Sayfadaki görseller
PDF
ePub

!

vande geeligeerden ende die vande ridderschap, mitsgaders d'officieren vande staten van Utrecht ende andere, die Syn Excell. sullen begeeren te volgen, (die welcke Syn Excell. sal nemen in syn sauvegarde) begeert vuytter stadt te vertrecken , ende 't selve metter daet alsoe doen ende effectueeren, bescheydende die vande stadt Utrecht hare gedeputeerde in den Hage te senden, omme aldaer met volkomen kennisse de geheele gelegentheyt vanden saecken te examineeren , ende voorts daerinne te doen naer behooren, ende by aldien als Syo Excell. ende sy beter souden bevinden tot afhandelinge vande saecke , dat eenige meer ge

. committeerde in eene naerder frontierplaetse van het Stift Utrecht souden commen, ende dal Syn Escell. ende de heeren gecommitteerde, beneffens die geeligeerde vande ridderschap, mitsgaders eenige vande stadt, d'officieren vande staten van Utrecht (best vande : saecken geinformeert wesende) hen aldaer souden willen vinden, omme de saecken met vol-, commen kennisse verstaen, geexamineert ende afgehandelt te worden, sullen Syn Excell

. ende heeren gecommitteerde 't selve toestaen ende daerinne bewilligen by accommodatie.

Eod., post prandium. Presid. ende presentes die voorsz, Is de voorsz. resolutie, op de saecken van Utrecht, voorden middach genomen, geresumeert, ende eyntelyck, gelyck deselve ingestelt is, gearresteert, ende goetgevonden, dat men aen Syn Excell. sal schryven ende versoucken, die te willen nacommen ende effectueeren mette heeren gecommitteerde, gelyck Syn Excell

. ende gecommitteerde dat toevertrouwt wordt, mitsgaders den welstant ende dienst vanden lande dat vereysscht, gedragende hun, voorts hare Ho. Mog. totte voorsz. resolutie, ende 't gene die afgesonden heeren gecommitteerde, die over het nemen vande selve geweest hebben, Syn Excell. sullen refereren.

Hier nae hebben die heeren gecommitteerde, voor haer vertreck, versocht te verstaen de goede meeninge vande heeren staten, voor ierst, of het geviel, dat de begeerde submissie wordt geaccordeert, hoe verre dat sy sullen mogen toegeven, hare instructie te buyten gaen ende vande selve wycken. Item, wat Syn Excell

. ende heeren gecommitteerde sullen doen, by soo verre als sy tot Otrecht commende, bevinden, dat die geeligeerde ende ridderschap die leste articulen, by den magistraet overgegeven, hebben geteeckent.

Item, oft eenige vande geeligeerde ende vande ridderschap t'haerer aencompste tot Utrecht latiteerden, ofte vuyt de stadt waren vertrocken, wat sy sullen hebben te doen.

Item, wat sy sullen hebben te doen, oft die geeligeerde ende ridderschap, oft een van dese twee leden weygerde de begeerde submissie t'accordeeren:

Is nae deliberatie verstaen ende geantwoort, nademael de geproponeerde poincten onseker syn, dat men daerop, mits dien niet eyntelyck en can geresolveeren, maer by soo verre als Syn Excell. ende de heeren gecommitteerde yet sulcx voorvalt, dat deselve overvoet by dach ende nacht die heeren staten generael daervan sullen adverteeren , ende sal alsdan daerop naer behooren geresolveert ende Syn Excell. ende heeren gecommitteerde advis gegeven worden.

JOVIS, den xi. Marty.
Presid.: Jongema. Presentes : Biesman, Dorth, Brienen, Cromhout, Magnus, Jellisz.,

Coenders. Ontfangen ende gelesen twee brieven vande heeren gecommitteerde tot Utrecht, gedateert den 1x. ende x. deses, is uytgestelt daerop te resolveren metten raedt van state, to naden middach. IV.

'18

[ocr errors]
[ocr errors]

aen.

