Sayfadaki görseller
PDF
ePub

de

denselven by desen rendant syn goed gedaen, 1 sc., van vier nyewe vendels by hem doen op dat alle costen vd. muyterye onder een maken, ende het stoff daertoe gelevert, als capittel worden gebracht, etc.

oock de veld teyckens voor den heere collonel, It., Ja, v. Medenblick, mede raet inde al- hooftmans ende bevelhebbers der voorsz. schutteratie, gerest. 40 L. 12 sc. 6 d., v. gelycke terye. voorschot op de reyse inden Hage, c. soc. It., noch 84 L. 6 sc. 6 d., voor het veltgedaen 2 Maart 1610, etc.

teycken, gelevert myn heere den collonel, It., den adv. Viana , gerest. 132 L. 4 sc., Magd. 1611, etc. verschoten ople reyse naer Woerden, met 3 It., den hrn. hoofmannen vd. jaren 1610 raetsheren vd. hove en 3 vd. doen wesende ende 1611 voor het vendel des voetboechs magistraet in Martio voorsz. lot Woerden, etc. gerembourseert, als aenden bode, tromslegers, It., den gewesene burgermr, ende doen

pypers, 31 L. 4 sc. schepen, Henr. Buth, gerembourseert 131 L. It., dese cameraer, als hoofm. voor het I sc. 6 d., in Martio voorsz. verschoten op vendel schutterye vande haecks, heeft mede reyse v. 's G. Hage metten 3 raetsheren vd. inde voorsz. 2 jaren gedebourseert 30 L. 19 sc. hove ende advocaet voorgen., etc.

It., de hoofm. des vendels vd. Hantbooch It., adv. Viana, noch 40 L. 13 sc. 6 d., ver- uts., 31 L. 4 sc. schoten van 20 Maart tot 9 Apr., etc.

It., de hoofm. over het vendel vd. schutIt., Ja. Woutersz. Lieftinck, 23 L. 18 sc., terye der Caliberen gerestitueert 31 L.) sc. 6 d. verschot opde reyse naer Amsterdam, etc. - It., alsoe de stacie wynen, daermede de It., 20 L. 19 sc., verschot opde reyse op heere colonell, hoofmannen, haer bevelheb's G. Hage, in Martio, etc.

bers ende geheele schulterye Magd. 1610 naer It., Ja. v. Camerick, 36 L., voor vracht- den ommeganck syn vereert, in reckening loon, vandat hy eenighe gecommitteerden v. gebracht syn by Ja. v. Straten, ergo hic nihil. hier gevoert na 's G. Haghe. - Eid., 24 L., S'. der oncost. d. schutterye, 1606 L. 16 sc. voor vracht v. eenighe gecommitteerden voor Paesschen nochmael inden Hage te voeren

1610-1611. ende wederom, ctc. etc.

(Cam.: HENR. V. NYENRODE.) It., Dirc Jorisz., weerdt inden Wildenman, 40 L. 12 sc., ter cause van verteerde costen

Vanden rector, 330 L. 15 sc. – It., 346 L. tsynen huyse, by 4 ingenieurs van 't lant ende

10 sc. enyghe borgerhopluyden, als dselve ingenieurs voor dyen dach ende nacht worden opge

Predikanten. H. Caesario, 1000 L., soe houden, etc.

hem ende syn medebroeders hun gagie byden st., Ger. Crouze, weert inden Hulck, 36 L. rade 24 Jul. 1609, elck met 300 L. 's jaers 10 sc., van teeringen tsynen huyse gedaen, geaugmenteert is. - Huur, 50 L. den 29. Martii byde gecommitteerden van De nagelaten wed. v. sal. Everh. Bootio etc., Amstelredam ende anderen, etc.

450 L., haer op req" naer het overlyden haers (Met noch andere parthyen).

mans , ende voorts op recom

ommandatie vd. h. S. vd. oncosten, gevallen gedurende gecommitteerden des k. raets toegevoecht etc. de muiterye, 17131 L. 10 sc. 6 d. It., 50.L., voor huyshuur v. het Paterhuys,

daer de wed. inne gewoont heeft. Ander wtgeven van oncosten ende an

Ja. Taurino, 900 L.; huur, 90 L. – Jo.

