Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Fort R758

Editor sibi vindicat ius proprietatis.

JUL 15 1932

7/15/2

IURIS PONTIFICII

DE PROPAGANDA FIDE

PARS PRIMA

BENEDICTUS XIV.

AL. C. 1740
CONSTITUTIO I.

cum laudum praeconio et plauso excepti, An. C. 1740

iurisdictione praestitaque illi obedientia
Facta et gesta in electione patriarchae sese subduxerunt, et per suas circulares

Maronitarum nulla et irrita declarat; epistolas praeter alia vobis denuntiarunt,
iure devolutionis Simonem Evodium in ul, nomine tantum Patriarcham Simonem
patriarcham eligit, excitata dissidia Evodium appellantes, nullam de illius di-
eliminanda curat (1).

gnitate et auctoritate rationem haberetis.
Fore enim in Domino confidimus, ut iidem

Hortatio ad
Dilectis filiis universis christifidelibus cleri venerabiles fratres Antistites vestri, quos

concordiam. saecularis ac regularis et laicis nationis per alias nostras in simili forma brevis liMaronitarum, Botri, Beryti, Cypri, Tyri ac teras (2) hac de re absona et per sacros caTripolis respective dioecesum,

nones tantopere improbata admonuimus,

saniora consilia amplectentes, et de comBENEDICTUS PP, XIV.

missis delictis dolentes, ad communionem Dilecti filii,

in unitate spiritus, et debitae obedientiae salutem et apostolicam benedictionem. obsequio cum eodem Patriarcha quampri

mum redeant. Pluries ipsos Antistites veLa natio- Praeclara de constanti nationis vestrae stros hortati sumus, ac quamplurima prae** Laronita

Maronitarum catholicae fidei professione, scripsimus, et apostolica auctoritate indul-
laudabili christianae pietatis cultu, et exi- simus, ut omnia partium studia, dissidia et
mio vestri erga Apostolicam hanc Sanctam schismata penitus eliminarentur, et omnia
Sedem obsequii, venerationis et adhaesio- vestra in caritate fierent. Ea propter vobis, Irritantur an-
nis zelo, tot luculentis vestrae alacritatis dilecti filii, non soluin notum esse volumus, time gesta.
et obedientiae exemplis semper confirmata quod nos omnia et singula in negotio hu-
opinio nos inducit, ut omnes amantissimi | iusmodi ab iisdem Antistitibus vestris, ut
potius patris quam severi iudicis partes in a laudati Patriarchae Simonis Evodii iuris-

praesentia adhibeamus cum venerabilibus dictione se subducerent, facta et gesta anAntistitum fratribus Antistitibus vestris praesertim, nullaverimus, irritaverimusque, et nulla Spiloa.

qui venerabilis fratris Simonis Evodii Pa- atque irrita et nullius momenti ac roboris
triarchae a nobis ad schisma duorum pa- esse ac fore declaraverimus; verum etiam
triarcharum nulliter electorum tollendum vobis apostolica auctoritate nostra iniungi-
apostolica auctoritate constituti, et ab uni- mus et mandamus, ut eadem, ut praefati
versis nationis Maronitarum hominibus sumus, facta ac gesta omnino nulla atque

(1) Ex App. ad Bull. Pont. S. Cong. de Prop. Fide, vol. II., pag. 80. Lectorem hic advertere cupimus, quod in colligendo acta h. P. quae ad S. C. de P. F. extraordinariam iurisdictionem spectant, diversa eius selectiora ad ius comune et universalem Ecclesiae disciplinam pertinentia adiungimus, quorum scientiam in missionibus necessariam esse existimamus, cum huiusmodi sapientissimi P. acta

Concilii Tridentini doctrinam declarent et adfir-
ment.

(2) Has literas haud potuimus colligere, cum in
Vat. Arch. desint prima quatuor vol. epist. ad prin-
cipes et alios. Adest vol. V. quod incipit a die xvi.
augusti MDCCXLIII. Si a patriarchali Armenorum
tabulario eas habebimus, lector in Appendice in-
veniet.

