Sayfadaki görseller
PDF
ePub

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Schoolmeesters. Item, mr. Joh. de Visser tot Schoonhoven.

tot Schoonhoven. - It., 256 gl., voor gelyke ende Anto. Vyane, schoolmeesters, 30 gl., costen , om D. Heycopium alhier te beroepen, heml. gracieusel. - toegevoecht, we sake syl., ende syn dimissie aldaer wt te werken. - IL,

. volg. speciale authorisatie daerop geleth heb- 92 gl. I st., ople commissie naer Oudewater, ben, dat d'ordon. op 't schoolhouden albier omme aen de classis , aldaer vergadert, de volg, syn inhouden worde geobserveert. voorsz, dimissie wt te werken. It., Anto,

Stempel. Item, Ja. Jacobsz., 20 gl., wt. Goyersz. van Wickenburch, 36 gl., voor alsake hy gesneden heeft de stempels vande

sulčk gedraayt houtwerk ende 7 spaense leere dubbelde staelloot.

stoelen, van root pruisleer, inde kerken caCaerte. Item, Jan van Doorn, boeckver- mer gelevert. coper, 18 gl. 7 st., voor 2 groote caerten v. Vendel. Item, Bern, de Visscher, schilder, Vlaenderen ende Brabant, mitsg. andere cleyne voor't schilderen van 't vendel vanden hooftcaertgens ende nouvelles, hy hem gelevert. man J. J. Bemmel, mitsg. 't vergulden ende

De prince van Orangien. Item, de deckens beschilderen der gerepareerde vendels vanden vande rynschuyten buyten Tollesteech , 26 gl. hooftman Doeyenburch ende de Leeuw, 52 gl. 4 st., voor de vrachten v. 14 rynschuyten schippers, die syn Hoocheyt met desselss train ende

1610. bagagie gevoert hebben v. hier. nade Vaert. It., ilo gl. 14 st., voor reyscosten opde com- Recompensien ende recognition. Item, Dno missie van hr. Jor. Fre. Ruysch, burgermr., Arnoldo Sengnerdio, prof. philos. , 60 gl., voor ende Gysb. vander Hoolck, oud-burgermr., gepresenteerde exempl. der dispp. onder hem Nov. 1639, naer 's G. Hage, omme syn Hooch. gehouden, etc. - Ii., Fre. de Barbancon,

20 mynh. den prince van Orangien van stads- gl., voor de presentatie van scker syn tractaet, wege te congratuleren over de geboorte v. een geintituleert: l'odeur des Oranges. It., jongen prince. It., Henr. Claesz. Schaep, Dno Ottoni Zaunschliffer, bedienser des Heil. 56 pektonnen, 't stuc 14 st., tydens de ge- Evangelii tot Amersfoort, 125 gl., voor de boorte van een jongen prince van Orangien , dedicatie ende praesentatie van het tweede deel aen de stadı gelevert.

der anatomie vd, misse, by syn Ed. wtten Sluisen. Item, Jan Henricksz., stadtstim- franc. van P. du Moulyn in onse tale overgemerman, 550 gl., daervoor hy aengenomen seth. It... de heren gecommitteerden der heeft, conform het bestek te leveren, de ma- stadt van Breda, 150 gl., geaccordeert tottet terialien van hout ende te maken ofte bear

opbouwen van een hospitael

ofte gasthuis binbeyden alle het grove werk, miisg. 4 punt- nen de voorsz. stadt voor de sieke ende

gedeuren, met alle syn toebehoren aen de

nyewe quetste soldaten. - It., Wilh. Christofer , steene sluys ofte 't verlaet, inde plaetse vd. 150 gl., tot subsidie ende onderhoudt van het onden houten dam inden holl. Ryn, mitsga- ministerium der kerke, resorterende onder het ders noch 10 gl. voor buitenwerk, hem toe- graefschap van Hanauwe. - It., de gecoingevoecht.

mitteerden der stede van Ratingen, 12 gl. 10 Willevrouwen poort. Item, Nic. v. Damast, st., tot soulagement der arme behoeftige ge. bceltsnyder, 172 gl., ter sake hy gesneden meente Jesu Christi aldaer. - It., de affgeheeft het cronement opte homey vd. Wittevr. sandten vande Hessensche kerken, 125 gl. tot poort, te beyden syden, metie croon daer- subsidie. op.