Eod., past prandium. Presid, ende presentes die voorsz. Compareren die heeren raden van state, ende gedelibereert wesende op het innehouden vande twee brieven, voor den middach ontfangen vande heeren gecommitteerde tot Utrecht, is met derselver advis geresolveert daerop t'antwoorden, dat d'heeren staten vuytermaten seer verwondert syn, inde procedueren aldaer gevallen isedert de wedercompste vande beeren gecommitteerde, dan dat hare Ho. Mog., dies niet te min te vreden sya, ten aensien dat de beschryvinge vande staten van Utrecht binnen deselve stadt gedaen is, omme morgen aldaer te vergaderen, soe verre die geeligeerde die ridderschap (!), ende de gedeputeerde vande cleyne steden compareren, dat mette selve gehandelt worde, opte overgesonden vyf poincten, met sulcken verstande, dat alle alteratie vande gemeente sal datelyck ophouden, ende niet meer gepleecht worden, ende dat in sulcken gevalle, ofte by bewillinge vande' geeligeerde ridderschap ende gedeputeerde vande cleyne steden , ofte ingevalle by submissie, met geineen consent vande drie leden by decisie d'instructie vande heeren gecommitteerde, 800 verre sall mogen te buyten gegaen worden, dat vuyterlyck sal mogen bewillicht worden' het ierste lith te augmenteren tot acht persoonen, opten voet van het accordt van het jaer tweeentnegentich, ende het gebruyck daerop gevolcht, ende anders nyet, behoudelyek dat deselve persoonen sullen wesen goede patrioten ende, vande gereformeerde religie.

Aengaende het tweede lith en verstaen niet, dat daerinne eenige veranderinge sal geae.. cordeert worden.

Belangende het derde, sall by bewillinge ofte submissie ende decisie als voren , dies gaende gedaen worden, gelyck "Syn Excell. ende de heeren gecommitteerde dat best, sallen bevinden.

Gelyek insgelycx gedaen sal worden aengaende de brouweryen ende het recolement vande rekeningen , volgende den voorslach vande heren gecommitteerde

Dan, in gevalle die geeligeerde ridderschap ende cleyne steden nyet, en compareren., ge qualificeert omme het besoigne te vorderen, sullen alsdan Syn Excell, ende die heeren gecommitteerde verclaeren, dat de vergaderinge vande staten van Utrecht beschreven sal worden in eene andere bequame ende versekerde plaetse binnen het Stift van Utrecht oft ter naester frontiere.

Ende sullen die heeren gecommitteerde in diligentie onder dach ende nacht d'heeven, stan, ten adverteren, wat deselve hiervan hebben te verwachten, diewyle men verstaet., dat der saecken egheen langer vuytstel en eunnen lyden, sonder groot prejuditie vanden staet van't lant.

SABBATI, den XI. Meerte. Presid.. Jongema. Presentes: die voorsz. Die heeren Doctor Sebastiaen Egbertsz, ende Joachimi, van Utrecht gecommen, hebben,

, naer presentatie van haren credentzbrieff van Syn Excell., gedateert den xi. deses tot Utrecht ter presentie van heer en mr. Anselmus Salmius, licentiaet inde rechten, schepen, ende Jacob van Medenblick, raedt der stadt Utrecht, mitsgaders van mr. Hugo Ruysch, raedt ordinaris in het Hof provinciael aldaer byde magistraet ende gemeente vande selve stadt versocht ende gecommitteert, gedaen rapport van 't gene dai tsedert haer leste vertreck van hier naer Utrecht voorgevallen, verandert ende gebesoigneerd is, by Syn Excell., ende de heeren gecommitteerde , ende in wat staet sy deselve tot Utrecho, op haer vertreck tot Utrecht gelaten hebben, hun voorts refererende tot 't gene dat de voorsz. gecommitteerde

[ocr errors]
[ocr errors]

van Utrecht, de heeren staten aendienen sullen , van'ı gene dat de gemeente versouckt ende begeert, die welcke by monde vande voorsz. raedtsheere Ruysch aengedient ende versucht hebben, dat Syne Princel. Excell. by de heeren staten, ten minsten voor soo veele hare Ho. Mog. aengaet, ontslagen soude worden vanden eedt ende plicht, daermede syn Excell. verobligeert is te volgen d'instructie, hem als stadthouder der stadt, steden ende landen van Utrecht verleent, omme meerder authoriteyts te interponeren, tot beslechtinge vande swaricheyt binnen Utrecht ontstaen, hetwelcke dat nootsaeckelyck strácx dient gedaen , insiende den grooten noodt ende het peryckel, daerinne de stadt Utrecht jegenwoordich is, door de gemeen ambachtsluyden ende arbeyders , metten ghenen die deselve aenhangen, die van ure lot ure haer dreygen inde wapenen te begeven , ende gelyckelyck de trommel te slaen ende inde huysen te vallen, 't welck niet sonder groote bloetstortinge ende groot geclach en soude commen te cesseren, hetwelcke tot noch toe mette andere borgeryë, te weten, mette adelborsten ende musquettiers, die haer in wapenen begeven hebben , beleth is geweest, sulcx dat in desen met extraordinarie goede, genouchelycke middelen dient geremedieert, ende de selve datelyck byder hant genomen, verthoonende de cleenicheyt vande differenten, waer doore men egeen gemeente ende soo loffelycke stadt in peryckel behoort te stellen; hierop gedelibereert ende behoorlyck geleth wesende opte importantie vande sake, alvoren te rea solveeren, is goetgevonden, dat men die voorsz. gedeputeerde vande stadt Utrecht door den greffier sal doen versoucken, dat sy haer geproponeerde by geschrifte willen vervatten ende overgeven , omme daerop metten raedt van state te communiceeren, ende derselver advis te verstaen, die voor'sz. gedeputeerde van Utrecht hebben desen volgende overgegeven hare instructie, hiernae geinsereert:

[ocr errors]

Instructie voor die E. heeren Anselmus Salmius , licentiaet in de rechten, schepen, ende Jacob van Medenblick, raedt der stadt Utrecht, mitsgaders mr. Hugo Ruysch, raedt ordinaris in den Hové van Utrecht, by de gemeente der voorsz. stadt versocht, te samen gecommitteert, om te reysen aen de

Ho. Mog. heeren staten generael in 's Gravenhage. Inden eersten sullen die gecommitteerde de heeren staten generael aendienen, dat Syne Princel. Excell. by hare Mogende, ten minsten voor soo veel haer Mog. aengaet, ontslagen wordt vanden eedt ende plicht, daer mede Syn Excell. verobligeert is te volgen de instructie, hem als stadhouder der stadt, steden ende landen van Utrecht verleent, om meerder authoriteyts te interponeeren, tot beslechtinge vande swarigheyt, binnen Utrecht ontstaen.

Dat sulcx nood tsackelyck stracx dient gedaen, insiende de grote noot ende het peryckel, daer inne de stadt van Utrecht jegenwoordich is, deur de gemeen ambachtsluyden ende arbeyders, mitten ghenen die denselven aen hangen, die van ure tot ure haer dreygen in de wapenen te begeven, ende gelyckelyck de trommel te slaen , ende in de huysen te vallen, 't welck niet sonder bloetstortinge ende groot beclach en soude commen té cesseeren , ende 't welck tot noch toe mitte andere borgerye, te weten, mitte adelborsten ende musquettiers, die haer in wapenen begeven hebben, beleth is geweest.

Sulex dat in dese extraordinarie mit goede genoachelyke middelen dient geremedieert ende deselve datelyck by de handt genomen.

Die geconimitteerde sullen mede de staten generael voordragen de cleynicheyt vande differenten, waer deur men geen gemeente ende soo loffelycke stadt in peryckel en behoort te stellen.