Datur facul- irrita habeatis ac lencatis. Praeterea, si quis

II. tas confessariis Segitime appro- vestrum, consiliis mandatisque eorumdem batis absolven: vestrorum Antistitum obsequutus, noverit Borbonicas Insulas Parisiensis Archiepihærentes a poe- se in quamcumque ecclesiasticam censuram scopi, per decem annos, vigilantiae com

ac poenam incurrisse, imo etiam irregula- mittit; Congregationis Missionis evan-
ritatem ob quamcumque hac occasione cau- gelicos operarios ibi expediendos com-
sam se contraxisse, vobis significamus nos mendat (1)
paterna benignitate et apostolica auctoritate
tribuisse et elargitos esse quibuscumque Venerabili fratri Archiepiscopo Parisiensi,
confessariis, ad sacramentales confessiones

BENEDICTUS PP. XIV.
excipiendas per uniuscuiusque legitimum
non intrusum Ordinarium approbatis, facul-

Venerabilis frater,
tatem, in actu sacramentalis confessionis salutem et apostolicam benedictionem.
tantum, a quibuscumque ecclesiasticis cen-
suris et poenis absolvendi, atque etiam su- Cum pro imposita tenuitati nostrae Apo-

per quacumque irregularitate ob praemissa stolici ministerii servitute providendum sit, Hortatur fide- quomodolibet contracta dispensandi. Itaque, ne in domo Supremi Patrisfamilias queri tiam et poeni- dilecti filii, quos paterna caritate complec- ac lamentari quisquam possit, se panem lentiam.

timur, hortamur vos, ut unusquisque sui peliisse, nec fuisse repertum, qui eum franofficii et debitae erga suum Patriarcham, geret, cura nobis suscipienda est habitanDei et apostolicae huius Sanctae Sedis gra- tium in Borboniis olim Mascaregniis Insutia vobis datum, obedientiae memor ad lis, ubi sine certo proprioque Pastore vahasce nostras, qui tamquam amantissimus gantur oves; et metus adest, ne incustopater a supremo pastorum principe Iesu ditae in praeceps ruant. De ipsis igitur Christo constituti sumus, admonemus et diligentius ad aeternam felicitatem dirirogamus vos veluti e somno excitatos, ut gendis, postquam deliberavimus cum hac ad cor redire festinet unusquisque, atque, S. Congregatione ad fidei propagationem nulla interposita mora, non solum salutari instituta, ea tandem nobis verior visa senpoenitentia malum, quod fortasse commise- tentia est, ut vigilantiae tuae committererit, expiare studeat, sed debita etiam cum mus eorumdem incolarum procurationem. veneratione et obedientia suum agnoscens Quamquam enim ab iis longius distas, praePatriarcham, eidem sese subiiciat, atque sens tamen adesse potes tui consilii praeipsius edita mandata et praecepta alacristantia, tui nominis auctoritate, tui Arpromptoque animo exequi curet. Ita enim chiepiscopatus veneratione. Nec tibi novus et nostram atque huius Sanctae Sedis gra- iste reformidandus est labor; quippe qui tiam ac benevolentiam magis magisque vo- moderandi gregis pietate, atque industria bis polliceri, et uberiorem a misericordia- polles, ut istiusmodi munere tibi non larum patre et totius consolationis Deo cae- cessendi materies, sed tua in Sanctissimam lestium munerum copiam vobis promereri | Religionem augendi merita praeberi videapotestis. Interea ad prosperi successus au- tur. Igitur per decem proximos annos rem

spicium vobis, dilecti filii, apostolicam be- illic sacram, et quidquid ad ecclesiasticam Fides adhiben- nedictionem peramanter impertimur. Vo- disciplinam, ad animarum salutem pertinet, da transump- lumus autem ut earumdem praesentium tis.

damus tibi Sedis Apostolicae nomine adliterarum transumptis, seu exemplis, manu ministrandam, totamque illam Dioecesim, alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo ut ei cum imperio pastorali praesis, in tui personae in dignitate ecclesiasticâ consti- tutelam tribuimus. Quo cum plurimum contutae munitis, eadem prorsus fides adhibea- ferre possint Evangelicorum Missionariotur, quae adhiberetur eisdem praesentibus, rum probitas, sedulitasque, eos, qui nunc si forent exhibitae vel ostensae.

ibi degunt, et postmodum adventuri sunt, Datum Romae, apud S. Mariam Maio-praecipuo studio abs te gubernandos iurisrem, sub annulo Piscatoris, die xx. sept. dictioni tuae per idem tempus subiicimus, MDCCXL., pontificatus nostri anno 1. quo istud suscepisti gerendum munus. Hos

autem Evangelii praecones tibi suppeditare debet Supremus Congregationis, ad Sanctum isthic Lazarum constitutae, vulgo Mis

(1) Ex App. Bull. de Prop. Fide vol. II., pag. 82.

III.

sionis Praefectus: prius tamen a te probandos, atque expendendos, an tanlo Ministerio sint idonei, adhibità normâ, quam cum his litteris accepisti.

Aggredere, venerabilis frater, magno, ut soles, animo saluberrimum opus, spe ductus immortalis praemii, quod ab aeterno Pastore numquam deest vineae suae cultoribus, et ingentem a nobis gratiam initurus, cuius pignus apostolicam benedictionem fraternitati tuae peramanter impertimur.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi. octobris MDCCXL., pontificatus nostri anno i.

Confirmat constitutionem Sixti Papae V.

de sacris Liminibus Visitandis, eamque extendit ad Abates aliosque habentes monasteria seu ecclesias cum iurisdictione quasi episcopali et territorio separato (1)

BENEDICTUS EPISCOPUS

servus servorum Dei,
ad perpetuam rei memoriam.

Quod Sancta Sardicensis Synodus Divino

Exordium a

verbis Concilii edocta magisterio edixit, optimum, et val- Sardicensis de

(1) Ex Bull, Rom. Romae moccxlix. Instructionem S. C. Concilii super modo conficiendi relationes statuum ecclesiarum, quas eidem S. Cong., OCcasione Visitationis Sacror. Liminum, exhibere debent Archiep. etc. in Appendice ad calcem huius primae partis dabimus; instructionem vero S. C. de Prop. Fide super Visitatione SS. Liminum in secunda parte huius iuris suo loco inveniet lector: hic tantum transcribimus constitutionem Sixti V.

SIXTUS EPISCOPUS

Servus Serrorum Dei
ad perpetuam rei memoriam.

Proocmium. Romanus Pontifex, Beatissimi Petri Apostolorum

Principis Successor, in altissima militantis Eccle-
siae specula, divina dispositione collocatus, ex cre-
dito sibi apostolicae servitutis officio omnium ec-
clesiarum solicitudinem habere, totiusque Dominici
Gregis, qui unius Sanctae Catholicae et Apostolicae
Ecclesiae per universum Orb. terrarum diffusae,
sacro ovili concluditur, curam gerere tenetur. Ilu-
ius vero tam gravis et ingentis oneris, angelicis
plane humeris formidandi, magnitudinem ut faci-
lius ferre posset, venerabiles fratres suos catholi-
cos Episcopos in partem suae solicitudinis advoca-
vit; qui tamquam seniores in populo Dei, pleni sa-
pientiae spiritu, in sua quisque pastorali vigilia
excubantes, illius supremi in terris pastoris immen-
sos labores sublevarent, in quo mo, Deo auctore,
plenitudo residet potestatis. Nimirum, ut Episcopo-
rum opere et adiumento, ubique locorum gregis
sibi commissi vultum agnosceret, et spiritualium
ovium morbos intelligeret, curationesque adhibe-
ret: atque ex sui muneris officio, perdita require-
ret, abiecta reduceret, confracta alligaret, infirma
consolidaret, pinguia et fortia custodiret : denique
assiduis pastorum vocibus admonitus, de toto eccle-
siarum singularum statui certior redderetur, ne
quicquam omnino illum lateret earum rerum, quas
ad Dei gloriam augendam, ad christianam gio
nem propagandam, ad animarum salutem procu-
randam necessario eumdem scire atque intelligere
oportet, ut, omnibus cognitis et examinatis, pro ea,
quae sibi a Christo Domino tributa est, summa po-
testate, alia in vinea Domini Sabaoth evellat, alia
plantet, alia aedificet, alia destruat, quemadmodum
ex rerum et temporum conditione salubrius in Do-

mino viderit expedire.
Episcopi ete. § 1. Ob quas sane causas iure optimo et Spiritus
47. antiquo in- Sancti instinctu, a sanctissimis Pontificibus prae-
stituto certis decessoribus nostris iam ab antiquissimis tempori-
Imporibus li-

stolo bus institutum est, et per multas aetates magno erisitare cu. Ecclesiae Dei commodo observatum, ut singuli Epi

scopi, Archiepiscopi, Primates et Patriarchae, cer-
tis praescriptis temporibus, per se ipsos, vel per

certum eorum Nuncium, omni occasione seposita,
beatissimorum Apostolorum Petri et Pauli, qui hanc
almam urbem suo sanguine consecrarunt, limina,
tamquam fidei petram, et totius sacerdotalis uni-
tatis fontem iureiurando se visitaturos polliceren-
tur, atque ita S. R. E, matris suae complexu re-
creati, et paterno Summi Pontificis colloquio robo-
rati, ad ecclesias suas regendas, alacriores et in-
structiores redirent.

§ 2. Ceterum haec tam salutaris, atque necessa- Sed variis er ria constitutio, partim antiqui humani generis ho- causis hoc instis astutia, variis etiam insurgentibus temporum

stitutum refri

guit.
calamitatibus, valde refriguit, aliis alia atque alia
impedimenta praeterentibus, in grave animarum
suarum periculum et, quibus praesunt, ecclesiarum
detrimentum. Nec vero dubitandum est, quod sine
maximo animi moerore commemorare non possu-
mus, perniciosissimas haereses, quibus multis iam
annis, hominum peccatis ita promoventibus, Eccle-
sia vexatur, et Christi Domini vestis dilaceratur,
ex einsmodi saluberrimae visitationis intermissione
partim ortas esse, partim latenti progressione ma-
gnum incrementum accepisse. Nam si celeriter in
ipso nascentis mali initio, ab ipsis Episcopis pro rei
gravitate ad Romanum Pontificem relatum esset,
sane illius providentia et auctoritate, statim vene-
natae stirpes ex agro Domini avulsae essent, et dia-
bolici ignis scintillae subito oppressae, atque re-
stinctae, in tot flammas et luctuosa incendia non
erupissent.

$ 3. llaec, atque alia gravissima incommoda, cum Hic ideo l'onprimum ad summi apostolatus apicem, meritis li- tifex praecipit

omnibus cet imparib. Deo ita volente, vocati sumus, atten

prae

latis ad eccletius considerantes, non solum ex intimis animi sen- siam promoven. sibus indoluimus, sed statim de adhibendo remedio, dis, aut transdivina gratiâ adiutrice, cogitare coepimus. Urget ferendis, quod enim nos Dei timor, et acres animo nostro stimu- Įimina Aposto

lorum statutis los, dies noctesq. subiicit, quemadmodum in tre- hic temporibus mendo illius iudicio, administrationis nostrae ra- visitare iurent, tionem reddamus. Nam si huic tanto malo, quod et etiam Pontimagis quotidie ingravescit, non occurramus, non fici de Pastora

li eorum officio possumus uobis ipsis non valde timere, cum crebro rationem redin mentem veniant, et quasi aures nostras perso- dere, et man. nent sacrae illae voces comminationis et terroris datu apostoliplenae: Filii hominis, speculatorem dedi te domui

ca diligentissi

те e.rеquі. Israel, et sanguinem eius de manibus tuis requiram. Et quod Petro a Domino dictum est : Contirma fratres tuos. Et illud Apostoli Pauli, quod tanto magis ad nos pertinet, quanto maiorem praeter ceteros pastoralis oflicii curam sortiti sumus: Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo. Quocirca eorumdem praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, simulque modum et temporum spatia ecclesiarum earumdem praesulibus, pro cuiusque intervallo et locorum distantia moderantes, hac perpetua Con

relationibus A: de congruentissimum esse, si ad caput, ritos, Dominus gratiae suae praecipuo mu-
postolicae Sedi
faciendis. idest ad Petri Apostoli Sedem, de singulis nere in eadem Sede collocavit, ea subiit

quibusque provinciis Domini referant Sa- cogitatio, ut cunctarum totius Orbis Eccle-
cerdotes, attenta animi consideratione re- siarum ad parvitatem nostram status et
volventes; ubi primum Nos, licet imme- negotia referrentur, quibus necessitatem

stitutione sancimus, decernimus et mandamus, ut omnes Patriarchae, Primates, Archiepiscopi, Episcopi, per universum terrarum orbem constituti a nobis deinceps ordinandi, etiamsi Cardinalatus honore praefulgeant, antequam manus consecrationis suscipiant, seu eis consecratis Pallium Beati Petri corpore sumptum tradatur, aut si ad aliam ecclesiam transferantur, antequam illius regimini et administrationi se immisceant, siquidem praesentes in Curia fuerint, in manibus S. R. E. Diaconi Cardinalis ordine prioris, si vero absentes in manibus Antistitis, qui ad impendendum munus praedictum, aut ad tradendum Pallium huiusmodi a Sede Apostolica delegabitur, iurent iuxta formulam in libro Cancellariae Apost., quinterno appellato, nuper descriptam, se beatissimorum Apostolorum Petri et Pauli limina, statutis in hac nostra Constitutione temporibus, personaliter ac per se ipsos visitaturos, ac nobis, et successoribus nostris pro tempore existentibus Romanis Pontificibus, rationem reddituros de toto eorum pastorali officio, deque rebus omnibus ad ipsarum, quibus praesunt, ecclesiarum statum, ad cleri et populi disciplinam, animarum denique, quae illorum fidei creditae sunt, salutem quovis modo pertinentibus, et vicissim mandata apostolica recepturos, et quam dili

gentissime executuros. Et legitime im- § 4. Quod si legitimo impedimento detenti fuepediti, per cer- rint, iurent se praedicta omnia adimpleturos per tum Nuncium certum muncium ad id speciale mandatum habenhaec adimple- tem, de gremio suorum capitulorum, aut alium in bunt.

dignitate ecclesiastica constitutum, seu alias personatum habentem, aut si huiusmodi hominem ecclesiastica dignitate et personatu praeditum non habeant, per dioecesanum sacerdotem, et si clero careant, omnino per aliquem alium presbyterum, saecularem vel regularem, spectatae probitatis et religionis, de supradictis omnibus plene instructum. De huiusmodi autem impedimento docere debeant per legitimas probationes, ad dictum primum Diaconum Cardinalem per supradictum Nuncium

transmittendas. Idem Ponti. $ 5. Quin etiam Principes temporales, si quid pro fer hortatur, ut eorum pietate et erga hanc Apostolicam Sedem obopera ipsorum servantia Romano Pontifici voluerint significare, Episcoporum aut aliorum,

eosdem, sive Episcopos, sive alios, qui ab eis mitSede Apostolica tentur, tidos habebunt nuncios, ac relatores, quoqurilia, et sub- rum opera, ab eadem Sede pro illorum dominiis, sidia petant. ditionibus, et rebus firmandis ac stabiliendis, et

cum Dei et sanctae religionis causa, sine qua tuto consistere haud possunt, coniungendis, opportuna sincerae caritatis officia, consilia, atque subsidia ex

pectare certo poterunt. Tempus prae

$ 6. Ad hoc autem debitum visitationis officium finitur omnibus commode explendum supradicti omnes Patriarchae, praelatis ad er- Primates, Archiepiscopi et Episcopi, Itali videlicet plendum hocvisitutionis offi

vel ex Italicis Insulis, unde in Italiam commodius cium.

traiici potest, veluti Siculi, Sardi, Cursi et alii adiacentium Provinciarum Italiae, ac etiam Dalmatiae et Graecarum, quae e regione ipsius Italiae et Siciliae oris sunt, tertio amo; Germani vero, Galli, Hispani, Belgae, Bohemi, Ungari, Angli, Scoti, Iberni et ceteri omnes, qui in Europa sunt citra mare Germanicum et Balticum, ac omnium insularum Maris Mediterranei, quarto anno; et qui intra Europae lines sunt, his Provinciis remotiores, ac etiam Africani littoribus nostris adversi, ac insularum Maris Oceani Septentrionalis et Occidentalis Europae et Africae citra continentem novi Orbis, tam qui nmc sunt, quam qui ad catholicam fidem per misericordiam Dei aliquando rediverint, quinto an

no; Asiatici vero, et qui extra Asiam et in aliis novis terris Orientalibus, Meridionalibus, Occidentalibus et Septemtrionalibus, tam in Insulis quam in continentibus, et denique in quibuslibet mundi partibus decimo anno iter suscipiant, et Deo concedente perficiant. Idemque institutum tertio quoque, quarto, quinto et decimo anno repetant et observent. Haec autem annorum spatia tempore suscepti muneris consecrationis, vel pallii traditionis, aut translationis, ut praefertur, incipiant. Quae ne longius differatur, volumus quod tempus qualecumque excursum alicui ex supradictis Praesulibus, qui sive morte praeventus, sive alia quacumque de causa ob non finitum tempus ei praescriptum dicta limina non visitaverit, ita illius successori effluxisse et excurrisse intelligatur, ut termino ipso iuxta Praedecessoris sui iusiurandum completo debitam tunc visitationem quamprimum conficere teneatur.

$ 7. Hi vero ex supradictis Antistitibus, qui hac- Obedientiam temus ab hac Sancta Sede ordinati sunt, aut dictum praelatis indipallium ab ea susceperunt, aut ad aliam Ecclesiam cit. translati sunt, prout cuique distantia locorum et temporum intervalla praescripta sunt, ad supradicta omnia observanda a die publicationis praesentis Constitutionis omnino teneantur. lubemus igitur in virtute sanctae obedientiae supradictis omnibus Antistitibus praesentibus et futuris, ut visitationem praedictam, sibi suisque Ecclesiis adeo utilem ac necessariam, iuxta praescriptam formulam omnino conficiant. $ 8. Si vero, quod absit, non egerint, eos ab in

Inobedientigressu Ecclesiae, ac etiam ab administratione, tam bus poenas imspiritualium quam temporalium, necnon a per- ponit. ceptione fructuum suarum ecclesiarum, a capitulis eorum, omni exceptione et mora cessante, interim libere exigendorum et in opus fabricae, seu ornamentorum Ecclesiae emptionem, prout maior exegerit necessitas, insumendorum, ipso facto tamdiu suspensos esse volumus, donec a contumacia resipiscentes relaxationem suspensionis huiusmodi a Sede praedicta meruerint obtinere.

$ 9. Non obstantibus privilegiis, absolutionibus, Clausulas conindulgentiis et aliis concessionibus de non visitan- trariorum de dis liminibus eiusmodi quibuscumque ecclesiarum rogatorias ap Praelatis et per quoscumque Rom. Pont., ac etiam ponit. nos et dictam Sedem ex quibusvis causis, perpetuo, vel ad tempus, concessis, extensis et innovatis, quae omnia contra praemissa quicquam nolumus suffragari, aliisque contrariis quibuscumque. Ceterum nos saluti et conscientiae securitati eorum praesulum, qui, ad huiusmodi visitationem obligati, eam contra iusiurandum hucusque distulerunt, consulere volentes, eos singulos a periurii reatu et a canonicis apostolicisque omnibus sententiis, quas propterea incurrerint, auctoritate praesentium absolvimus; quos tamen pro excessu huiusmodi eleemosynam, quantam, et cui, vel quibus eorum Confessarius statuerit applicandam, volumus erogare. § 10. Quia vero difricile nimis esset praesentes

Eremplis creliteras quocumque illis opus perterri, volumus quo- di iubcí. que, ut earum exemplis, etiam impressis, manu notarii publici, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae obsignatis, eadem prorsus adhibeatur fides, quae eisdem praesentibus, etiam in dicto quinterno describendis haberetur, si essent exhibitae, vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicae, millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, xii. kal. ianuarii, pontificatus nostri anno I.

[ocr errors]
« ÖncekiDevam »