. ders, gevallen in't erigeren vd. ven- Speenhovio, 1000 L.; huur, 50 L. - Caro. dels der burgerlicke schutterye ende

Ryckewaert, 900 L.; huur, 75 L. die ommeganck derselver op kermisse.

Ger. Thielmansz., siekbesoeker, 260 L. 10 sc., It., Henr. v. Wyck, zydelakencoper, 1398 L. voor 1 jaers gagie. – It., noch 50 L., hem

te

v

Hiero School. Mr. B. Swaerdecroon, als rector, 1000 L. - Jan Swaerdecroon, ele.,

etc. 412 L. 10 sc., over i jaers syns schooldiensts gedaen in tertia classe, soe hy op 't leste vierendeel jaers, vermits wegens syn quaet comportement es verlaten etc. - Mr. S. Wytfelt, uts., 350 L. – M. Caesario, uts., 350 L. Mr. P. Couck, uls., 300 L. - A. Mathysz., uls., 300 L. – B. Christiani, uts., 300 L. Ev. Verhaer, uts., 120 L. Het Fraterhuis, etc., uls., 25 L.

S'. v. het onderh. der S. Hiero. Schoole, etc., 3197 L. 10 sc.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

gracieuselyck op syn req“ v. dimissie toegeleyt. Aert Andriesz., 200 L.; huur, 25 L.Will. Willemsz, ter Heiden, 100 L. - J. v. Groenenberch (!), 20 L.

Charles de Nielles, etc., 800 L. Dionys Lorain, etc., 20 L.

Emichge, wed. v. sal. Ja. Bruno, dienaer des H. Ev. etc., 250 L., tot een alimentatie etc. Aeltgen Raysch, wed. v. sal. Ev. Bootio etc., 125 L., voorjaar. Corp. van Leeuwen elo. wed., een jaer alimentatie, 25 L.

S. v. het onderh d. predd. 6492 L.10sc. Hiero. School. Mr. Bernt Swaerdecroon, als rector, 1000 L. – Mr. Jan Swaerdecroon, v. syn dienst in tertia classe, 550 L. – Mr. S. Wytfelt, lect. in v. cl., 350 L. - Mathaeo Caesario, quintanorum lect., 350 L. Mr. Peter Couck, sext.cl. lect., 300 L. - Adr. Mathyse, sept.cl. lect., 300 L. – Barth. Christiani, octav.cl. lect., 300 L.- Het Fraterhuis, uts., 25 L. - Ev. Verhaer, uts., 120 L.

S. van het onderh. v. S. Hiero. Schole, etc., 3592 L.

1611-1612.

(Cam.: Ja. V. CLEEFF.) Vd. rector, 342 L. 15 sc. - It., 378 L. 15 sc.

Predd, H. Caesario, uts., 1050 L. – Ja. Taurino, 990 L. - Jo. Speen hovio, 1050 L. C. Ryckewaert, 975 L. - Isaac Frederici, mededienaer des H. Ev., van Noortwyck wt Hollant alhier wettelyck beroupen synde ende aengenomen tot medebedienaer , 225 L. , voor het eerste vierendeel jacrs etc. Eid, 60 L., voor syn oncosten in opbreken tot Noortwyck ende van sich, met syn familie ende mobilia binnen Utrecht te brengen etc.; huur in't paterhuys, in plaets van Speen hovio, 50 L.

Aert Andriesz., 225 L. - Will. Willemsz., 100 L, – J. v. Groenenberch, uts., 20 L. - Charles de Nielles, 800 L. - Den. Loraine, uts., 20 L.

Emichge Laurens, wed. van Bruno, Aelg. Ruysch v. van Bootio, ende wed. Corn. v. Leeu.

Predd. H. Caesario, 1050 L, – F. Taurino, 990 L. - Jo. Speenhovio, 1050 L.

. C. Ryckewaert, 975 L. - Ysa. Frederici, 950 L.

Rodolpho Zylio, 16 Nov. 1612 aengenomen tot een mededienaer elc., 600 L., over een jaer gagie. - Wilh. Henrici Nypoort, als 16 Nov. 1612 aengenomen tot een dienaer etc., 600 L.

Aert. Andriesz., W. Willemsz., J. Groenenberch, uts.

Charles de Nielles, Den Leyre (!), uts. Aeltg. Ruysch, Emichge Laurens wed. van Ja. Bruno, uts., wed. v. C. v. Leeuwen, uts.

S. v. h. onderh. der PP., 7965 L. Hiero. School, Mr. B. Swaerdecroon, rector, 1000 L. – Mr. Wolphert Swaerdecroon,

, aengen. tot lect. ur" cl., in plaetse van syn verlaten broeder, 5 Oct. 1612, 500 L. Wytfelt, Couck, Mathysz., Christiani, Verhaer, uls.

S'. van het onderh. vande mrs. van S. Hiero. Schoole, etc., 3250 L.

1613-1614. (Cam.: Corn. v. DUVERDEN.) Schoonhuis. Ontfanck van stads vercofte

wen, uts.

S. v. het onderh, der PP., 6167 L. 3 sc.

[ocr errors]

poort, 660 L.

huyssen, genaempt het Schoonhuys, in plaetse Keyserryk, betaelt 8500 L., in volle betalinge .yd. welcke weder gecoft is het huys Keyser- der coppenningen vd. selve huysinghe elo. ryck, tot de wage. Het voorn. Schoonhuys Noch Corn. de Goyer, 700 L. aen de executt. is den 28. Maart 1614 by openbare opslach van Ev. vd. Poll etc., voor sekere huysinghe, met allen

syn

toebehoren v. vooren tot afte- after Keyserryk, byde stadt gecoft, tot priren, vercoft, op de conditie breder als in 't seringe vd, gesworens, etc. verpachtbouck v. slads goederen ende daervan cooper gebleven Lamb. Wernaertsz. van

1614-1615. Velthuysen, vry gelts voor 8500 L, Nye borgher: Crispiniaen vd. Passe, van

(Cam.: Corn. v. DUVERDEN.) Arnemuyden, plaetsnyder. Vanden rector, 403 L. 5 sc. 6 d. It.,

Vd. rector, 417 L. 15 sc. - It., 420 L. 420 L. 15 sc.

Predd. H. Caesario, 1050 L. - J. TauPredd. H. Caesario, 1050 L. - J. Tau

rino, soe syn tractement is verbetert met 100 L. rino, 990 L. – J. Speen hovio, 1050 L. jaers, 1090 L. – Jo. Speenhovio, 1050 L. C. Ryckewaert, 975 L. - Ysa. Frederici,

.

C. Ryckewaert, 975 L. – Ys. Frederici, 950 L. 950 L. – R. Zylio, 600 L. W H. Ny

R. Zylio, 600 L. - Ger. Nypoort, 660 L.

Aert Andriesz., W. Willemsz., J. v. GroeAert Andriesz., Will. Willemsz., J. van nenberch, uts. - Ch. de Nielles, uts. 800 L.

. Groenenberch, uts. - Ch. de Nielles, Den. Den. Laurens (!), geaugmenteert lot 35 L. Leure (!), uts.

A. Ruysch , E. Laurensdr., de wed. C. van Aeltgen Ruysch, Emichge Laurens , de wed. Leeuwen, uts. van C. van Leeuwen, uts.

Somma etc., 8092 L. 3 sc. 9 d. Somma etc., 8069 L. 4 sc.

Hiero. School. Mr. B. Swaerdecroon, rect., Hiero. School. Mr. B. Swaerdecroon, rec- 1000 L. - Mr. W. Swaerdecroon, lect, mi", tor, 1000 L. - Mr. W. Swaerdecroon, S.Wyt- 500 L. Mr. Sym. Witfelt, lect. iv. ch., felt , uts.

350 L. - Mr. R. v. Muyden, quint. lect., Roeloff van Muyden , quintanorum lector, 350 L. - Mr. D. Camphuysen, lect. sexta , 350 L. - P. Couck, 300 L, ·

Mr. Diede. 300 L. - Mr. Adr. Mathysz. v. Bilsen, sept. rik Camphuysen, den 24 Fbr. 1614 aengen. lect., 300 L. – B. Christiaensz., lect. oct., tot schoolmr. in sexta cl., in plaetse v. P. Couck, 300 L. - Mr. E. Verhaer, 120 L. die van desselfs dienst is gelicentieert ende Mr. Dirc v. Driel, fra, schoolmr., 50 L., evenwel voor een jaer syn gagie sal genieten, hem op syn aen houden geaccordeert tot verval 150 L. voor 1 jaer. - Mr. Adr. Mathysz. v.

. van syn hnyshuur voor den tyt v. 2 jaer, etc. Bilsen, sept. cl. lect., 300 L. - Mr. B. Chris

Somina etc., 3395 L. tiani, uts., 300 L. Mr. Ev. Verhaer, uts., 120 L.

1615-1616. Somma etc., 3395 L. Keyserryk. Wtgeven gedaen ter cause v.

(Cam.. Dom. BOGAERT.) coop, van sekere huysinge , genaempt Keyser

Vd. rector, 427 L. 10 sc.

427 L. 10 sc. - It., 471 L. 5 sc. ryk, met een huyske daer after aen gelegen aende craen,

ende geapproprieert tot een Predd. H. Caesario, 1050 L. - J. Taurino, wage, biersyscamer ende verblyf voor de bier- 1090 L. – J. Speen hovio, 1050 L. - C. Rycdragers. Ja. Petersz. Dubien ende Dirc kewaert, 975 L. – Ys. Frederici, 950 L. Tholincx', als resp. getrouwd hebbende de R. Zyl, 600 L. – G. H. Nypoort, 660 L. dochters van sal. Luvert Thomasz. vd. Well Aert Andriesz., W. Willemsz., uts., J. van ende mitsdien eygenaers vd. voorsz. huisinghe Groenenberch, 10 L., voor 1 jaer, ende K.

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

peste besmet

syn ende

Stomp, syn successeur, 10 L. - Ch. de Niel- Hiero. School. Mr. B. Swaerdecroon, rect., les, D. Laurens (!), Aelt. Ruysch, E. Lau• 1000 L. – Mr. W. Swaerdecroon , lect. I. cl., rensdr., de wed. v. E. v. Leeuwen, uts. 550 L. – Mr. S. Wytfelt, lect. iv.cl., 350 L. –

Sp. van het onderh. der predd. etc., Mr. R. v. Mayden, lecl. v. cl., 350 L. - Mr. 8140 L. 10 sc. 9 d.

D. Cainphuysen, nu Jacobo Byn, lect. vi. cl., Hiero. School. Mr. B. Swaerdecroon, rect., 300 L. – Mr. A. Mathysz. v. Bilsen, lect. VII. 1000 L. - M. W. Swaerdecroon, rect, nr" cl., cl., 300 L. – Mr. B. Christiaensz., lcct. VII. cl., 550 L., soe den 25 Spt. 1615 syn dienst met 300 L. - Mr. P. Verhaer, uts., 120 L, 50 L. is geaugmenteert, op vorige toesegginge, Het fraterhuis, etc., uts., 25 L. als hy soude comen te houwen, gelyck hy S., mette reparatien, 3744 L. 4sc. 3 d. nu al jaer en dach is geweest ende geboorten Reinerus van Oosterzee, minister, als byde heeft verweckt. – S. Wytfelt, lect. IV", 350 magistraet aengenomen voor een jaer, inneç. L. - Mr. R. v. Muyden, lect. V", 350 L. - 1616 May 19, tot siek besoeker binnen de stadt Mr. D. Camphuysen, lect. via, 300 L. – Mr. ende vryheyt vandyn, der personen, die mette Adr. Mathysz. van Bilsen, lect. vir", 300 L.

mogen worden , 330 L. Mr. B. Christiaensz., lect. VIII“, 300 L. – Mr. etc. It., noch 15 L. tot betalinge van een Ev. Verhaer, 120 L.

bedstede, by hem in syn woninge doen maMr. D. van Vliet, uts., 50 L.

ken, etc. S. van het onderh. der groote schoole,

Mr. Ernst de Wael, chirurgyń, by myn etc., 3581 L. 10 sc. 9 d.

heeren vande stadt ende oock byde broeder

schap van Leuwenberch's, genaempt Pest1616-1617.

gasthuis, syn leven lang gedurende aengeno(Cam.: Dom. BOGAERDT.)

men tot pestmeester, op 400 L: 'sjaers, daer

van de stadt 300 L. ende 't gasthuis 100 L. Nye borghers: Bruno Verdoes, chirurgyn.

's jaers sullen betalen, etc. Matys Clemensz, v. Aken, bussemaker. – Jan v.

Anna Thonisdr., wed, van sal. Dav. BasVianen, geboortig van Brussel, chirurgyn.

tiaepsz., aengenomen tot stads vroetvrouwe, Clemens Petersz., sweertfeger. - Abra. Hallinck

omme alle bevruchte vrouwen, mette contav. Embden, goutsmith. - Hans Quaetgebuyrgieuse siekte der peste besmet etc., in haren v. Wynoxbergen, tabacksvercoper.

noot by te staen ende te helpen, ende dit

voor 3 jaren, inneg. 8 Spt. 1617, des jaers Vd. rect., 389 L. 19 sc. – It., 420 L. 15 sc.

om 150 L., boven 25 gl., alle jaer by anticiPredd. H. Caesario, tr. ende h. 1050 L.- patie. J. Taurino, tr. ende h. 1090 L. – J. Speenho

1617-1618. vio, tr. ende h. 1050 L. - C. Ryckewaert, tr. ende h. 975 L, – Ys. Frederici, tr. ende h.

(Cam.: HENR. V. DOMPSELAER.) 950 L. – R. Zylio, tr. 600 L. - G. H. a Ny

Nye borgher: Dirc. v. Loon, goutsmith. poort, tr. ende h. 660 L. Aert Andriesz., tr. ende h. 225 L. - W.

Vanden rector, 448 L. 10 sc. - It., 414 L. Willemsz., 100 L. – Nic. Stomp, 20 L., over een jaer gagie, vandat hy voor, onder ende na Predd. H. Caesario, J. Taurino, J. Speende predicatien inde Domkerke de kinderen in hovio, C. Ryckewaert, Y. Friderici, R. Zylio, G. stilte gehouden, ende de honden daeruit ge- H. a Nypoort. – Aert Andriesz., W.Willemsz., keert heeft.

N. Stomp. - Ch. de Nielles, D. Laurent. - Wed. Ch. de Nielles, 800 L. - Denys Laurens , v. Bruno en v. Leeuwen, uts. R. v. Oosterzee, 40 L.- De wed. v. Bruno & v. Leeuwen, uts. uts., 165 L., etc. Somma etc., 7891 L.

Somma, 8247 L. 6 sc. 9 d.

[ocr errors]
[ocr errors]

5 sc.

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

sen ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Hiero. School. B. Swaerdecroon, W. Swaer- Ev. Verhaer, 150 L. – Absalon Jansz. Madecroon, S. Wytfelt, R. v. Muyden, uts. lecot, aeng. tot een siek besoeker, 350 L., over Mr. Jacobus Byn, lect sextae cl., als gesuc- een jaer tractements. — Acrt Andriesz. 225 L.cedeert inde plaetse van mr. Dirc Camphuy- N. Stomp, uts., 20 L. - Den. Laurens, een sen,

300 L. - Adr. Mathysz., B. Christiaensz., jaer tr., 40 L. De wed. van Bruno ende v. Ev. Verhaer, fraterhuis, uts.

Leeuwen,

uts. S., mette reparatt. elc., 3855 L. 2 d. Herm. Wernertsz. Velthuysen, ouderl. der

geref. kerke, behandicht 6 dubb. Nederl. 1618-1619.

ryders, omme die te vereeren Dan. de Maistre, (Cam.: HENR. V. DOMPSELAER.)

pred van Dortrecht, totte vervallinge vande

oncosten by hem gesuporteert in 't comen ende Vd. rector, 393 L. 15 sc. – It., 417 L. 15 sc.

. reysen,

ende voorts voor syne goede ende ge

trouwe diensten, de kerke alhier sekeren tytPredd. H. Caesario, uts., 1 jaer tr, ende lang bewesen, 67 L, 4 sc.

Ja. Jansz. van h., 525 L.- Ja. Taurino, gewesene vorige pre- Bemmel, mede ouderl. etc., gehantreycke 4 dicant, geaufugicert synde anno 1618 ende rosenobels, te vereeren D. Betio, verbi Dei daerna in Brabant overleden, is syne wed. 19 ministro, voor sekere goede diensten, by syn Oct. 1618 een jaer alimentatie toegel. 250 L.; Eerw. mede een tytlang deser kerke bewehuur, uts., 90 L. – Jo. Specn hovio, vorige 36 L. predicant, gelyke 500 L.; huur, 50 L. H. Caesario, gewesene pred., 200 L., over C. Ryckewaert, mede vorige predicant, 450 L.; i jaers alimentatie, hem by provisie etc. toehuur 75 L. - Ys. Frederici, mede vor. pred., gelegt

. - G. H. Nypoort, mede gewesene pred., – 450 L.; huur, 50 L. - R. Zylio, mede vorige jaers alimentatie etc., soe hem op syn verpred., 300 L. - G. Nypoort, oock vorige pr., soek by requeste gedaen, voor den tyt van 300 L.; huur, 60 L.

een jaer, den 27 Aug. 1619 tot alimentatie Charles de Nielles, uls., 1 jaer, 400 L. toegevoecht is 400 gl., inneg. 1 Jul. 1619, om W. Willemsz., 50 L.

sich middeler tyt te bedencken, of hy die Dno Bernardo Busschoff, als byde vroed- acta synodalia begeert t’onderteeckenen, etc. schap ende kerke aengenomen tot een mede- * Jo. Speenhovio, gewesen pred., 30 L., voor dienaer derselver ware ende oude gereform. reparatt, in syne woning. - Die huisvrouw v.

. kerke Christi alhier, 1000 L., als een jaer C. Ryckewaert, 20 L. 8 sc., voor gelyke retractements, etc.

paralien. Dno Joanni Langio, als aengenom. tot een Nic. Stomp, 6 L., voor extraord. diensten medebedienaer des H. Ev., i jaer tract., 500 L. by hem opde jaermerct, inde kermisse van

Dno Corn. Dungano, id., 1 jaer tr., 500 L. Magdalene 1619, in 't stil houden der jongens

Noch betaelt den voorn. 3 heeren aenge- ende wikeren der honden inden Domkerke nomen ministeren tsamen 150 L., tot verval gedaen, etc. der oncosten, gedaen ende geschiet in’t op- Herman v. Doeyenburch, 737 L. 13 sc. , breken harer domicilien elders ende die hier

ter cause als in sekere specificatie by hem te brengen.

gelevert inder stads secretarye, elc. Dno Petro Agache, als oock aengenomen Ja. v. Medenblick, in 't beroup v. D. Flotot een ordinaris dienaer inde ware christel. rentio Joannis, dienaer des H. Ev. binnen gereformeerde Fransche kerke alhier, 800 L., Sneek, te versoucken syn dimissie, geremtot een jaer tractements, versch. I Nov.1619.- bourseert 54 L. 16 sc. etc. - Id., ende vd. Lin. It., 100 L., voor diensten der voorn. geref. gen, 29 L. 4 sc. 6 d., gedebourseert in't reysen Fra, kerke, langen tyt als minister bewesen op. Dortrecht ende Gornichem, in kerkelyke ao. 1618, voor syn aenneminge.

saken, etc. - It., Medenblick, 99 L. 4 sc.,

[ocr errors]
[ocr errors]
« ÖncekiDevam »