It., Jo. van Dreesden, steenhouwer, Piqueur. Item, Christoffel Candeler, picvoor hartsteen, gelevert aende Witteyr. poort, queur rande studenten alhier, 100 gl., hem 33 gl. 16 st.

by de vroelschap gracienselick eens toegeleyt Kerksaken. Item, 69 gl. 2 st., op de coin- met ontsegginghe van syn versoek , omne op niissie, om te horen de gaven Dni. Heycopii, stadis credit met 15 rocder hoy ende 4 last

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

haver versien te worden, onder eenighe pre- Lot 84 in'i getal, we Boheme ende Moravie sentatie.

exulerende, inde jaren 15 tot 20 in Poleu Bibliotheek. Item, Lamb. van Velthuysen, ende Hongarye. —

It., Isaacg Carpentier, 128 gl. 18 st., voor boeken, door last vanden franc. schoolmeester, wt Duytschland verdrebibliothekaris Dr. Booth met kennisse der heren ven, 50 gl., noch in plaets van versochte gegeven, gecoft tot Leyden inde auctie van D.

wooninge 50 gl. It., Jo. Chriseules, geGomarus ende gestelt inde stads bibliotheek. - boren edelman van. Trasia, 25 gl., tot verIt., 13 gl. 14 st., voor de gecofte Opera lossinge van syn vrouw ende kinderen, by Athanasiz. It., Corn. Dircksz. van Alme- den I'urc gevangen. – It., Dan. Luth, geloveen, 135 gl., by syn soon Jo. Almeloveen wesen amptman inde Onderpalts, overmits verschoten, voor de Joodsche Talmud ende den oorloch verdreven , ende vermits als hy andere boeken vande joodsche rabynen by was vande religie , alles hebbende moeten verhem voor dese stadt gecoft ende opte biblio- laten, 25 gl., It., mr. Ev. van Weede, theek gebragt.

It., Jo. Bor, raedt ende proc. gen., 350 gl., v. een steene pylaer met cameraer, 17 gl., verschoten voor den En- deser stads wapen, vereert inde pieuwe getimgelsche Historie by Sprat, wt Engeland ont- merde kerk tot Renswoude, volg. resol. 26 Apr. boden, door last vande heren, die alhier in- 1641. - It., de gecommitteerden van Ravegebonden ende op de biblioth. alhier ge- steyn 100 gl., tot opbouwinge van haerl. bragt. - It., Jan Geritsz., steenh., 162 gl., kerke. .

- It., uts., die van Breevoort 100 gl., voor hertsleen gelevert ende gearbeyt aen den tot vergrootinge van haerl. kerke. - It., de inganck vande stad ts bibliotheek op't S. Jans gemeente van Blauw Capell, op haer versoek Kerckhoff, achter 't koor vande kerk.

tot subsidie vande oncosten van een nieuwe Geometrische figuren. Item, Mart. Ditmar, clock , 50 gl.

clock, 50 gl. - It., Ger. Geritsz., wed. van 15 gl., van dat hy eenighe geometrische figu- Jan Willemsz. vd. Wall, 50 gl., tot vervall

. ren op papier heeft geteekent, tot dienst vd. der oncosten haers blinden soons, die inde academie.

musycque ende het orgelspel te leeren, verHortus. Item, Prof. de Roy, gerestitueert eert. 27 gl., gegeven voor eenighe saden ende plan- Caerten. Item, Jo. Lenting, lantmeter, ten, gecomen van Leyden ende geplant inden 10 gl., voor het copieren van 2 caerten ten hoff vande academie.

dienste vande stadt, d'een vertoogende de

Rhyn- ende Waelstroom met de cribbingen, 1641.