1

Actum in de vergaderinge vanden rade, op den stadthuyse te Utrecht, desen n. Marty 1610, stilo antiquo, geteeckent J. DE LEERDAM.

SONDACH, den xun. Meert. Presid. ende presentes die voorsz. Syn ter vergaderinge gecompareert die heeren raden van state , ende aen deselve sommier rapport gedaen wesende vande gepasseerde saecken tot Utrecht, item, vande veranderinge aldaer gevallen , ende in wat staet dat die heeren Egbertsz. ende Joachimi de saecken gelaten hebben, mitsgaders voorgelesen d'instructie vande gedeputeerde vande stadt ende gemeente van Utrecht, is daerop verstaen haer E. advis, ende eyntelyck op alles na behooren geleth, met gemeen advis verstaen ende geresolveert voor antwoorde op het geproponeerde vande gedeputeerde vande magistraet ende gemeente te verclaeren, dat men in alles, wat tot welstant' der stadt ende gemeente tot Utrecht is streckende, deselve begeert te believen, ende soe vele aengaet de versochte ontslaginge vanden eedt by Syn Excell. aen de generaliteyt opte commissie ende instructie, als stadhouder vande lantschap van Utrecht gedaen, dat men behoorlyck vindt, daerop, (nae communicatie met Syn Excell., die heeren gecommitteerde vande heeren staten generael, ende alsulcke vuytte geeligeerde ridderschap, gedeputeerde ende stadt ende steden van Utrecht, ende die dienaers yande vergaderinge der heeren staten , kennisse vande saecke hebbende, die sekerlyck ende sonder uytstel hen sullen mogen vinden binnen der stede van Woerden, als naeste frontiere), promptelyck te resolveeren , ende dat len selven eynde de heeren ambassadeurs vande Coningen van Vranckryck ende groot Britlannien, eensamentlyck die heeren staten generael ende raedt van state (hen) tot Woerden zullen vinden opten xvi. deser, naden nyeuwen styl, omme aldaer met Syn Excell., die voorsz, heeren gecommitteerde, die geeligeerde ridderschap ende gedeputeerden vande stadt ende steden te communiceeren ende promptelyck te resolveeren, tot meesten dienste der voorsz, stadt ende goede gemeente van Utrecht.

Is voorts desen volgende goetgevonden, dat men die voorsz. heeren ambassadeurs sal versoucken , naden middach alhier ter vergaderinge te willen compareren, ende dat men haer E. vande voorsz. resolutie sal onderrichten, ende deselve versoucken, dat haer E. gelieve hun mette heeren staten tot Woerden, ten fyne voorsz. te laten vinden.

Eod., post prandium. Presid. ende presentes die voorsz, Syn ter vergaderinge gecompareert die heeren ambassadeurs vande Coningen van Vranckryck ende Groot Brittannien, mitsgaders die heeren raden van state, ende in derselver presentie gelesen synde het concept vande resolutie, voorden middach opte saecken van Utrecht genomen, is 't selve eyntelyck gearresteert, gelyck dat hier na volcht geinsereert, ende syn die heeren arabassadeurs versocht, hun dien volgende tot Woerden te willen laten vinden, die welcke daerinne hebben bewillicht.

Die staten generael vande vereenichde Nederlanden, gehoort het rapport vande heeren Doctor Sebastiaen Egbertsz. ende Albert Joachimi hare gecommitteerde, van 't gene binnen de stadt Utrecht op hare last is gepasseert , sedert hare leste compste aldaer , ende oock de propositie van mr. Hugo Ruysch, raedt inden Hove provinciael van Utrecht, Anselmus Salmius, licentiaet inde rechten, schepen, ende Jacob van Medenblick , raedt der stadt Utrecht, gedeputeerde vande burgermeesteren, schepenen, raedt ende gemeente derselver stadt, volgende hare brieven van credentie ende instructie, in date den (weeden deser,

