Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Is den raet van state gelast te maecken verbael van haer gebesoigneerde inde saecken van Utrecht lot Jutphaes , ende binnen de stadt naer het verdrach.

Eod., post prandium. Presid. ende presentes die voorsz. Compareren die aenwesende gedeputeerde vande heeren staten van Utrecht, communiceeren eenen brieff, by ben van Utrecht ontfangen, raeckende de verpachtinge vande gemeene middelen inde selve stadt, ende voorts innehoudende eenige advisen; ende alsoe die heeren comparanten daerop hebben versocht te verstaen het goet beduncken vande heeren staten, namentlyck op het verpachten van 't gemael, opten backer ende oock opten borger, welck gemael opten borger inde emotie is afgestelt.

Is met voorgaende advis vande selve heeren comparanten geresolveert, dat men van wege dese vergaderinge sal schryven aen de heren slaten van Utrecht oft derselver gedeputeerde raden, alsoo den tyt voorhanden is, dat men de gemeene middelen gewoon is tot Utrecht te verpachten, ende d’heeren staten beducht syn, dat men onder d'een oft d'ander pretext de verpachtinge van het gemael opten backer sal soecken te contremineren, om ’t selve interrupt te doen vallen, tot groot prejuditie ende schade vanden landtschap van Utrecht, dat daerom hare Ho. Mog. dienstelyck achtende, dat 't selve worde mette beste middelen voorgecommen, ten aensien oock, dat verhopentlyk corts een goet eynde der poincten differentiael mette compste vande gedeputeerden der stadt Utrecht, alhier beschreven tegen maendage naestcommende, gemaeckt sal worden, haer E. wel hebben willen vermanen, op 't gene wes voorsz. is, te letten ende den voorsz, impost van 't gemael opten backer, te verpachten, ofte doen collecteeren, alleenlyk voor den tyt van een maent ofte drye weecken , naer dat haer E: dat oorbaerlycxt sullen vinden, latende het gemael opten burger berusten totte decisie yande submissie.

JOVIS, den xxIx. Aprilis.
Presid.: Sloeth. Presentes: Briencn, Bentinck, Oldenbarnevelt, Symsz., Magnus,

Moersbergen, Oennema, Jellisz., Clant. Compareeren die gecommitteerde vande heeren staten van Utrecht, communiceeren den brieff, by haer ontfangen van Utrecht, gedateert van gisteren , daerby geadviseert wordt, dat die vanden magistraet aldaer vier vuytten haren hebben gecommitteert , omme te gaen nae de grote steden van Hollant, met instructie dienende tot defensie van hare saecke ende werck, versouckende, diewyle dit voorstel is van consequentie ende streckende, om te renverseeren d'ordre vandenstaet van 't lant, dat de heeren staten generael souden gelieven daerop te letten , ende sulcx daerinne te versien, dat alle inconvenienten bytyts voorgecommen mogen worden.

Hebben voorts overgelevert seker concept van een cort bericht, dienende tot wederlegginge vande calumnien, daermede de wettige overheyt vanden lande van Utrecht, by seker gedruckt fameus libel, tonrecht beschuldigt ende grotelyex geinjurieert wordt, hetwelcke de heeren staten van Utrecht van meepinge souden syn te laten vuytgaen, by soo verre als d’heeren staten dat alsoo goetvinden, versouckende daerop te verstaen derselver goetduncken.

Op beyde voersz. poincten gedelibereert wesende, is wel eenparichlyck verstaen, dat die proceduyren, aengevangen byden magistraet der stadt Utrecht, streckende van quaet tot erger, ende dal men daeromme met ernst behoort te letten, omme deselve voor te bouwen, doch evenwel beter geacht, dat men 't voorsz, senden simpelyck sal laten passeeren , ende aensien, hoe dat de saecken haer sullen schicken, diewyle sulcken ordre alrede inde steden van Hollant is gestelt, datter verhopentlyck 'egeen inconvenient en is inde selve te verwachten, ende aengaende het gelesen concept ofte bericht, is ingelycx goetgevonden (diewyle die gedeputeerde van Utrecht verwacht worden tegen Maendage naestcommende), dat men sal ophouden voor als noch daerop te resolveeren.

Ontfangen eenen brieff vanden welgeboren heere graeff Ernst Casimir van Nassau , geschreven tot Utrecht den XXVIII. Aprilis, byden welcken syn E. adviseert', dat die magistraet van Utrecht hare gedeputeerde alhier sullen senden, volgende het begeeren vande heeren staten generael, tegen Maendage naestcommende.

