Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[ocr errors]

Psalmen van Dathen en Marnir. Is Barnard et addresse, sils la demandent, sans tous Langenes, bouckverkoper ende ingeseten poor- tefois que lesd. sieurs estats leur scauroient ter der stad Middelburg , geaccordeert octroy, et peuvent donner aulcun espoir d'adomme voor den tyt van ses jaren naestcomende dresse pour en commencer aulcun nouveau alleenlyk te mogen doen drucken de Psalmen traicté vers les Oost-Indes avec les habiDavidis, soo die inde Nederlantsche tale by tans et subjects de ces pays, parce quil Petrum Dathenum overgeseth syn, ende daer- a esté promis aux marchants et participans benevens d'oversettinge derselver byden heere de la compagnie des Oost Indes de ces pays van St. Aldegonde, vuyten hebreuwschen ge- (laquelle a esté erigée, avec un extreme daen, mitsgaders oock d'oversettinge vandien travail, grands despens, et non sans beauinde Francoysehe tale, ende voor elken Psalm coup contremines et factions dressées par de summarien desselfs, mede oock aen de can- l'ennemie contre cette union) quil ne sera ten den duytschen text, van verse tot verse, rien faict ny attempte contraire aux capiverbiedende etc. (Oct. 20).

tulations et promesses , qui leur ont esté Presenten voor Vrankryck. Compareren

Compareren par eulx faictes, prieni par tant lesd. Srs eenige gedeputeerde vande Oost Ind. Comp. estals, quil plaise au St de Buzanval en tot Rotterdam, presenteren de heeren staten faveur de cest estat et lad. compagnie eenen Oost Ind. vogel met eenige Indiaensche moyenner auprès lad. Majte, qu'il veuille acharnaschen, tot eene verecringe, die de heren cepter ceste responce et legittime excuse staten hebben begeert, om te zenden aen den pour agréable. Co. van Vranckryck. Den dienaer, die het Ainsy fuicl etc., le premier d’Novembre, brengt, een nobel van 8 gl. (Oct. 29). 1604. (Nov. 1).

Fransch - Oost-Indische vaert. Opte re- Lombaert te Sluys. Opde requeste van monstrantie vanden hr. van Buzanval, over- Bartholomeus de Cornel, versoekende brieven gegeven by last vanden Coning van Vrankryk, van octroy, omme binnen Sluys ende omlegten faveure van eenighe francoysche coopluy- gende quartieren te moghen opregten eene den, die begeren te besoeken de Oost Ind. tafel of banque van leeninge, op soodanigen handelinge, ende daertoe van hier geaccom

interest, als andere in dese quartieren geniemodeert te worden, met schepen, bootsvolck , ten , is geaccordeert, by soo verre de magipiloten ende andere commoditeyten, is, naer

straet der stede 'noodich acht, datter een deliberatie, daerop geresolveert als volcht:

lombaert wort gestelt, dat sy yemanden vuytte Les estats generaulx des provinces unies poursuivanten daertoe sullen moghen verkiesen, des Pays-Bas, ayant murement examine die sy aengenaempst sullen hebben. (Nov.19). la remonstrance, que le Sr. de Buzanval Caerle vande Vlaemsche tocht. Is Floris & Grandchamp, etc., ambass. du Roy très- Balthasar toegelegt 100 daelders, voor de caerchrestien leur a presentée par le comman.

ten vanden Vlaemschen tocht, die hy vuytdement de Sa Majte en la faveur de quel- gegeven heeft, doch is hem gelast egeene ques marchans franchoys, qui desirent re- caerten meer te distribueren van eenige voorchercher le traficque des Indes et employer vallende saken, sonder ordre, ofte dat men pour cest effect une bonne et grande somme hem andersiots niet en sal erkennen. (Dec. 14). de deniers, declairent, qu'estant permis Lombaert te Sluys. Opte recommandatie

. aux subjects du royaulme de France, comme vande stadt Sluys, by derselver brief vandenll. estants en bonne amitié avec lesd. provin- deses, is Barthalomeus de Cornel geaccordeert ces unies, d'achapter en icelles pour leur etc. tafel van leeninge binnen Sluys, onder de comme dite aussy bien navires, que aultres conditien, die men hem sal accorderen. (Dec. 20). marchandises et commodités, quil sera faict Gehoort het rapport vande communicatie auxd, marchants en sest achapt toute amitié die de heren Byl ende Joachimi gehadt heb

