die hy, ter begeerte vande regierders

Maj., etc. deserstadt gelevert ende gedaen heeft, die Spt. 11. Don Francisco de Vargas, I aem 3 tak. capt. Valdez, in plaetse van welke hy een ander gecoft heeft.

1570. Schenkelwyn: Oct. 2. Capt. Mesa , 4 kan.

Herbergen: Montfoort, de Wildeman, de 4. Mr. Will. Cryp, raet inden hove van Keysercroon, de Zwaen by 't Vleyshuys, de Hollant, 2 kan.

Zwaen inde Coestraet, de Hulck, de Velta 21. N. Till , raet Co. Maj. in Over- cater, de Struis , de Coelsche Dom, de Halve yssel, 6 kan.

Maen in Tollesteech, die Witten Wynthont, Spt. l. Dr. Georg. Rataller , president vanden het Vergulde Verken, de Zwarte Ruyter, hove, 4 kan.

het Doornboompje, de Ram. 6. Claes Fransz., burgemr van Schon- Buscruyt. [tem, Will. Lambertsz., bushoven, 2 kan.

cruyt-maker, 11 L. 15 sc. 6 p., wt sake hy Nov. 14. Den heer van Ville , 4 kan.

ontfangen heeft 229 pont cruyt, ende 't selve Fbr. 8. Ger. van Coudenhoven, burgermees- gemalen ende gemaect tot corncruyt, ende

ter van Schoonhoven, 2 kan. weder overgelevert 193 pont corncruyts, ende 22. Mr. Aert de Bye, burgermeester van de rest is gelaeckt, ende verdient van 't honBommel, 2 kan.

dert pont te vermalen 4 L. 15 sc. Fbr. 25. Mr. Aelbr. van Loo , commiss. vande Biechtvader van Alva. It., Dirc Willemsz.

financien, Co. Maj. te Brussel, 4 kan, 35 L. 10 sc., wt sake de regierders deser stadt, Mart. 16. Mr. Jan van Merode, heer van Pe- tegen den 23. Fbr. anno LXXI, in 't convent tersum, 6 kan.

vande Minrebroeders doen bereyden hebben Apr. 4. Jo. Rataller, Co. Maj. grietman in een eerlyke maeltyt, daer die regierders deser Vrieslant, 2 kan.

stadt den biechtvader vande Exc. vanden her-. 23. Jo., abt van Moermont, 4 kan. toch van Alva, ende mit andere heren by Mey 7. Mynheer van Hees, soon vd. heer hem wesende te gast op gehadt hebben.

van Gaesbeec met syn 2 broers, 8 kan. Joach, v. Oprode. Item, Geschoncken tot 11. Boudewyn van Loo, remtmr gener. een vereeringe, den Eerw. in Gode ende hoog

Co Maj. in Vrieslant, 2 kan. geleerden heer, heer Joachim v.Oprode, doct. 22. Heer Christo. Schenck, 4 kan. inde Godheydt ende bisschop van Ebron, op 25. Mr. Bruninck v. Wyngaerden, raet syn stacy, nadat syn E. als biscop voorn. ge

ende rentmr gen. Co. Maj. v. Beos- wyt was, 16 kannen wyns.
terschelt in Zeelant, 2 kan.

Spaensch hospitael. Item, Joach. Adriaensz.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

syn 12 L.

[ocr errors]

16 L., wt sake sy 16 May de sieke Spaen

Maj. gecommitteert tot het

gouv.

desche soldaten mit hore doctoren, chirurgynen,

ser stadt, I aem 2 tak. hospitaelmeester, etc., hore bagagien, medi- Juny 16. Dr. Tho. Zosius, I aem. camenten, mit schuyten gevoert hebben tot Delft, etc.

1572. Schenkelwyn: Nov. 6. Willem van Wyckersloot, officier vd. Vendelen. Item, Berent Stevensz, 12 L., Co. Maj., 1} aem I tak.

wt sake hy, ten tyde men de burgeren deser 5. Heer van Baertwyc, rekenmr, inden stadt onder de vendelen brocht, deser stadt Haghe, 2 kan.

gelevert heeft twe vendelen, by hem eertyts, 14. Meyr. van Moncheau met noch an- als vendrecht in dienste Co. Maj. verovert, dere heren, 4 kan.

voer welke twe vendelen, alsoe die stadt die Jan. 4. Dr. Desid. T Sestich, raet van syn aen haer gehouden heeft, hem toegevoecht

Co. Maj. raet in Brab. met syn ad-
junct, 4 kan.