VENERIS, den lesten Aprilis. Presid. ende presentes die voorsz. Is ontfangen ende gelesen eenen brieff vanden welgeboren heere grave Ernst Casimir van Nassau, gedateert binnen Utrecht den xxix. deses, 'innehoudende advis vande besendinge die den magistraet van Utrecht is doende aen de steden van Hollant, omme hare intercessie, is nae deliberatie (alvoren opte propositie des heeren van Bethune ende den brieff van wel gemelten heere grave te resolveeren) goetgevonden, dat men alles den raet van state alhier ter vergaderinge sal communiceren, ende haer E. met eenen onderrichten, met wat last die heeren ambassadeurs naer Vranckryck vertrocken syn, omme daer nae op alles te verstaen haer E. ad vys; 't voorsz. advys gehoort, is verstaen , dat men alvoren eyntelick te resolveeren, Syn Excell. eerst de voorsz. propositie ende brieff sal communiceeren, ende Syn Excell. onderrichten, waertoe dat d'heeren staten inclineren, te weten, om Syne Maj: (opte voorsz. propositie) promptelyck ende in rondeur te bejegenen ende oversulcx te vreden souden syn, aen te nemen het secours, dat van dese landen tot assistentie vande possiderende fursten belooft is, tegen den lesten Meye naestcommende te doen brengen tot Dusseldorp, ende de passage van Syne Maj. voorts te seconderen volgende syn begeeren, ende Syne Maj'. op het poinct vande vivres te versekeren, dat men die commisen, die Syne Maj'. alhier sal senden, om die te coopen ende besorgen, sal favoriseeren, gelyck die eygen commisen van het landt, ende met gelycken vrydom ende beste mesnage ; ende soo veele het derde lith aengaet, dat hare Ho. Mog. de jegenwoordige gelegentheyt ende occasie geresolveert syn waer te nemen, gelyek deselve alrede begonst hebben, omme te commen tot het effect ende voldoeninghe vande conditien des tractaets des bestants, ende aengaende de saken van Utrecht, nademael vuytten brieff vanden welgemelten heere grave verstaen wordt de seekerheyt van 't gene, dat den magistraet voor heeft, dat men Syne Excell

. sal onderrichten ende doen begrypen, dat die voorgenomen proceduyren vande voorsz, magistraet syn ruineux voor den staet van't landt, ten eynde Syne Excell. ‘niet en gelieve deselve toe te staen, maer veel meer die te doen stuyten ende verhinderen by alle goede middelen daertoe dienende, ende syn hiertoe gecommitteert die heeren Brienen, Magnus, Jongstal ende tresorier.

SABBATI, den eersten Meye. Presid. ende presentes die voorsz. Gehoort den heere van Moersbergen, is opte instantie gedaen van wegen Syne Excell. geaccordeert, te schryven aen de heeren staten van Utrecht, ende deselve te versoucken ordre te willen geven, dat een canon met alle syne toebehoren ende vyff hondert scherpen , daertoe dienende, vuyt Utrecht gedoocht worden te volgen aen den controlleur Anthonie Mosnier ofte desselfs commis, dat d’heeren staten beloven, haer E. alles behoorlyck doen restitueeren ofte de waerde daervan deuchdelyck te betaelen , daertoe dat haer E. desen sal dienen voor acte ende haere Mogende E. obligatie.

LUNAE, den mi. May, post prandium.
Presid.: Clanth. Presentes: Brienen, Bentinck, Oldenbarnevelt, Symsz., Magnus,

Oennema, Sloeth, Jellisz. Compareeren die aenwesende gecommitteerde vande heeren staten van Utrecht, recommandeeren seer serieuselyck, dat het die heeren staten generael soude gelieven hare saecken by der hant te nemen, overmits dat d’selve langer niet en can gedilayeert worden, sonder groten ondienst vanden lande in 't generael ende vande provintie van Utrecht in't particulier, ende disreputatie van dese vergaderinge hierop geadviseert wesende, is goetgevonden, dat men deur den deurwaerder die gedeputeerde vanden magistraet der stadt Utrecht sal doen aenseggen, dat sy hem prepareren , omme tegen morgen voor den middach, ter clocke negen uren, ter vergaderinge te compareren, alsoo die heeren staten generael verstaen , alsdan voor te nemen de besoigne opte saecken van Utrecht.