ridsingen ende grienten by Schenckenschans,

de ander den Rhyn- ende Yselstroom by Boeken v. Rovenius. Item, 1103 gl. 18 sl., Malburch ende Yseloort, - It., de voorn. voor oncosten inde sake vanden Ed. heer offi Lenting, 20 gl. 5 st., voor 't afmeten vande cier contra Phil

. Rovenium, voor de portie Oudemunstertrans , alsmede verscheyde caertsya Ed. als officier competerende inde gecon

. gens daervan gemaect, oock voor 't afmeten tisqueerde boeken vanden voorn. Rovenius, van 't erff buyten Tollesteech , geweest synde pretense bisschop van Utrecht.

de eerste houtplaets. -It., noch 38 gl. 10 st., Recognitie. Item, Dno Prof. Berckringer, voor vacatien ende caerten, in 't ofmeten vd. 100 gl., voor de dedicatie van syn E. Instt. Gortsteech, de grondt voor 't stadhuys, als

It., Dno Francisco Charrierio, ge- mede het erff buyten de Waert poort opten wesene Prof. tot Parys, 40 gl., tot subsidie hoeck van 't cingel. als tot vereeringe van syne gedichten tot last 't Huis: 't Hartshoorn. Item, 22 gl. I vande stadt hem toegeleyt.

voor maekelaerdyloon vande huysinghe op 't Subsidie. Item, Dno Arnoldo Tecmanno, Oude Kerchoff, genaemt: 't Hartshoorn, by 200 gl., tot subsidie vande kerkendienaers dese stadt gecoft vanden commies Hoboken.

[ocr errors]

oecon.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Pomp achter de Mariekerk. Item, Stev. v. derselver wetering door de Rysenborcher- ende Hasselt, op de Marieplaets, 12 gl. 17 st., als Oycker (!) weghen tot aen den Seyster wech het derde paert vande oncosten, gedaen in 't langs de nieuwe vaert, omme te sien , waer men repareren vande pomp achter het koor vande de wech bequaemst soude mogen ordineren naer Mariekerk, volgens resolutie.

Amerongen. It., 91 gl. 12 st., omme met Academie, Item , 430 gl. 10 st. 8 p., voor de regeringe tot Arnhem te spreken aengaende boeken ten behoeve der stadt gecoft inde auctie de nieuw te maken wech over den Sonnenvaaden heer advocaet Bucchel, ende gebragt berch nae Rencom. — It., 25 gl. 15 st., omme inde bibliotheek. It., Bruno Verdoes, 36 gl., te besichtigen den tolacker met den Vuyr'schen voor 't opmaken van een sceleton ende een steech. It., 15 gl. I st., omme te visite

1 meercat, staende in theatro anatomico. - ren vande gelegenheit tusschen Utrecht ende It., Jo. Cuyperus, stadstromper, in reguard Amerongen , ende waer men de nieuwe wech van syn diensten inde musycque tot layster op 't bequaemst soude mogen maeken. – It., vande stads academie ende contentement vd. 21 gl., omme oculair inspectie te nemen vd. studenten, 50 gl. It., 64 gl. 17 st., omme gelegenheyt der rivieren , cribbingen ende ridmet den stadstimmerman tot Leyden inspectie singen omtrent 's Gravenweert ende Salmoort: . oculair te nemen van 't toornken Colle astro- Coningin v. Engeland. Item, 74 gl. 11 st., nomische speculatien. — lt., Ja. vd. Meer, voor wthalen van 't geschut opte Gansmerct coperslager, 29 gl. 10 st., voor reparatic aende etc., tyde de Coninginne v. Engelant alhier was. coon inde stads raetcamer ende een copere werelt op 't toornken vande astron, specula

1642. tien. - It., Isaacq Adolphs, 14 gl., voor het vergulden van een ronde bol op 't toornken Academie. Item, Prof. Ravensberch, 18 der astron. speculatien ende het schilderen gl., die te betalen stonden aen de glasslyper van 2 placcaten (!).