Victorie van Haerlem. Item, Henr. van 30. Boudewyn Jacobsz., raet Co. Maj. tot Zyll, Ger. Splinter ende Alph. Hermansz, Mechelen, 2 kan.

6 L., voer hoer materialien, alse: hout, folie Fbr. 22. De biechtvader vande Exc. vd. her- papier ende verve, mit horen arbeyt ende

, toch van Alya, 2 kan.

anders daertoe verschoten, gegaen ende verJuly 3. Mr. Jan Roda, raetsh. tot Spiers, 2 k. besicht in 't maken van sekere dingen , henl. Spt. 22. Aernt te Boscop, burgermr, te Campen geordonneert, ende gestelt op de plaetse , den

ende Jan vander Horst, burgermr tot 16. July LXXIII, tot een triumphe yande vicZwoll, 4 kan.

torie ende 't innemen van Haerlein. It.,

Hans van Mansvelt, 3 L. I sc., ende dat 1571.

voor alsulc papier ende cley, als hy verbesicht,

ende arbeytsloon, als hy met syn adherenten Spaensch hospitael. Item, Henr. Cornelisz. gedaen heeft, in't maken ende stellen voer 13 L. 7 sc. 5 p., van verscheyde coperwerc,

deser stads huysinghe opten 16. July voorsz. by desen cameraer van hem gecoft, 't welc sekere lanteerntgens aldaer, wt sake als bovoorts gebrocht is in 't gasthuys van juffr. v. ven, tot een triumphe gestelt. Rutenborch, daer die Spaengiaerden haer

Caerte. (tem, Fra. Both, eerste cameraer, hospitael van gemaect hebben.

2 L. 16 sc., wt sake hy op den 27. Juny, Schenkelwyn:

ten tyde als myn heer de commissaris GrysOct. 27. Ja. Godyn, auditeur vande rekenk. pere was in loco contensioso, omme die livande Co. Maj., 2 kan.

miten vande stads vryheyt te doen designeren, Apr. 7. Jor. Ysbrant van Merode, heer tot ende, volgende 't verbael, aldaer gehouden, Zoeterwoude, 2 kan.

te verifieren , inde sake vande stadt

tegen

den 21. De nywe procureur generael 's hoofs proost van S. Jan verschoten heeft hetgene van Utrecht, 2 kan.

hier nae volcht: schuythuer 15 sc., twe are 25. Mr. N. vd. Borch, raet Co. Maj. te beiders, om een groote planc te dragen, daer Mechelen, 2 kan.

men mede over de sloten mocht comen, 12 30. De jonge gr. vd. Berge, 4 kan. Sc., Corn. Jansz Olyslager etc., voor hoere 25. Mr. Ja. de Castanie, cappellaen van vacatien, vandat sy als getuygen rontsomme Don Fra, de Valdez, capt, ende ser

.

die designatie vande stads vryheid deden, ende gento majore, 2 kan.

't verbael , aldaer byden commissaris gehouden, Juny 15. Jor. Alb. Leoninus, 4 kan.

verifieerden, elx 6 sc. — It., Jan van Barck, 16. De heer van Groesbeeck, vande Co. 4 L. 16 sc., wt sake hy den 1. July geweest

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

d'el 3 sc.

6 sc.

is omtrent Carthusers , ende aldaer genomen July 20. Den ambassadeur van Vrankryk, 6 k. die situatie vande vryheydt van dese stadt, 25. Ritmeester Schenck, 8 kan. ende dat deur autorisatie van mr. Anto. van

Controlleur vande munitie N. VueGryspere, raet inden hove van Utrecht ende

sels, 4 kan. commissaris inde sake vande stadt contra den 26. De heer van Fronsberch, 8 kan. proost van S. Jan, ende van 't gunt voersz, is

De grave van Oversteyn, 8 kan. een chaerte gemaect, etc.

Stephano di Barras , secr. van Don Maellyt. Item, den 15. July LXXII. eene

Frederico, 13 aem 5 tak min. heerlyke maeltyt in den Sleutel, met alre

Bapt. Barty, secr. Co. Maj., 6 kan. hande visch, gebakken, gebraden ende ge- Aug. 2. Jo. Jan vanden Clooster, 2 kan. soden, mit marcepeynen, taerten, vlaeyen 3. Mynheer Gramay, 2 kan. ende andere syn toebehoren, toen mynheren Spt. 2. Mynheer Dideric van Groesbeeck , te gast hadden heer Jo. Bapt. de Tassis

metten heer van Ghilain, 8 kan. commissaris vande Co. Maj., hem alsdoen, Overdecte Schuyt. Item, M. de Leeuw, , alhier gedragende als gouverneur van dese stadt 9 L. 2 sc., wt sake hy deser stadt gelevert nae doode vanden heer van Groesbeeck, ende heeft dertien ellen roots laken , daer men mede voerts mynheer den presidenten van Holland overdecte de schuyt, daer Don Frederico de ende Utrecht, ende d'andere heeren , etc. Toledo met te Amsterdam gevoert wordt, coste yolg. de specificatie daervan inden rade

It., Ja. Splinter, wt sake hy overgelevert 55 L. 5 sc. 6 p., ende syn opte 6

deser stadt in huere gedaen heeft 78} ellen selfde maeltyt gedronken 78 quaert wyns,

root lakens, daer die schuyten mede becleet 't quaert

syn, daer de Exc. vanden hertoch van Alva, Leger v. Neerden. Item, N. van Suylen den heer van Barleymont, ende capt. Vitelli van Drakenborch, schout, etc., betaelt 27 L. mede van hier op Amsterdam gevoert syn,

sy
den 1. Dec. LXXII. gereyst

elke el voor 2 sc., soe 't selve laken noch syn in 't leger voor Neerden, ende aldaer van

eens gebesicht was aende schuyten, maer niet deser stads wegen de congratulatie gedaen heb- mede uitgevaren, etc. — It., Goes. vd. Voert, ben ande Excel. van Don Frederico, den grave subst. secr., 65 L. I sc., wt sake hy deur be

, van Bossu, stadh., den heer Noircarmes ende vel vd. regierders deser stadt, den 7. Aug. Don Hernando de Toledo, coronel vd. Terze gelevert heeft 26 cleyne schuyten, die d’Exc. van Lombardie, ende voorts ande selve de vd. hertoch van Alva, mit andere grote heren saken van deser stadt gerecommandeert, etc. ende heuren dienaers , guarden ende hellebarSchenkelwyn:

diers ende diergelyke , dat an 't hoff behoort, Mart. 29. Mr. Jan Havelmans, raet van Brab. den 8. Aug. gevoert hebben van hier op Am

ende mr. Michiel Pigius, raet van sterdam; noch gehuert een groote schuyt voor Breda, 12 quaert.

de hellebardiers. Den grave van Richebroeck, 4 kan. Geschut. Item, Adr. Eversz, busmr etc., Juny 13. Don Francisco de Toledo, cap. vd. 3 L. 14 sc. 9 p., wt sake sy gearbeyt hebben

archiers van synder Excell., 4 kan. aen de 4 metalen stukken vande stadt, omme 19. Mynheer van Loutre, coronel van die op 't Vreborch te brengen ; noch verleyt 5 vendels Walen, 4 kan.

an 4. pont seep, om de raderen mede ie July 20. De Exc. vanden hertoch van Alya, smeren;

noch an 4 lansen ende een rybaut 5} aem 4 tak min fyn. Don Scipio Vitelli, marq. de Cetous, Ev. van Scayck gestorven. Item, Ev. van 3 aem 9 tak min fyn.

Scayck's weduwe, etc. Mynheer de grave van Barlaymont, Chirurgyn. Item , mr. Jan vd. Burch, chir, 3 aem 8 tak min fyn.

urgyn, 120 L., wt sake hy by veel ende ver

10 sc. ,

wt sake

[ocr errors]

10 sc.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

paert, 4 kan,

[ocr errors]

etc.

[ocr errors]

scheide patienten, wesende lansknechten, die Schenkelwyn: voor Scoonhoven gescoten ende gequetst ende Juny 19. Mynheer van Champagny, gouv. v. volgende de begeerte van myn Genad. heer,

Antwerpen, 6 kan. den stadh., alhier in Leeuwenberchs gasthuis Aug. 9. Burgermeester van Antwerpen, Hanontvangen worden tot 25 toe in 't getal, gecureert ende genesen heeft. Heeft noch genesen een soldaet, die gescoten was met een

1574. basse, ende noch een , die met een loet deur syn arm gescoten was.

Jesus-school. It., Corn. v. Wely, priester, betaelt die somme van twyntich ponden, ende

dat tot onderhoudt van 't cleyn seminarium, 1573.

anders genoemt Jesus-school, te wetene, om

me geëmployeert te worden tot copinge van Musyk inde Buerkerk. Item, mr. Ger. boucgens voor die arme jonge kynderen, die Knoep, can. S. Jans, als proc. vande broe- in 't selve schoel om Gods wil geleert worderscap vande Heil. Geest inde Buerkerk, den, etc. 50 L., die de raet den 1. Febr. LXXin belieft Maeltyt. Item, Dirc Willemsz., bewaerder heeft, de voorn. broederschap voor dit jaer, vande stads wynkelder, 241 L. 2 sc. 9 pen.,

tot vorderinge vanden dienst Gods, wt sake etc. Inden iersten, soe heeft hy tegen die in musyke gedaen wort inde voorsz. ker- den 14. Jan. LXXV. bereyt ende gereet geke, etc.

maect een eerlyke ende kostelyke maeltyt, van Generael pardon. Item, Claes Bartsz., alreland visch", gesoden, gebraden ende gescutemaker, 12 L. 18 sc., wt sake hy gele- backen, inet een heerlyk banket van alrehand vert heeft 86 pectobben, die verbrant syn op suyker, marchepeynen, geleyen, sukeryen, deser stads bruggen, sond. den 27. Juny, etc., daerop de regierders ten voorn. dage te nadat men processie gehouden hadde ter cause gast hebben gehadt myn Gen. heere, die van 't pardon generael, gegeven, soe byde hei- vryhere van Hyrges , stadh., etc., met mylicheit vanden Paeus, als de Maj. vd. Co. vrouw, syn Gen. gesellinne, ende andere , pre

Veltteykens. Item, Meert. van Sypesteyn, laten ende goede heren ende vrunden, mitsgacremer, 16 L. 8 sc. 6 p., wt sake van ver- ders den here van Floyon ende die princischeyden veltteykens, soo van root canifas als paelste vande familie van syn Genade ende casiant ende sloeyer, by hem, in Dec. LXXII, myn vrouw voorn., welke maeltyt ende bancmynheren de burgermeesters gelevert, die vd. quet tsamen gecost heeft 67 L. 12 sc. 9 p. stadt wegen in 't leger soo voor Neerden als Noch soe heeft hy ten selve daghe, des midvoor Haerlem gesonden worden.

daechs ende des avonts, doen de heer van Charters, It., Peter Schouw, bode's hoofs Floyon gecomen was, uyt syn kelre getapt van Utrecht, 1 L, 10 sc., wt sake hy inde tsamen 185 quaert wyns, by myn heren over maent van Julio, wesende te Brussel, vanden tafel, mitsgaders by alle de dienres van syn domheer Montsima daer wesende sekere be- Genade ende andere heren gedronken, de sloten missive ontfangen heeft, an mr. Flor. quaert 6 sc.

Ende soe is Dirc voorn. voor Thin, advocaet, mit sekere andere missiven, de moeyte, linne ende tinne, daertoe geleaddress. an mynheer die stadhouder, den gr. vert, betaelt 18 L. van Roche, by syn Exc. an syn Gen. gescre,

Schenkelwyn: ven, beroerende de restitutie vande chartres Nov. 19. Dor. Rhemer, burgermeester tot Deende privilegien van deser stadt, t'andere ty

venter, 2 kan. den byde capitein Valdez deser stadt offge

T'ill, burgermr v. Zutph., 12 quaert. haelt, etc.

Spaensch hospitael. Item, Jo. Mart. d'A

9

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

gewys, 22 L.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

storga, administratmr. van't hospitael vande vande dak vande craen, mit den appel daer Spaensche soldaten binnen Utrecht, wesende boven op staende, al leysgewys ende de boetc.

gen van S. Katryne poert geblauwt, steens1575.

Een wynt. Item, Corn, van Aelst, busJan Crabbe, prior der Augustynen v. Dort. maker, ende Henr. Henricxsz, slootmaker Item, broeder Jan Crabbe, prior vande Au- 20 L., wt sake sy de regierders deser stadt gustynen te Dortrecht, betaelt de somme van overgedaen hebben een wynt, omme geschut 18 L., hem byden rade toegevoecht in re- mede op te wynden. cognitie van verscheiden sermoenen, die hy Schenkelwyn. Mynheer Christo. Schenk, die gemeente deser stadt, den tyd 'van an- vryheer tot Toutenborch, 18 quaert. derhalf jaren lang, gedaen heeft, alles ver- Bus-cruyt. Item, Will. Foeyt, 282} pont mogens de belieftenisse des racts, in date den bus-cruyt, wesende fyn corn-cruyt, 't pont 5 13. Jan. xv. LXXVI. etc.

sc. 9 p. — Item, deselve 308 pont bus-cruyt, , Adr. Herm. vd. Ameyde, priester. Item, 't pont 4 sc. 6 p. - It., Juny 7, Henr. van heer Adriaen Hermansz vd. Ameyde, pries- Nymegen, te Nuys 1322 pont bus-cruyt, 't ter, betaelt de som van 16 L., hem byden hond. pont voor 32 L. - It., 3 Sept., Jan

, rade toegevoecht tot syn rysgelt in anschouw Kedsgens, 762 pont bus-crayt, 't hond. pont van diensten, die hy de gemeente deser stadt voor 26 L. - It., Sept. 12, Will. Lambertsz, noch soude connen ende mogen doen, soe bus-cruyt maker, 200 pont, 't hond. pont voor hy byde Excell

. vanden commandeur-major 26 L. - It., Jor. Nic. van Suylen van Dravan Castilie, gouv. gen., verscreven ende ge- kenborch, 144 pont bus-cruyt, 't pont 5 sc. roepen was, omme syn Excell. capellaen te syn. 6 p. - It., Henr. van Nuys, 90 L. 18 sc.,

Harnas-slagher. Item, Peter v. Putten , van 298 pont bus-cruyts. harnas-slegher, betaelt de som van 7 L., hem hyden rade toegeleyt, om syn singulier kon

1576. ste, om syn burgerscap mede te betalen, etc.

Comedie. Item, de clercken ende studenten Subventie. Item, dese cameraer betaelt aen van S. Hieronymus school, betaelt de somme 2 Ungersche edelluyden 9 L., ende dat tot van 8 L., hem byden rade geschonken tot subsidie ende vervallinghe van haer rantsoen, hoer oncosten, soe sy Medeam SENECAE ende

als vanden Turc gevangen geweest hebbende. Hecastum PRILIPPI MORI opte plaets geageert Comedie. Item, de scholieren van S. Hiehebben. - It. Henr. Petersz, 7 L., voor de ronymus schole alhier, betaelt 7 L., heml. . huyr van 't redeys ende seylen, daer die stu- toegevoecht tot hore gedane oncosten van het denten op gespeelt hebben ende enighen tyt theatrum ende andere appenditien, gebesicht opte plaets staende gebleven was.

in 't exhiberen v. sekere tragico-comoedia ende Subventie. Item , Bernt Balser van Munster, een batement-spuel etc. - It., Huych van 3 L., hem byden rade by manier van leeninge Enschede, tot behouff van ettelyke jonge bortoegevoecht, om mede na huys te moghen gers kynderen, betaelt 17 L., heml. byden rade trecken, soe hy tusschen Amsterdam ende hier

toegevoecht tot haer oncosten, gedaen in't agedeerlik gespolieert ende ofgeset was.

ren in Duytsche een tragie-commedie ofte Ja. Jacobsz v. Honthorst. Item , Ja. Jacobsz spel van sinnen opte woorden staende Deuvan Honthorst heeft drie wapenen, staende teronomion, in 't XVIII. capittel. voor S. Katryne poort, te weten 's conincx Bysonder trompet. Item, Hub. Sprenkel, wapen ende twe vande stadswapenen geschiert trompetter, 4 L. 10 sc.,

trompetter, 4 L. 10 sc., wt sake hy op Meymit schilderen , daer voor hy bedongen hadde ayont gereden is met meer andere burgeren, 16 L; noch heeft hy afgeset het coper werk omme te verdryven de rebellige soldaten , buten

[ocr errors]
[ocr errors]
« ÖncekiDevam »