[ocr errors]

slilo veleri, ende op alles rypelyck geleth, oock het advis vanden raedt van state, eensamentlyck het goet_bevinden vande heeren ambassadeurs vande coninckl. Ma'en van Vranckryck ende Groot Brittannien daerop verstaen, hebben na rype deliberatie verclaert, ende verclaren by desen, dat hare Ho. Mog. met ernst ende affectie die heeren burgermeesteren, schepenen, raedt ende gemeente der voorsz. stadt Utrecht, in alles, wes tot welstant der stadi ende gemeente streckt, begeeren te believen , ende soo vele aengaet die versochte ontslaginge vanden eedt, by Syne Excell. aen de generaliteyt opte commissie ende instructie, als stadthouder vande lantschap van Utrecht gedaen , vinden behoorlyck daer op na communicatie met Syne Excell., hare Ho. Mog. gecommitteerde ende alsulcke vuytte geeligeerde ridderschap, gedeputeerde vande stadt ende steden van Utrecht, ende die dienaers vande vergaderinge vande heeren staten , kennisse vande zaecke hebbende , die seeckerlyck ende sonder vuytstel hen sullen mogen vinden binnen der stede van Woerden, als naeste frontiere, promptelyck te resolveren, tot welcken eynde de voorsz. heeren ambassadeurs eensamentlyck die heeren staten generael ende raedt van state hen tot Woerden verhopen te vinden opten XVI. deser, na den nyeuwen styl, omme aldaer met Syn Excell., de voorsz. heeren hare gecommitteerden, den geeligeerden, ridderschap ende gedeputeerden vande stadt ende steden te communiceeren ende promptelyck te resolveren, tot meesten dienste der voorsz, stadt ende goede gemeente van Utrecht. Gedaen in den Hage, den xIv. Marty, 1610.

Is voorts, met advis vande voorsz. ambassadeurs ende raedt van state, goetgevonden, dat men Syn Excell. ende heeren gecommitteerde vande voorsz. resolutie sal adviseeren ende senden copie, mitsgaders vande instructie vande gedeputeerde der stadt ende gemeente van Utrecht, ten eynde om lytelyck le mogen adviseeren die vande geeligeerde ende ridderschap die absent syn, mitsgaders die cleyne steden, opdat deselve hen tytelyck tot Woerden mogen laten vinden.

Hier nae syn de gedeputeerde vande stadt ende gemeente van Utrecht ter vergaderinge bescheyden, ende is deselve de voorsz. resolutie by monde aengeseet ende verclaert, dat men haer die by geschrifte sal ter handen stellen.

[ocr errors]

LUNAE, den xv. Meerte.
Presid.: Jellisz. Presentes, Biesman, Brienen, Huygens, Warmont, Oldenbarnevelt,

Cromhout, Verius, Magnus, Joachimi, Jongema, Coenders. Te schryven aende burgermeesteren ende regierders derstede van Woerden , dat die heeren staten generael mette heeren ambassadeurs vande Coningen van Vranckryck ende Groot Brittannien, ende den raedt van state geresolveert syn , morgen aldaer te commen, ende dat oock aldaer sullen compareren Syn Excell. Graef Hendrick, die heeren gecommitteerde vande heeren staten generael ende andere vande staten van Utrecht, dat daerom hare Ho. Mog. begeeren, dat sy ordre terstonts willen nemen , dat alle die heeren, bequamelyck nade gelegenheyt mogen worden gefourieert ende geaccommodeert, maer voornamentlyck die heeren ambassadeurs.

MARTIS, den xvi. Meerte. Volgende de resolutie, voorleden Sondach genomen, op het geproponeerde vande gedepu

. teerde vande stadt ende gemeente van Utrecht, syn die heeren staten metten raedt van state ende die heeren ambassadeurs vande Coningen van Vranckryck ende Groot Brittannien vnytten Hage naer Woerden vertrocken, ende opten avondt aldaer gecommen.

« ÖncekiDevam »