te Amst., voor drie glasen geteekend X. XX. Recompensie. liem, Lowys Arsy, 50 gl., XXX., het stuk voor 6 gulden. -. It., mr. voor de dedicatie van syn Fransche Logica. Arn. vd. Lingen, 37 gl. 15 st., in't doen

Vendels. Item, Corn. Quindt, 4 gl. 8 st., maken vande modellen vanden tooren totte voor 2 trombandeliers met groene franien. astron. speculatien, een verrekycker , etc. It., 137 gl. 6 st., voor het maken ende schil- It., Tryntge Marcelis, 7 gl. 8 st., voor bier, deren van 3 nieuwe ende het vermaken van gedurende het maken ende stellen van 't 5. oude vendels, alle met korte stangen. - toorotgen opte Sineetoorn totte astron. speIt., Ja. van Snellenberch, 22 gl. 2 st., voor culatien, door ordre vd. prof. Ravensberch ende 8 ysere spitsen boven ande stangen vaude mr. Arent vd. Lingen, - It., Chr. Kande

. vendels, met 8 doppen onder aen de stangen, laar, picqueur, 150 gl., tot subsidie. - It., mitsgaders 't maken vande patronen, omme Anto. Samuelsz., 175 gl., daer voor hy aende kopere knopen na te gieten.

genomen had off te bicken de Smeetoorn Wech naer Rhenen, langs de Langbroeker ende de voegen te vullen, de raemen te setwetering , v. Ulr. naer Amerongen, etc. It., ten ende de toorn te repareren nae den eysch 87 gl. 16 st., vande reyse tottet nemen van van 't bovenste nieuwe werck, inspectie oculair ende het accorderen vande Schuytgen. Item , Jasp. v Hoboken, 30 gl., reparatie ende vercorlinge vande wagenwegen van 6 tapyte kussenbladen met stads wapen, vande stadt Utrecht naer Rhenen. It., 17 omme in'i schuyten te gebruycken. gl. 3 st. 8 p., omme te besichtigen de wech

Rhynschuyten. Iteni, Jan Adriaensz., , langs de Långbroeker wetering tot de Ame- scheepstimmerman, 52 gl., ter cause hy heeft rongsche wetering, ende wederom van daer vermaeckt een ouden rynschuyt, omme te diedoor de Goyer wetering ende van 't eynde nen tot een patroon , waernae voorlaen alle

1

.

[ocr errors]
[ocr errors]

op 't

[ocr errors]

de nywe rynschuyten gemaeckt ende de ou- syn dedicatie der Wtrechtsche Historie van den vermaeckt souden worden. It., BECA ende Hena, mitsg. LANB. HORTENSIUS. rapport vande heren gecommitteerden, gedaen It., daerby noch de pryscourant v. 2 ingebon1. Fbr. 43, is by de vroetschap verstaen, den exemplaren, die hy ten behoeve deser dat de schippers vande rynschuyten, die nywe stadt heeft gelevert. Noch voor de pryscouschuyten sullen maecken in conformite van't rant van 2 ingebonden exempl., 124 gl. patroen, ter ordonnantie vd. voorsz. heren It., Bernart Decker, 200 gl., van deser stads gecommitteerden van stadswege sullen worden wegen vereert Dno Philippo Paraeo, illustris gesubsidieert met 50 gl., ende die baer oude gymnasii Hanovici rectori, voor de dedicaschuyten daer na doen vermaecken, 25 gl., tie van syn sal. vaders, des wytvermaerden wiensvolg. dese rendant heeft betaelt door den doctoris Davidis Paraei, opera theologica, gecommitt. Will. Goesensz. tot een nywe Tom. I. in fol., tot Francf. gedruct ende noschuyt 50 gl., ende vorder vermaeckte schuy- minatim de AH. burgermeesters ende vroetten van Alb. Willemsz, ts, 550 gl.