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ben met Bartholomeus de Cornel, die versocht heren staten advis, wat deselve den Co. sal de Lombaert tot Sluys, is naer deliberatie bebben t’antwoorden , is naer deliberatie vergeaccordeert, dat men hem deselve sal laten, staen, dat Syn Excell

. sal mogen rescriberen, ende daertoe octroy verleenen voor den tyt dat deselve niets lievers en souden doen, als van 16 jaren naestcomende, met conditie, dat Syne Maj' te believen, maer dat hy daerop hy gehouden sal syn, te leenen voor eenen mette heren staten hebbende gecommuniceert, halven stuver 's weeks van elck pont vlaems, vastelyck gelooft wordt, dat de Coning van ende voor den armen 's jaers 100 gl. eens Spaignien byde poursuite, voorheeft eade geven, mitsgaders voor de magistraet der voorsz. daertoe arbeyt, in dese landen of buiten 's lands, stadt te rekenen, om de overerende penningen, omme het voorsz. (I) vande voorsz. heren , met die vande vercofte panden sullen procederen, de vereeniginge, die sy gedaen hebben, van om die den eigenaers vande panden te ver- alle de compagnien te beletten, gevoelende den strecken, ofte by gebreke vande selve , tot af breuck ende seer groote schade, die hy daerbehoef vanden armen te verdeylen. (Dec. 29.) door lydt, ende considerende daer beneffens

Waterwerok. Te depescheren octroy, ge- het peryckel, dat hem immineert vande traaccordeert aen Jeban Wyl, beroerende het ficque in Oost Ind. geheelyck te sullen vermaken van seker waterwerck, by hem gein- liesen, aengesien dat het seker is, dat sonder venteert, om alle leege landen, sonder molens, de continuatie vande voorsz. vereeniginge, de paerden ofte anderen arbeit droog te maken, vaert ende negociatie op Oost Ind. moet cessevoor 16 jaren etc. (eod.).

ren, gelyk gebleken is, dat voorde vereeniginge Em. v. Meteren. Opte requeste van Ja. Ven- der verscheide compagnien de goeden alhier nekool Cornelisz., boecdrucker, versoekende tegen malcanderen soo hadden opgejaecht, dat te mogen voortvaren inde voldoeninge vande er langer niet en was te handelen, hetwelcke Historiebouck van de Metere, ende tselve te wederomme soude geschieden, daer de voorsz. vercopen, is opgehouden noch ter tyd daerop coopluiden uit dese landen souden worden niet te disponeren eto. (Dec. 30).

piloten ende bootsvolck geassisteert, ende want

de heren staten tegen het octroy, by hen de 1605.

Oost Ind. Comp. van dese landen geaccor

deert, niet en vermogen te doen sonder de Zyde-molen. Te scryven aen de bewint- vereeninge te breken, ende een menichte der hebbers vande Oost Ind. Comp. binnen Am- voornaemste cooplieden van dese landen te sterdam, dat sy Jaspar Benoist op redelyke ruineren, dat Syne Excell. Syn Maj. sal ver. ternynen vercopen ende laten volgen diye soeken, de heren daervan te excuseren, ende balen Chineesche syde, omme die te verwerken tot dien eynde te considereren , dat de voorsz. met syne geinventeerde syde-moelens, dat de Comp. voortane heur schepen ten oorloge toeheren staten hem de voorscr. syde beloven te rusten, omme heure traficque met gewelt tegen hetalen , by soo verre aen den suppleante ge- het gewelt ende de magi des Conings van brek valt. (Jan. 15).

Spaignien in Oost Indie te stabilieren, ende Fransch-Oost-Indische raert. Is gelesen denselven aldaer alle mogelycke af breuck te een brief, byden Coning van Vrankryk ge- doen, daervan dese gepretendeerde Comp" de schreven aen Syne Excell., ten faveure van proufyten sonder costen ende peryckel soude Pieter Lyntges ende eenige andere cooplieden, comen te genieten tegen alle redenen ende die voorhebben in Vranckryck equipage te doen

recht. (Jan. 20). naer Oostindien, ten einde men deselve daer- Fabricatie van spelden. Opte requeste van toe soude accorderen, alhier te mogen lichten Joost Claesz. vanden Bosch , speldemaker aleenige piloten ende bootsvolck, daerop dat hier inden Hage, is geaccordeert octroy met Syne Excell. heeft versocht te verstaen der seclusie van alle andere speldemakers etc., te

[ocr errors]
[ocr errors]

mogen setten of dracken op syne papieren, desselfs broeder sal. 't voorsz. officie bedient

. daerinne hy suppl. syde spelden sal steken, hebbende, is getracteert geweest (Maart 26). etc., syn merck ofte teycken, wesende een Blinden van oude zeilen. Te scryven aen oyevaer met een crans ofte croon , etc. de admiraliteyt te Rotterdam, voor morghen verbiedende meer andere speldemakers elc., 't

't avont gereet te willen doen maken ende schepen, voorsz, hantmerck ofte

wapen,
vanden oyevaer

omme naer het legher gebracht te worden etc. te conterfeyten, in wat maniere dattet sy,

blinden van ouwe zeylen, tot de lenghte van te weten den oyevaer ofte een ander gevogelte, 100 roeden, 10 of 12 voeten hooghe, hebcleyn ofte groot, den oyevaer eenigsins gely- bende litsen ende oogen van boven ende beckende, met wat couleur ofte couleuren, dat neden, ende 105 staken, die onder ende bomen dien soude mogen naeschilderen ofte na- ven scherp, ende bequaem syn, om de litsen drucken, tsy onder oft boren, met wat ver

te vatten. (Apr, 19). meerderinge, dat sulcx soude kunnen of mo- Fransch-Oost-Indische vaert. Opde regen geschieden etc. - It., Piet. Gerritsz., queste van Lucas Anthoine Panti, ondermede tot Rotterdam, octroy, om op syn spel- daen vande croone van Vrankryk, versoukende, debrieven te mogen voeren, de roode leeuw dat de heren staten souden gelieyen ordre te sonder croon, etc. (Febr. 26).

geven, dat Pieter Lyntges, d'oude ende de Will. Jans%. (Blaeu). Is Willem Jansz., tot jonge, vader ende soon, coopluiden tot AmAmsterdam, geaccordeert octroy, omme voor

sterdam, volgende de commissie des Coninx den tyt van 6 jaren naestcomende alleene in van Vrankryk, inde Nederlanden hen souden de vereenichde provincien in druck vuyt te mogen toereden op Oost Indien, is geordongeven een bouxken, geintituleert:

neert te appoincteren : Die staten generael geNieuw graelbouck, nae den onden styl leth hebbende opt inhouden van dese requeste, vuyt de alder correctste observalien van verclaeren, dat sy nyet lievers en doen, als den vermaerden astronomo Tycho Brahe Syne Maj'. van Vrankryk te believen naer hare gecalculeert ende gestelt opten meri- vuitersten vermogen, voor soo yele den welstant diaen deser Nederlanden,

vanden staet deser landen enichsins doet lyverbiedende elc. (Mart 19).

den, maer also het versoek der suppleanten Caert van Sluis en Aerdenburch, etc. Is (streckende om te maken een nywe negotiatie Floris Balthasar, plaetsnyder, wonende tot op Oost Indie) directelyck daertegen is stryDelft, toegelegt 200 guldens eens, voor alle dende, mitsgaders het octroy by hem die syne pretentien van geleverde caerten, ge- vande Oost Ind. Comp. in dese Nederlanden daene costen ende moeyten, mitsgaders gedaen verleent, hetwelke sy verplicht syn voor het afteickeninge van't lant van Sluys ende Aer- maintainement van hare eere ende credit te denburch, met het nyewerhavensche gat ende onderhouden ende achtervolgen, mitsgaders om andersints, verbiedende denselven voortane die Spangiaerden egeen dore te openen, om eenige wercken te maken tot last van 't lant, de vereenichde Oost Ind. Compagnie, die sonder schriftelyck bevel vande heren staten met soo groote moeyte ende costen te wege generael of raet van state, ende wordt den gebracht is, te scheuren, hebben Syne Maj'. greffier belast dese resolutie te stellen in han. van Vrankryk sulke berichtinge hierop doen den vanden raedt, ten eynde haer Ed. daeryan doen, dat sy sekerlyk vertrouwen, dat deselve kennisse mogen hebben. (eod.).

daerinne sal hebben contentement. (Apr. 21). Antho. Adriaens%. Is Antho. Adriensz., Willem Jans%. (Blaeu). Is Willem Jansz., soon van mr. Adr. Antouisz., op de attesta- van Alcmaer, ende Hermen Alartsz., die de tie van mr. Stevin, pande bequaemheyt des heren staten gepresenteert hebben een grole selfs aengenomen inden dienst van het lant, werelts caerle, voor een gratuiteyt toegelegt als ingenieur, opten voet ende tractement als 25 gl. (eod.).

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Is Willem Jansz. van Alcmaer, wonende tot Amsterdam, geaccordeert octroy, voor den tyt van 6 jaren etc. te mogen doen drucken ende vuytgeven een groote mappam mundi, in twee ronden, by hem yerst uitgegeven, verbiedende etc. (Apr. 23).

Doctor Velsius. Opte requeste van D. Johannes Velsius, junior, medicus tot Leeuwaerden, is geaccordeert, by soo verre als den raet van state egeenen anderen doctor inde plaetse Doct. Sixti Arcerii en hebbe aengenomen, dat haer E. opte recommendatie des welgeboren heere grave Wilhems van Nassauw, stad holder etc., den suppl. in dienst sullen mogen gebruiken op gelyck tractement, als den voorsz. Doct. Arcerius gehadt heeft. (Apr. 26).

Zuylen rapporteert, dat de heren vanden raet voor advys bedunct, dat men den dienst doctoris Velsii inde plaetse doctoris Arcerii niet en behoeft. Is daerop den greffier belast, grave Wilhem te spreken, om van syn Gen. te verstaen, of 't syn G. oock ernst is, dat deselve hem vanden persoon des voorsz. doct. Velsii begeert te laten dienen, om, ingevalle jae, syne G. daerinne te believen, andersins dat men hem syn versoeck sal afslaen. (Apr. 27).

op seer ernstige instantie ende recommandatie des welgeb. heeren grave Willem ende 't goet getuigenisse, dat deselve geeft vande bequaemheit

ende ervarenheyt inde chirurgie ende de medicinen vanden persoon van doctor Velsius, sulcx oock, dat de welgemelde here graye verclaert, dat deselve niet alleen syne persoon (daer die noet des mocht vereyschen) themwaerts soude willen vertrouwen, maer hem oock bequaem achten, om tot voordeel van 't gansche leger, ende een geder soldaet in 't particulier, hoe langer soe meer gebruikt te kunnen worden, den voorsz. doct. Velsius inden dienst van 't lant, als der medicynen doctor inde plaetse doctoris Arcerii aengenomen, op deselve gagie, als doctor Arcerius heeft gehadt. (eod.).

Fransch-Oost-Indische vaert. Compareren gedeputeerden vande Oost Indische Comp., remonstreren ende geven schriftelyk over seker pointen tegen de poursuite, die Pieter Lynto

ges byden Co. van Vrankryk is doende , tot nadeel vande voorsz, Comp. ende den dienst deser landen , versoekende, dat de heren staten souden gelieven, daerop met sulken ernst te letten, als d'importantie vande saek vereyscht. (Apr. 29).

Te schryven aen Pieter Lyntges, alsoo de heren staten met hem hebben te communi ceren eenige saken, den dienst vanden lande aengaende , dat hy nyet laten en wil sich alhier te vinden woensdage naestcomende. (eod.).

Zyde-molen. Is Abra. van Tongerloo geaccordeert octroy voor 6 jaren naestcomende, te mogen maken of doen maken seker niewe inventie van syde-molens, nooit in dese ofte andere landen gebruykt, met dewelke alleen de rouwe syden sullen kunnen werden gereddet (!), sonder deselve in Italie ofte eenige andere koningryken te dorven versenden, anders als met consent vanden suppleant, ende alle degene, die een moelen binnen den voorsz. lyde sullen willen practiseren, gehouden sullen syn den voorsz. suppl. des jaers daervoor te betalen twee guldens, mits dat het sal staen aen het welbehagen vande borgermeesteren vande steden, d'armen, die hem

een moelen versoeken, voor nyet te hebben, hen tselve toe te laten, of nyet, verbiedende oversulcx een yegelyk de voorsz. moelens na te maken, ofte buiten dese landen gemaeckt, inde selve te brengen, om te gebruiken, by verbeurte vande selve, ende 200 gl. etc. Alles op conditie , dat het sy een nieuwe inventie. (May 2).

Recognitie aan Meurs. Is Joanni Meurskío tot een vereeringe, voor seker boucxken, by hem de heren staten gedediceert, geintituleert: de luxu Romanorum, 100 daelders. (eod.).

Inventien van Drebbel, etc. Opte requeste van Pieter Pietersz., Jan Adriaensz. (Drebbel) ende Willem Pietersz., alle wonende inde Ryp, versoekende octroy, om alleene voor sekeren tyt te mogen gebruycken de waterconste, by hen geinventeert, soo om onder het water te gaen, staen, sitten, leggen, eten ende drincken, lesen ende schryven,singen ende spreken.

Voorts om eenige bruggen ende sluysen te repareren ofte te nyete te doen, cabels onder

an

Is

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

schepen, die gesonken syn, vast te maken, groote ende twee cleyne globos terrestres. om vuyt den gront te winden.

(May 31). Voorts mede om peerlen ende andere cos- Nieuw waterwerk. Is Daniel Coenraetsz., telyke goederen opten gront te soeken , mits- lootgieter, borger van Dortrecht, geaccordeert gaders om eenige missiven ofte brieven heime- octroy voor 10 jaren, om te mogen

maken een lyck onder het water te dragen ende brengen, waterwerk, by hem geinventeert, daermede is goet gevonden, dat men die suppl. sal men gestadich door den wint sal kunnen uitbelasten eenige vuyt dese vergadering, eers! malen 't water uit de leechste landen, ende in't secreet te onderrichten, waerinne dat heure 't selve brengen over de dyken , daer men dat conste bestaet. (May 3).

begeert, al waren deselve dyken hooch 40 Is Jan Adriaensz., Pieter Pietersz., ende voeten ende meer, mede oock, dat by gebrek Will. Pietersz, elc., voor 10 jaren geaccordeert van wint, hy 't selve effect kan gedoen, voloctroy (als voorsz.) elc. (eod.).

gende 't getransfigeerde patroon, verbiedende Fransch-Oost-Indische vaert. Compa- elc. (Jun. 24). reert Pieter Lyntges, coopman tot Amster- Nieuwe slyckmolen. Is Gerrit Ryckelsma dam, met sypen soon, heeft de heren staten ende Coenraet van Neurenburch, wonende tot tot hare begeerte onderricht vande impetratie Dortrecht, ende heur erfgenamen, geaccorin Vranckryk vanden Co. by sekere Franchoy- deert octroy voor 10 jaren, om te maken ofte sen van seker octroy, om aldaer te mogen doen maken sekere slyckmolen, by hem geinoprechten eene Oost-Ind. Compagnie ende de venteert, daervan het schep lanck is vyf ende schepen daertoe noodich, alhier toe te rusten, veertich voeten, met twee raders, de ronde ende daertoe oock te lichten in dese landen, cirkelsgewyse van 16 voeten, elck radt met piloten schippers ende schipsvolck, gelyck dertich scheppers, breedt synde elck derdehy de heeren staten heeft getoont d'originele half voet, dwelck men kan rysen ende dalen commissie, op hem comparant ende synen soon ,

nade gelegenheidt vande diepte van 't water, houdende, mette conditien ende instructie, daer men't gebruikt, kunnende werken recht daertoe dienende, verclarende nyet te min, doorgaende vyf voet breet , diep derdehalf ende dewyle hy was een lantsate , daert de heren drye voet in cleye ende andere harde gronden, staten soude misgenuegen, dat hy hem inde volgende het patroon te transfigeren, verbiedirectie van dese sake soude beroeyen , dat dende elc. (Juny 24). hy willich is, hetselve te laten berusten, ver- P. Merula. Is geaccordeert, dat men de trouwende nochtans , ingevalle de heren staten dedicatie, die D. Merula, als inden dienst van hiernamaels de voorsz. equipagie souden toe- het lant wesende, de heeren staten doet van laten , dat deselve sullen gelieven goet te vin- syn Cosmographie, voor aengenaem sal aenneden, dat hy hem daerinne employere. Nae men ende men op syn vereeringe sal letten, lecture van alles, is die comparant vande com- soo wanneer als hy het werck in forma sal municatie met synen soon ende syne gedane presenteren, dat men voorts syne Cronicque presentatie bedanck:, ende vermaent hem al- met den eersten sal doen visiteren, door eenige iyts te willen dragen, als een goet lantsate daertoe te committeren. (Jul. 4). ende borger van dese landen toestaet, sonder Fransch-Oost-Indische vaert. Ontfangen iets tegens het octroy vande vereenichde Oost- penen brieff van Syn Excell., vanden 19. Juny, Ind. Compagnie in dese landen te willen voor- beroerende het vervolgh van Pieter Lyniges in nemen, dat hy belooft heeft. (May 6). Vrankryk, tegen d'Oost-Indische Compagnie.

Globen van Van Langeren. Is Aérnt van (Jul. 8). Langeren tot eene vereeringe toegeleye de som Schryf konst. Jehan vander Velde, franvan 400 gulden, voordat hy de heren sta – coysche schoolmeester binnen Rotterdam, geten gedediceert ende gepresenteert heeft eene accordeert octroy voor 6 jaren, om te doen

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ÖncekiDevam »