Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[ocr errors]

Academie. Item, Corn. Quindt, oud-ca- provincie ende andere plaetsen hebben gemeraer, 50 gl. I st., voor 36 ellen fyn opne- brocht ende geasfigeert, de billetten van nomers (!) wit laecken, grauw papier, brutgaern, tificatie vande inauguratie deser stads acadealsmede enich buscruyt, als tyde der inlei- mie. — It., Egidius Roman , 442 gl., wt sake dinge vande academie, tsynen huyse gehaelt als in 't navolgende capittel van 't gene hy geende toltet prepareren der solemniteiten ge- drukt ende gelevert heeft, tsedert 9. Jan. 1636 bruickt syn. - It., aen diverse personen, tot 7. Mey daerna volg. - It., Egidius ende 227 gl., tot vereering voer haren dienst, tyde Petrus Roman, druckers yande academie, 270 die inleidinge vande academie ende opte mael- gl., voor alsulke theses, mitsg. series lectt., tyt in't convent van Agnieten gedaen, als etc., als sy gedrukt hebben, als mede voor aen de extraord, musiciens, tafeldienres, an leverantie van predicatien, gedaen vd. acade die de deuren verwaerden, sustertgens in't mie, ordon. tot voorcominge der peste , oratt. selve convent, etc., volg. de overgeleverde inaugurales, etc., sedert 10 Mey 1636 tot 24 specificatie. - It., 38 gl. 13 st., aen diverse

Nov. volg: - It., Dno. Mart, Schoock, 25 personen, ten tyde voorsz. ten dienste vande wyn penningen, yder à 10 st., vereert totte stadt, in 't toestellen vande praeparatien ende wyn op syn promotie, volg. de handt vd. solemniteyten der inleydinghe gearbeyt ende beer secret. 12 gl. 10 st. It., mr. Bernt dienst gedaen, etc. - It., Theod. Verhoeven, Berentz, Wulp, cock, 950 gl., hem by ac10 gl., voor syne dedicatie ende présentatie coort toegeleyt voor alrehant spys ende bandes Carmens, by hem ter eeren deser stadt quet, by hem gelevert opte maeltyt vande academie gecomponeert ende doen drucken. - inauguratie vande academie, in Martio 1636 It., Will. Versteech, 83 gl. 8 st., voor 't silver gehouden in 't convent van Agnieten. – It., ende snyden van twee segels voor de academie Herm. Wernertz. v. Velthuysen , 225 gl. 11 st. ende vermaken van enighe teykeninghen. 2 p., voor wyn by hem opte voorsz. maeltyt It., Fra. Elioth, silversmit, 45 gl. 11 st., voor't ende elders ten behoeve der stadt gelevert. faicon ende silver, dat gemaect is aen den It., Jan Splinter, 52 gl. 15 st. 4 p., voor bier pedelstock. — It., Agnietgen Velthuysen, 20 als voren. – It., Jan Bom, in Monfoort, voor gl., voor alsalke silvere kettens ende facon verteringe in syn huyse gedaen, by de organisvandien, als sy tyde deser rekeninghe voor den ten, van buyten ontboden, omme aen de voorg. pedel der academie, letterdienaers ende stads inauguratie ende maeltyt te spelen, 74 gl. – trompers heeft gelevert, offgetogen hetgene It., Fra. du Sart, herbergier, mede 43 gl. de oude letters aen silver beliepen. It., 10 st., voor vertering van mr. Jan v. Oirschot, Dirc Lathouwer, borduerwercker, 24 gl., voor metten jongman wien Bosch, die extraordieen geborduerde beurse totte segels vande aca- naris conde singen, oock alhier ontboden, demie. - It., mr. Aernout vd. Lingen , adv., om de musycque t'assisteren. – It., Ja. Hen60 gl., voor seker mathematycq instrument, riksz. Craen, v. huur v. tafels, scabellen ende by syn Ed. ten dyenst der academie alhier ge- voetbanken, opte voorsz. maeltyt, 9 gl. 18 st. — levert aen den rector magnificus. - It., Jo- It., Maertyn Cornelisz., 16 gl., voor huur van annes Blaeu, tot Amsterdam, 205 gl., voor tapyten. - It., Dirc Willemsz. van Soest,

. 2 groote globen ende 2 spherae metten toe- in't Claverbladl, voor huur van messen behoren vandien, by hem ten dienste van 9 gl. 14 st. - It., voor 2 sittingen inde acadeselve academie gelevert. - It., Isaacq Rogge,

It., Isaacq Rogge, demie, 12 gl. 8 st.

demie, 12 gl. 8 st. - It., Jan Cornelisz. van schrynwerker, 13 gl., voor de kassen, die hy Meerten, 96 gl., voor arbeitsloon ende matotte globen ende ende sphaeren gemaect ende terialen in 't Agniete clooster, tyde die maelgelevert heeft. - It., 18 gl. 13 st., an de tyt der stads academie, alsmede voor 58 pekschippers, veerluyden, boden, die alomme tonnen, ten behoeve vande stadt gelevert. inde steden van Gelderlant, Hollant, deser It., Henr. Claesz. Schạep, 82 gl. 14 st., voor

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

voor een

copere lessenaer

[ocr errors]

70 pektonnen ende 600 pekworsten, by hem, Joon ende materialen, tottet maken vd. werff
lyde men victorie brande over het recupere- ende voor den gulden bodem, etc.
ren vande Schenkenschans, ende noch 58 Glasen. Item, Adr. Jansz. van Schayc,
pekworsten, tyde die inleydinghe vande aca- een glas met stads-wapen in de nieuwe kerk
demie gelevert. It., Adr. Eerst Back, 14 tot Montfoort, 180 gl. — It., een glas, us,
gl. 7 st.,

ор
de in de kerk tot Harmelen, 100 gl. It.,

. predikstoel inde Catryne kerk; item, schoon- Dirk Both , glasschryver, 4 glasen met stadsmaken vande craen, etc., mit noch enige an- wapen in de huysinghe vd. hr. v. Nederhorst. — dere instrumenten totte globen in de acade- It., Jan Jansz v. Baern, een glas, uts., by nie.

den heer van Kersbergen, 12 gl. Kercksaken. Item, de heeren ministers ende ouderlinghen in Maert 1636 alhier gecompa

1636. reert hebbende op de synode der Waelsche kerke, 36 gl., in plaets van een oxloft wyns, Draperie. Item, Tho. Schonck, drapier baer Eerw. by de stadt vereert.

van 's 1. Bosch, alhier metter woon gecomen, Bodenbroot. Item, Aelb. van Doorn, voor onime de draperie te exerceren, voor syn de goede tydinghe van 't recupereren van transport ende opbreken 50 gl.. — It., Herm. . Schenckenschans, 15 gl.

Jansz. van Limborch, uts. , 100 gl. Vulmolen. Item, 59 gl., voor vacatien, Getranslateerde Bybel. stem,

Item, de Eerw. reys , etc., opte commissie vande heren Eck, heren Arnoldo Tecmanno ende Ludovico a vd. Woerd , etc., oime te visiteren het ver- Renesse, 150 gl., voor de presentatie vanden val van 't water der coopermoolens buyten niewen getranslateerden byb-l, volgende last Amersfoort, omme daerna te dienen van ad- der Ho. Mo. heren stat. gen. ende het besluit vys, op 't stellen vd. water-vulmolen alhier, vd. nat. synode van Dortrecht, tot revisie van tot avance vd. draperie. — It., 87 gl. 9 st., dewelke hare Eerw. respectivelyk mede geover oncosten opte commissie naer der Goude, committeert ende geëmployeert syn geweest. oinme le visiteren de volmolen aldaer ende

op Recompense. Item, Dno. Rudolpho Petri, alles dienaengaende te informeren , omme in't bedienaer des goddel. Woorts te Amsterdamdoen maken van de nieuwe alhier, met vol- me, 250 gl., voor de dedicatie ende praesencomen kennisse te gaen. It., Corn. Geritsz. tatie van 48 exemplaren van syn Eerw. Evanmolenmaker tot Amst., 1375 gl., daervoor hy gelise Arent, of geestel. Bedenkingen over aengenomen ende conform het bestek opgele het eerste capittel des Evangelium Johanvert heeft de vulmolen, by de stadt doen nis. - It., Egid. van Breen, bed. des goddel.

, maecken buyten die Weertpoort aen de Knol- Woorts tot Beverwyck, 15 gl., voor de prebrug, daerinne gerekent 25 gl. by hem bedon- sentatie van syn wt Francoysch in Duytsch gen voor syge huysvrouw tot een vereeringe. getranslateerde boek, discours van staet tegens It., Ja. Henricksz., 436 gl., voor 't maken Machiavell Florentyn. volg. 't bestek, het houtwerk, aen de stads Caerle. Item, Quiryn v. Lobbrecht, conhaysen, behorende aen de vulmolen buyten troll. vande fortificatien, ten dienste deser lande Weert, ende 36 gl. voor 't buytenwerk. den, 36 gl., voor de presentatie v. een exem

Stads-werk. Item, voor 8 sittingen, ieder plaer vande perfecte caerte, by hem c. sociis van 3 banken, in de Katrynekerk , 160 gl.- op octroy van haer Ho. Mo. laten wtgaen van't It., Ja. Splinter, 37 gl. 13 st. 8 p., verscho- beleg der schanse 's Gravenweert oft Schenten in 't accommoderen van't kerkhoff van ckenschans. Bethlehem in de nieuwe Weerde, omme al- Academie. Item, Ja. Andriesz., Friesch daer mede doden , aen de pest gestorven, te schipper, 54 gl., voor vracht vande meubebegraven. It., 15 gl. 6 st.. voor arbeits- len ende huisraet v. Do. Meinardus Schotanus, III.

37

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

lot professor ende predicant van Franeker al- Vendel. Item, Will. Jansz. vd. Stoop, 16 gl., hier beroepen. Ii., Jan van Noordyk , pedel voor het schilderen van 't wapen met een goude inde academie alhier, 50 gl., hem by de vroet- croon daer boven ende lauwerecraps rontsomschap toegeleyt voor syne geallegeerde extraord. me, in 't nieuw vendel vd. hooftman Wyker

, diensten. - It., Bruno Verdoes, 25 gl., voor's sloot. opmaken van't sceleton , staende in theatro Maliebaan. Item, schout ende gerechte anatomico It., 485 gl. 14 st. 8 p., voor

buiten de Wittevrouwenpoort, 21 gl. 18 st., costen etc., opte reyse naer Seelant, aengaen- voor’t gene syl. verdieni hebben, soe voor 'i de de beroepinge van Do. Caroli Dematii lot estimeren van sekere bepotinghe, gecomprofessor theologiae inde acad. , ende pred. in peteert hebbende Abr, vd. Dussen, als over de kerke alhier, etc. - It., Jac. Hardincx- het passeren enigher transporten vd. landeryen velt, weert in 't Vlies tot Middelburch, 364 tolte Paillemaillebaen. It., Goesen van gl. 8 st., voor verteringe te synen huyse voor Riebeck, weert aende Paillemaillebaen, 12 gl. de gecommitteerden gedurende haer commissie 16 st., verteert by de landmeters, die de aldaer. — It., 499 gl. 18 st. 4 p., voor cos- Paillemaillebaen hebben genieten ende afgeten etc. , opte reyse in Vrieslant, om te horen bakent. - It., 43 gl. 12 st. 8 p., opte com

. de gaven D. Meynardi Schotani, profess. S. missię der heren Anto. de Goyer, oud-burtheologiae inde acad. tot Franecker, etc. — germeester ende Jo. Heurnius, schepen, te, It., Wilh. Grutero, doen behandigen 25 wyn- Leyden ende te 's Gravenhaghe, omme door penninxkens, ieder 18 st., hem van stadswe- den landmeter Ruys aldaer te doen opmeten gen op syn promotie maeltyt vereert.

de Paillemaillebanen. It., Adr. Danielsz. Wynant Jacobsz,, kistemaker, 290 gl., waer- Oosterling, 350 gl., daer voor hem is aenvoor hem aenbestaet geweest is het maeken bestaet geweest het houtwerk vd. Pallemailvd. promotiestoel, staende op het choor inde

lebaen. - It, Henr. Petersz., coopman Domkerke, by hem conform het bestek opge- t'Amsterdam, 2375 gl., daer voor hem is aenlevert.

bestayt geweest ende hy volg. 't bestek heeft Horologie. Item, Jan Bosch, horologiema- opgelevert het aerdewerk vd. voorsz, baen. —

. ker, 10 gl., ter sake hy het horologie opte Ii., Claes Cornelisz. Damast, 16 gl., voor 't plaets heeft onderhouden , ende voor reparatien snyden vd, cwe palen, staende inde Pailleaen de hamers, kettens ende het beyerwerk. maillebaen. - It., 1200 linde boomen gecost

Bordekens inde kerk. Item, Joost Corne- ende gestelt inde Paillemaillebaen, 1000 gl. lisz. Droochsloot, 20 gl., ter cause hy op lt. , 600 ype boomen, uts., 300 gl. 5 bordekens, die inde kerke hangen, heeft Subsidie. Item, die vd. geref. religie bingestelt met vergulde letters de woorden PSALM. nen Rynberch, 150 gl., heml. toegevoecht,

tot wederopbouwinge van haerl. kerke, wePeste. It., Herm. Wernerlsz, v. Velthuy- sende doer het springen van 't magasyo aldaer sen, 203 gl. 13 st. 6 p., yoor wyn aen de stadt geheel beschadigi. gelevert, daeronder 3 ox hoften aenden Dr, vd. Gall, Straten ende Bor, in reguarde vd, moey

,
.

1637.
ten voor 't concipieren vd. remedien, tot prae-
servatie ende genesinge vd. peste. — IL, D.

. · Caerte. Item, Jan Geritsz, Bronchorst, Milanen, 50 gl., in plaetse van een oxhoft 225 gl., voor 45 caertgens by hem geinyenwyns, in reguarde als voren.

teert, vande belegeringe van Breda, ende Predikstoel. Item, Adr, Lobbrecht, kisle- ande vroetschap gepresenteert ende aengenomaker, 10 gl., voor't buytenwerk, dat hy ge- men. - It., Balthasar Floris v. Berckenrode, maect heeft aen't offschutsel ende predikstoel lantmeter ende caertmaker, 18 gl. 18 st., in inde Katrynekerk.

plaets van 3 halve goude Nederl. ryders, voor

PAUSE.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

eene caerte, hy hem aende vroetschap ge- Subsidien. Item, de gemeente in 't fort op presenteert ende aengenomen, vande belege- 's Gravenweert, genaemt Schenckenschans, ringe der stadt Breda.

36 gl., heml. geaccordeert tot subsidie vande Academie. Item, Fre. Matthysz. Lobbrecht, glasen ende ander binnenwerk in haerluyder 32 gl. 10 st., als 12 gl. voor een glas hem ver- kerke. It., Christ. Berchausen ende Peter cert, 18 gl voor huyr van Spaensche stoelen Vorstman, afgesonden vande burgermeesteren tot 2 reysen, als die maeltyt ie St. Agniete is etc. der stadt Orsy, 75 gl., tot subsidie vd. geweest, ende 2 gl. 10 st. voor huur v. syn schade, by de gemeente aldaer geleden door groote lichter, omme puyn mede te vervoeren. den grooten brant. — I... Isaäcq Carpentier,

Maeliebaen.. Item, Egid. Roman, drukker Francoysche schoolmeester, van Cuylenborch vande academie, 127 gl. 10 st., voor theses, alhier metter woon gecomen, 75 gl., voor onseries ende ordonnantie op't speelen inde Pail- costen van 't transport syner mobilia. - It., lemaillebaen, etc. — It., Jan Henricksz., 686 schout ende gerechte vande bemuyrde Weert, gl., daervoor hy aengenomen heeft het hout- 25 gl., gracieuselyk toegevoecht tot subsidie werk vande nieuwe tinimeringe aende Maille- vande reparatie der Singelpoort aen de oostbaen, achter d'oude huysinghe, daer de side inde Weert, sonder hiermede enichsins maillemeester woont.

in te treden ofte aen te nemen het onderhout Getranslateerde Bybels. Item, Herm. Rib

van dien. bius, voor 2 nieuwe getranslateerde Bybels in Stempel. Item, Ja. Jacobsz., goutsmit, sloten gehonden, die eene met ende die an- 18 gl., voor 't snyden van eenen nieuwen dere sonder annotatien, gelevert inde kerke- stempel van 't groote staell. kamer ten Dom 33 gl.

Stads-schrifturen. Item, Jan v. Attevelt, Recognitier. Item, Mart. Schoock, 25 gl. 112 gl., voor 't copieren v. seecker boek, ge4 st., alse 2 dubbelde ryders in specie, hem schreven in francyn, buyten op geintituleert: vereert voor de presentatie van syn discours » Register vd. tractaten, titulen ende immunide natura soni ei echus. · It., 25 gl., voor teyten vander overgifte ende R., gedaen byden de presentatie v. Godescalci Allü Geluri spe- bisschop Hendrick v. Beyeren, Kaerle den V. culum veritatis, of antwoort op 2 vragen,

2

desen
name,

Keyser van Rome, syne erven It., Henr, Bornius, alumnus der Ed. Mo. he- ende nacomelingen , hertogen ende hertoginren 'staten deser provincie, 25 gl., vereert nen van Hollant ende vande temporaliteyten voor de dedicatie syner theses, inde stads aca- vande stadt, steden ende landen y. Utrecht, demie gedisputeert.

ende andere titulen ende munimenten, aenStads-glas. Item, Jan Geritsz. Bronck- gaende de hoocheyt, etc." horst, glasschryver, een dubbelt 'doorgaend Vulmolen. Item, 62 gl., voor reyscosten, glas met stadswapen, vereert inde huysinghe opte commissie naer Rotterdam ende Delft, vd. here burgermr. Dirck Velthuysen, 26 gl. omme te informeren by oculaer inspectie op

de ysbreeckers aldaer, by welke occasie men 1638.

mede gevisiteert heeft de vulmolens te Schie

dam en ter Goude, omme te dienen voor adRecompensie. Item, Herm. Wernertsz. v. vys in 't stellen vd. molen op 't canael aen de Velthuysen, 59 gl. 13 st., voor een oxhoft Vaert. -- It., 103 gl. 12 st., opte commissie

, Fra. wyns, vereert den ed., erentf. ende hoog- van Eck etc., metten molenmaker Brant naer gel. Jor. Dirck vd. Does, voor de dedicatie Schiedam, omme de molens aldaer te visitesyner wtgegeven Lusus imaginis jocosae s. ren, ende overleggen hoe men alhier een echus a variis poëtis variis linguis et nu- vulmolen soude stellen op 't canael aende Vaert. meris etc. exculii, ende de praesentatie van 'V

leyshuis aende Voorstraet. It., Jo. van 36 ingebonden exemplaren vandyen.

Dreesden, 200 gl., voor hem aenbestayt de

"

yan

[ocr errors]

hnss te gaen.

[ocr errors]

hartsteen aende gevel ende tersyden de gevel etc., ter persaecke vd. lir. de Roy, gedaen van 't Vleeshuys aende Voorstraet, daer die inde maenden Nov. ende Dec. 1638 ende Fbr. trap staet, om op de solder boven 't Vlees- met Jan. 1639. — It., Aeltje Aertse, 22 gl.

10 st., voor arbeytsloon, 't jaer, wyens er.de Stads-glasen. Item, Vinc. Bargers, pred. begietens vd. cruythoff, als verschot voor een tot Wyck te Daerstede, betaelt 12 gl., lot schutting ende waterton, by haer met keneen glas met deser stads wapen in syn huyse nisse vd. prof. verdient. — [t., Bruno Verdoes, aldner. — It., Elisab., Henr. van Nialborchs

chirurg., 25 gl., voer 't opmaken van (wee wed., voor een glas by haer man gelevert inde sceletten, staende in theairo anatomico. huys. vanden hr. Reynier y. Golstein, 12 gl. It., 41 gl. 12 st., oncosten opte reyse vd. hr. It., Dirck Booth, glasschryver , 25 gl., voor prof. Voetins ende H. van Velthuysen, naer een glas met stadswapen inde kerke tot Baern. Middelborch, te sonderen D. de Maets, pred. li., Corn. v. Malborch, glasschryver, 12 gl., aldaer. It., 350 gl., teercost ende vacatien, voor cen glas inde huys. vd. dom heer Mou- opte reyse van Middelborch in Seelant, over laert. It., Herm. Booth, glasschryver, 12 gl., de beroepinge D. Caroli de Maets lot predic. voor een glas inde huys. v. Pet. Bor, secret. ende professor theolog. alhier, etc. - It., Jovd. gerechte. — It., Will. vd. Stoop, 18 gl., ris Hardincxfelt, herbergier tot Middelborch, voor een glas, vereert aen Gysb. van Woert, 906 gl. 3 st., voor verteeringe te synen huyse schepen. -It., Jan Geritsz. van Bronchorst, gedaen, byde gedepp. tyde voorsz. voor 1 glas, vereert aen Anto. v. Wyck, schep., Recompensien. Item, Dno Reyn. Halma, 16 gl.

pred. tot Langerac, 75 gl., voor de dedic. 1639.

van syn tract. tegens de indulgentien ofte afla

ten. = It., Dirc Maire, boecvercoper, voor syn Academie. Item, Dno Meinardo Schotano, gepraesenteert boec, geintitul.: Histoire des theolog. dr. et prof., 250 gl., voor de dedic. princes el principautes d'Orainge, 36 gl.van syn Systema Concionum in druck wigeg., It., mr. Gysb. Lap v. Waveren, 54 gl. 13 st., als mede om syn Ew. te animeren. It., Dno alsé drie dubbelde goude Nederl. ryders met Bernardo Schotano, jur. prof. et p. t. rect. een silvere ducaton, in plaets van 2 kannen magnif. inde academie alhier, 250 gl., voor rynsche wyrs, daervoor van hem gecoft ten de dedic, synes wtgeg. Examen juridicum. - dienste vande stadt twe boeken, ende noch It., Abra. Bocstadio, conrectori, 50 gl., voor 13 gl. 14 st., die Corn. Back verdient hadde defroyement vd. prof. Berckringer, als voor voor 't copieren van een gedeelte van 't cene verschot, by hem gedaen over de maeltyt by boeck, welke copie de voorn. Lap is gelaten, burgermeesters ende gecommitteerden, met dus 54 gl. 14 st. denselven Berckringer gehouden. - It., noch Lakenmakers. Item, Ger. Pietersz., wolle de prof. Berckringer 30 g!. 7 st , voor 't op- lakenmaker, 50 gl., wt sake hy tot Amsterd. breken tot Leyden ende alhier le comen metter opgebroken, ende alhier metter woon is geIt., 75 gl. 12 st., voor een oxhoft comen ,

om syn voorn, neeringe te exercefransch wyn metten impost, vereert opte pro- ren. - It., Peter Flowyn, lakenmaker, medle motie vd. hr. prof. de Maets. - It., Dor. Henr.

. wonende tot Amsterdam, 70 gl., volg. conde Roy, med. profess., gerembourseerl 24 gl., tract met hem gemaect, den 1. Apr. 1640, voor diverse saden v, rare cruyden ende plane inhoudende, dat hy voor oncosten van't opten, van Leyden gecomen. It., Albert v. breken ende alhier metter woon te comen, Overmeer, apothec., 25 gl., voor 't

prepare

sal hebben de voorn. somme, inits 4 jaren , ren ende dispenseren van veele ende verschei- innegaende May 1640, continuelick hier wo. den simplicia ende drogen, als von radices , nende ende ten minsten een touw met fyne corlices , herbas , flores, gommata , semina, lakcnen gaende houdende.

[ocr errors]
[ocr errors]

woon.

« ÖncekiDevam »