schap deser stadt , mitsg. rectori el profesBrigittekerk. Item, Jan Henriksz., etc., soribus acad. Ultraj., gedediceert ende gein14 gl., voor 't afmeten vande Brigittekerk ende scribeert, mede ter consideratie vd. staet ende de huysinghe, die Do. Flamman bewoont, gelegenheit des gemeldten D. Phil. Paraei, by oock het erff tot een nyewe steech besyden de tegenwoordige droevige constitutie ende de het fraterhuys ende daervan opteyckeninghe solatie van Duytschland. te maecken,

Subsidie. liem, Christo. Mellero, 75 gl., Beelisnyder. Item, Nic. van Damast, beelt- tot een subsidie voor syn aengenonien expp. snyder, 230 gl., voor dat hy gesneden heeft syns Horoscopiae.

li., de heren burgertwee leeuwen, stadswapen met een croon meesters der stadt ende heerlicheyt Coevoertwee krommers met trofeen ende twe kerbeels den, 200 gl., voor subsidie tot opbouwinge met geweer etc., aende nieuwe gemaecte Homey v. een nieuwe kerk. - It., Hans Baur, major, voor de Weertpoort.

100 gl., tot opbouwinge der kerk in de Schans Collecte. Item, Henr. van Cleeff, tinne- van Roes. —' It., Jo. Bockingius, pred, op gieter, 8 gl. 4 st., voor segeloogen, gebruykt Robeen, 100 gl., tot opbouwinge van een aen de lakenen, mitsg. voor 4 nieuwe scha- nywe kerk aldaer. — It., Dirc van Frymerslen, om collecte mede te doen.

beym, in't Graefschap Mears, 50 gł., tot Slads-glasen. Item, Quiryn v. Lobbrecht, optimmeringe van hare door de Wymaersche controlleur vande fortificatie, 18 gl., voor alfgebrande kerk. - It., het Barthol. gasthuys, een glas met stadswapen in syn nieuwe huy- 72 gl., tot subsidie v. het vergrooten ende versinghe in 's Gravenhage.

it., Dirc Both , nieuwen vd. camer-schoorsteen ende pylaers glasmaeker, voor een glas met stadswapen in aldaer. — It., Lucas v. Vorst, 37 gl. 19 st.,

, de huysinghe Drakesteyn, 15 gl. - It., Jan voor 6 nywe silvere lepels met stadis wapen, van Bronchorst, voor een dubbelt glas met vereert van stadswege in Maarten’s gasthuys, deser stads wapen, in de huysinghe van Jof. buyten de Weert. — It., Arn. van Horick, Fre. Ruysch, 24 gl. It., Aert v. Culen- geweest synde priester binnen de universiteit borch, gecom. raet ter vergadering vd. Ed. Mo. van Leuwen in Brabant, 30 gl. tot een subheren, staten 's lants van Utrecht, 70 gl., sidie. – It., Ja. Hesselius, gerecommandeert voor een dubbelt glas in syn huysinghe by van Bilderbeeck ende den predicant vd. harClarenborch. - It., Dr. Corn. Booth, raet, tochinne van Nyborch, 15 gl. – It., Abra, voor een dubbelt glas in syn huys op’t Jans van Kerkenraet c. suis, 19 gl. 10 st., tot verKerchoff.

eeringe, dat hy voor de stadt heeft gemynt de Recognilie. Item, Gysb. van Zyll, wegen heerlicheden van Hooch-, West- ende LeechJo. van Doorn, boek ver'cooper, 150 gl., voor Raven.

[ocr errors]

.

It.,

[ocr errors]

Scherpregler doet curen. Item, mr. Ha- 125 gl., voor 50 silvere penningen, met 't Vestad , scherpregter, 36 gl., voor twee curen voorsz. stempel geslaghen, onder de heren by hem gedaen, aen twee vrouwenpersonen, schout, burgermeesters, vroetschap etc. ged'eene vercracht op den wech leggende om- distribueert , 'e stuc tot 2 gl. 10 st. trent Houten, ende noch eene oude vrouw,

Vred. van Vloock, 60 gl. voor de moeyten die beroert synde op crucken ging.

ende arbeyt, by hem aengewent in't maken Surendonck, recior. Item, Mechtelt van vande stempel tot de voorsz. penningen. Bergensaet, Il gl., verteert by de stads ge- Draettrecker. Item, Leon. Nulck, goutcommitteerden met Surendonck, gecomen v. ende silverdraettrecker, 150 gl., hem cum suis Rotterdam, van stadswegen gedefroyeert. 23. May 36 toegeleyt, boven vrydom van It., de gecommitteerden gerestitueert 43 gl. borgerwacht, wanneer hy 3 jaren hier gewoont 18 st., voor reys- ende teercosten etc., opte ende het voorn. handwerk geëxerceert soude reyse etc. tot Rotterdam, om D. Surendonck hebben, welck handwerk hy hier noch exte versoeken tot rector alhier.

ercerende is. Lacckenmakers, It., Jan Jansz., Wouter Orgelmaker. Item, Goert van Pisa, orRista ende Albert Evertz., alle drie laecken- gelmaker, 47 gl. 11 st. 8 p., voor 't geen hy makers, binnen deser stadt metter woon ge

verdient ende verschoten heeft met kennisse comen, 150 gl., ieder 50 gl. van de oncosten vd. kameraer ende Jot. Ja. van Eyck, in 't van't opbreken ende transport harer familie, renoveren ende herstellen van het vervallen boven 't recht van borgerschap ende vrydom beyerwerck in't toorntgen op't stadthuys. van wacht.

Caerten. Item, Jan van Diepenheim, lantSpaens werk. It., Mich. Gulich v. Altsen, meter, 14 gl. 10 st., voor 't afteeckenen ende 50 gl., wt sake hy alhier sall opsetten een meten vande Rietsteghe met de circumstantie touw totte drapperie, om Spaens werck le vandien , daer over hy met een knecht heeft maken.

gevaceert 2 daghen, mitsgaders voor’t maken

vande teyckeninge opte maet. - It., hem noch 1613.

betaelt 12 gl., voor 2 copien vande voorn.

kaerte, een voor de heer vd. A, ende die anOrganist. Item, Andr. Michielsz., orga- dere voor den here van Opdam.

- It., het nist vd. Dom, 60 gl., hem op den 12. Aug. meten vande nieuwe straet achter St. Pieter , 14. jaerlicx toegeleyt voor't spelen opden or- omme te weten 't verschil van 't waterpas tasgel, voor ende na de predicatie, verschenen schen 't voorsz. kerchoff ende de

nyewe 1. Oct. 44.

grafft. It., noch het maken vande calcuStempelsnyder. Item, Roeloff van Culen- latie, hoe veel eerst de stadt heeft gehadt vd. borch, 244 gl. 6 st., als 150 gl. voor't sny

br. deecken Wyck totte nyewe straet aldaer, den vd. muntstempel , mitsgaders ander yser- 12 gl. - It., Jan Henriksz., Adr. Vermeer werck, hamer ende block, omme mede te ende Abr. Dabot, geswoorns, 13 gl. 10 st., slaen die vereerpenningen voor de studenten, voor haer diensten in de Haverstraet, soo in't die alhier worden gepromoveert, ende 88 gl. offmeten vande Godscameren ende den hoff 11 st., voor 500 penningen , wegende tesamen in de Brigittenstraet, mitsg. het estimeren 2 oncen een fierling, met nog 6 gl. 5 st., vande huysinghe van Heyman Haecken, opten voor't munten dersel ver penningen, etc.

hoeck vande Haverstraet. It., hem noch betaelt 224 gl. 12 st., voor 12 Stadspririlegien gecopieert. Item, Jan v. promotiepenningen van ducatengout, wegende Balen, 38 gl., voor 't copieren van sekere 1 onc. 15 eng. 12 asen, d'once tot 44 gulden, oude copieboecken van deser stadts privilegien. ende 15 gl. voor 't munten van dyen, alse v.

Silvere letters. Item, Jan van Brevelt, yder 25 st. It., de voorn. Čulenborch, silversmith, 8 gl. 16 st. 8 d., voor 't silver III.

38

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ÖncekiDevam »