Sayfadaki görseller
PDF
ePub

ad suum tribunal personas ecclesiaslicas in Conslit. Apostolicae Sedis moderationi. . . p. 416 Decretum quoad -valorem malrimoniorum, quando adsit dubium an duo acalholici, sive ulerque sive alteruter fuerit baptizatus. » 460

EX S. CONG. 1NDULGENTIARUM

Dubium quoad Altaria privilegiata, propositum a P. Generali Ordinis Praemonstratensis .-...» 48

Oratio cum Indulgentia tercentum dierum ad s. Ioseph, ceu patronum Ecclesiae Calholicae. » 90

Laudes in Christi Iesu et Mariae Virginis honorem cum Indulgentia centum dierum. ...» 92

Uritana; dubia quoad paramenta induenda a Sacerdote pro lucranda Indulgentia plenaria Altaris privilegiali » 94

Placeritina; dubia quoad formulam utendam ab Episcopis in elargienda benedictione aposlolica cum plenaria indulgentia. » 158

Urbis et Orbis de actu heroico charitatis erga animas in Purgatorio detentas » 337

Decretum, Tertii Ordinis saecularis s. Francisci assisiensis. . » 339

yiennen. (in Auslria) de approbatione Indulgenliae Altaris privilegiati »340

Rescriptum quo conceditur Indulgentia centum dierum Christifidelibus speciali formulA reclae. intentiouis utentibus . . » 411

Urbis et Orbis; quoad confessionem Acta, Tom. XVIII. faic. CCXYI.

faciendam per singulas hebdomadas ad acquirendas indulgentias plenarias p. 412

Oranen. de formula exhibenda pro absolulionibus generalibus; et pro benedictionibus cum Indulgentia plenaria »413

Plurium Regionum S. Cong. de Propaganda Fide subiecturum; de Indulgentia plenaria apostolicae benedictioni in articulo morlis adnexa » 414

Lausen. et Genevien. quoad nonnulla generalia indulla pro indulgentiarumconsecutione.» 462

Decretum Urbis et Orbis; indulgentia tercentum dierum conceditur recilantibus Litanias SSmi Nominis lesu, prouli subnectuntur praesenti decreto. . » 509

EX ACTIS CONSISTORIALIBUS

De Consistorio habito die 27 et 30

Iulii 1885 ...» 49

De Consistorio habito die 15 Ia

nuarii 1886 »309

Consistorium secretum die 7 lu

nii 1886 »513

De Consistorio habito die 10 Iu

nii 1886 ...» 561

EX S. CONGR. INDICIS

Decretum quo plures prohibentur

libri »159

Decretum quoprohibeturliber» 342 Decretum quoprohibetui liber » 464

EX S. POENITENTIARIA APOST.

Declarationes pro iubilaeo anni 1886 »333

39

Dubia et responsa quoad s. Iubilaeura p. 512

EX S. CONG. DE FIDE
PROPAGANDA

Instructio de iudiciis ecclesiasticis circa causas matrimoniales.» 369

EX AEDIBUS YATICANIS

Litterae Emi Secretarii Stalus ad D. De Monts, Borussiae legatum apud S. Sedem. . . . p. 556

Litterae eiusdem Secretarii ad D. Schlozer, legatum Borussiae apnd S. Sedem > 559

INDEX GENERALIS

CONCLUSIONUM QUAE 1N PLERISQUE ACTIS IN HOC VOLUMINE CONTENTIS

ADNOTATAE SUNT, QUAUUM MATERIA IN SINGULIS ACTIS,

AMPLE EXPOSITA, VEL DECLARATA REPERITUR.

F.ae autem conclusiones sub sequentibus verbis comprehenduntur.

Aperitio oris

Appoilalio

Canonicus

Cardinales quoad pensiones

Cloricus concubinarius

Collegiata

Confraterhitas

Consuetudo

nismembratio paroeciae

Dispensatio quoad executionem Matrimonium

Domicilium Missae quoad reductionem

Klectio Parochus

Emphytheusis Pensio

Episcopus quoad suam prae- Pontifex quoad beneficia

bendam Praecedentia

Institutio Religiosus quoad vota

Iudicium Sponsalia

Iuspatronatus Vicarius curatus

Aperitio oris

Oris aperitio concedi solet tantum ex magna causa, et accedente exorbitanli laesione, quam gratia inferat tertio. pag. 44.

Oris aperitioni est locum quolies constet de obreptione et subreptione; seu quolies apostolicae lilterae fraudibus et mendaciis obtentae fuerint; praesertim si per illas ius alicui quaesitum sublatum evincatur. pag. 333.

Adversus apostolicas Litteras concedenda est oris aperitio, si constet easdem infectas esse vitio obreptionis et subreptionis: quia tacilam in se continent condilionem si preces veritate nilantur. pag. 473.

Manum apponente summo Pontifice, de beneficio , pro ea vice, nemo disponere potesl, si Pontifex ad apponendam manum non fueril inductus ex falsis enarratis; nam si

causa falsa est non resullat affectio. ibid.

Appellatio

Ex iure communi et ex praxi infra triginta dies, a die interpositae appellationis adversus iudicem, petendi sunt apostoli ab eo qui appellat; quos apostolos postulanli ooncedere debet iudex a quo infra dictum tempus, ut exhibeantur iudici ad quem. pag. 224.

Sententia definitiva transit in rem iudicatam,'etiamsi debito tempore appellalum, postea tamen appellatio deserta fuerit. ibid.

Canonicus

Iure communi sub nomine antiquioris in choro, intelligitur canonicus ille titularis, non honorarius. qui longius praeslitil servitium;

seu ille qui ante alios inter cano-
nicos titulares cooptatus sit. p. 128.

Quum honores et privilegia de-
beantur propter onera et servitia
praestila, magis congruum est ut
remunerationem ille prae aliis ca-
nonicis consequatur, qui longius fi-
deliusque praestitit servitium Ec-
clesiae suae, praescindendo ab an-
tianitate praecedentiae in stallo,
seu a iuridica antianitate. ibid.

Ad incurrendam poenam a Tri-
dentino statutam pro canonicis ne-
gligentibus satis est, ut quis absit
a clioro ullra tres menses concilia-
res; quo in casu primo anno dimi-
diam fructuum amittet parlem, se-
cundo vero anno fructus integros,
quos etiam ratione residentiae fe-
cit suos, seclusa temporis rata.
pag. 282.

Quaecumque temporis rata in
commesuranda poena, canonico ne-
gligenti infligenda, excluditur ex
TnenleTridentini,a quo diciturabso-
lute: non licet ultra tres menses...
abesse... alioquin... priveturdimi-
dia parte fructuum quos ratione
praebendae ac residentiae fecit suos.
ibid.

Quamobrem ad effugiendam illam
poenam oportel, ut quis resideat
per novem menses cuiuslibet anni.
ibid.

Res magis implicatur si admitta-
tur, poenam solvendam esse pro
rata temporis: quia absens per in-
tegrum annum dimidio redilu sui
beneficii, iuxla Tridentini sanctio-
nem non posset mulctari , nisi a-

mitteret beneficium legis, quae tres
menses absentiae indulget. ibid.

Applicatio poenae pro canonicis
absentibus ultra tres menses, pen-
det ab Episcopis. ibid.

Cardinales quoad pensiones

Emi Cardinales, in vim aposto-
licarum Gonstitutiohum, et ad Ira-
mitem Brevis concessionis, pensio-
nes quibus ipsi fruuntur, in suos
coniunctos el familiares transferre
possunt. pag. 86.

Huiusmodi cessionis effectum per-
durat etiam post obitum Gardina-
lis transferentis, si ad ritam pen-
sionarii translalio facta fuerit, non
obstante lege civili, aliter dispo-
nente. pag. 87.

Manutentio in pensionis passes-
sione nulla de causa, neque sub
praelextu assertae ipsius nullilatis
retardari et impediri potest. ibid.

Onus denunciationis a lege civili
praesciiptae, non pensionario, sed
ei incumbit qui pensionem persol-
vere tenetur. ibid.

Decrelum Cum nuperrimis in
iis quaestionibus decernendis appli-
cari oporlel , nullo habito respe-
ctu ad pensianis exiguitalem, quo-
ties extrema ab ipso Decrelo sta-
tuta concurranl. ibid.

Clericu8 concubinarius

Sacri canones habent pro con-1-
cubinariis, nedum qui publice cum
femina lurpiter conversantur, sed

[ocr errors]

etiam qui in notoria suspicione con-
cubinatus existunt: etenim crimina
haec in latebris conficiuntur, et
ideo indiciis plus minusve remotis,
plerumque probari possunt. 193.

Quamobrem, si deferente fama,
probari possil per indicia et prae-
sumptiones suspicio notoria incon-
tinentiae vel concubinatus, probatio
haec locum tenet iuridicae proba-
tionis in eiusmodi materia in qua
probationes tanlum praesumptivae
plerumque haberi possunt. ibid.

Conversatio vero cum femina su-
scepta clam, privatim, saepius horis
noclurnis, ingerit praesumptionem
gravissimam iuris, de concubinalu.
ibid.

Episcopos sine strepitu el figu-
ra iudicii, sed sola facti verilate
inspecta, procedere posse contra
clericos, animarum curam habentes
ex Doctoribus patere et ex Trulen-
tino Sess. 21, cap. 6 de ref., a quo
praecipitur expeditius contraprae-
fatos agendum esse, ad cilius com-
pescenda crimina et scandala quae
■graviora censentur in Christifide-
lium pastoribus, turpem clegentibus
vitam. ibid.

Collegiata

Ecclesia ad honorem Collegialae
haud elevari potest sola auctoritate
Episcopi; et nisi intercedal auctori-
tas Ponlificis, nulliter agitur. ;). 124.

Confraternitas

Indubium est ex decreto gene-
rali Urbis el Orbis quod Confrater-

nitates erectae in Capellis tum pu-
blicis, tum privatis, adnexis paro-
chialibus Ecclesiis et ab eis depen-
dentibus, habent dependentiam a
Parocho in explendis functionibus
ecclesiaslicis , non parochialibus.
pag. 200.

Confraternitates laicorum a pa-
rocho in explendis funclionibus ec-
clesiasticis dependentiam habenl,
quae vel in Eccclesiis parochiali-
bus vel parochialibus adnexis ere-
ctae sunt: eae vero, quae in aliis
Ecclesiis publicis erectae reperiun-
tur, nullam a Parocho, quoad eas-
dem functiones dependenliara ha-
bent. pag. 30'i.

Expositio quadraginla horarum,
et benedictio quae fit super populo
non sunt de iuribus mere parochia-
libus; ideoque a sodalitatibus ex-
pleri possunt, quae in Ecclesiis a
parochialibus dissitis vel disiunctis
ereclae reperiuntur. ibid.

Sodalilates aggregatae indulgen-
liis et privilegiis Archiconfraterni-
talis aggregantis gaudent. ibid.

Christifulelibus cum capitulis ,
congregalionibus , confraternitati-
bus, collegiis nec non cum proprio
parocho aut sacerdote , ab eo de-
putalo, ecclesias pro .lucrando iu-
bilaeo processionaliter visitantibus,
applicari potest ab Ordinariis indul-
tum in lilteris aposlolicis iisdem
capitulis, congregationibus elc.con-
cessum. pag. 333.

Ex iure indullum est ministris
et officialibus confraternitatum ex-
cipiendi oblata subsidia christianae.

« ÖncekiDevam »