MARTIS, den W. Mey.
Presid. ende presentes die voorsz, ende gecommitteerde raden yande heren staten van

Hollant. Syn ter vergaderinge gecompareert, Helsdingen, Bath, Salmius, ende advocaet Viana gedeputeerde vande magistraet der stadt Utrecht, ende hebben ter presentie vanden heere ambassadeur Winwood , van Syn Excell. ende des raets van state (alvoren te willen proponeren) versocht, dat den heere van Moersbergen, als partye vande stadt soude opstaen, ende vuytte vergaderinge vertrecken, soo lange als de saecken van Utrecht sullen worden verhandelt, hetwelcke die heere van Moersbergen heeft gedifficulteert, sustinerende, dat hy de plaetse nyet en becleede als partye , maer als gecommitteerde vande heeren staten van Utrecht, om benevens die gecommitteerde vande andere provincien te helpen raden ende adviseren

4 gene dat dient tot ruste, vrede ende eenicheyt vande lantschap ende stadt Utrecht. Maer alsoo die comparanten sustineerden, dat des heeren van Moersbergen opstaen, by resolutie vanden 13. Aprilis, was bewillicht, is deselve vertrocken, om by hem de heeren gecommitteerden vande staten van Utrecht daer op te bevragen. Daer en tusschen is den raet van state afgevraecht, wat haer E. daervan wisten, hebben verclaert, dat het alsoo is geschiet. Hier nae is de voorsz. heer van Moersbergen weder binnen gecommen, met hem brengende de voorsz. resolutie, gedateert den XIII. Aprilis; maer heeft gesustineert, alsoe die magistraet van Utrecht het compromis, gelyck dat byden raet van state was ingestelt, niet en hebben tot noch toe geteekeni, ende dat het schynt, dat die comparanten alnu yet nyeus begeeren le proponeren buyten de vyf differentiale poincten, dat hy daerom voor als noch niet gehouden en is op te staen, macr heeft verclaert, by soo verre als die voorsz. gedeputeerde het compromis begeeren te teeckenen, ende de vyf differentiale poincten, mitsgaders diegene, die van wegen de heeren staten van Utrecht syn gesubmitteert, van harentwegen mede submitteren, dat hy mogelyk sal bewilligen op te staen. Hierop ten beyden syden partyen vertrocken ende op het debat geadviseert wesende, naedat de voorsz. resolutie vanden XI. Aprilis lestleden was gelesen, is verstaen, omme de saecke een eynde te mogen maecken , ende tyt te gewinnen, dat de heer van Moersbergen, volgende de voorsz. acte sal vertrecken, als dese saecke sal worden geventilleert ende daerop gedelibereert, sonder yemants prejuditie; maer is goetge

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

vonden, alvorens dit te verclaeren, dat men die vande stadt Utrecht ierst sal afvragen, off
sy het compromis, gelyck dat byden raet van state is ingestelt, sullen teeckenen, ende te
vreden sollen syn, dat men opte differentiale poincten ten beyden syden gesubmitteert, sal
besoigneren, als den heere van Moersbergen sal wesen opgestaen. Desen volgende die van
Utrecht binnen gecommen synde, is hun, 't gene des voorsz, is, afgevraecht, die welcke, nae
dat

sy daerop eene lange deductie hadden gedaen van alle gepasseerde saecken, ende ver-
claert, dat de poincten, hun byden brieff vande hecren staten voorgestelt, te seer generael
waren, te weten ierst, dat sy souden submitteren de reparatie vande gepasseerde saecken ge-
duyrende de beroerten vande stadt, ende ten tweden de versekeringe, dat voor het toe-
commende van gelyken niet meer en soude geschieden, ende dat men hun oversulcx behoort
te specificeren die poincten, die men verstaet behooren gerepareert te worden, mitsgaders in
specie te verclaren, in wat voegen dat sy die stadt begeeren te verseekeren, gelyck dat tus •
schen partyen behoort , omme hun daerop te bedencken ende te mogen verclaren, hebben
overgelevert de commissie, die sy vande magistraet hebben, hierna volgende geinsereert ,
gedateert den xvn. A prilis lestleden, mitsgaders die iwaelf differentiale poincten, die

sy

be geren te submitteren van haerder syden, mette verclaringen, justificatie ende schriftelyke bewysen, daertoe dienende, verclarende, dat sy niet gelast en waren te submitteeren, noch oock eenigen anderen last te hebben, verder als inde voorsz. commissie is geexpresseert:

Wy borgermeesteren, schepenen ende raet der stadt Utrecht, doen condt, dat wy omme onse ende onse gemeene borgeren gemoveerde poincten differentiael, gementioneert in 't verdrach ende resolutie, genomen ende gemaeckt inden dorpe van Jutphaes, buyten Utrecht, den vi. Aprilis xvr ende thien, met hetgeene tot fundament van dien by geschrifte gestelt, ende tot verificatie diens annex is, in 's Gravenhage over te leveren aen de É. heeren ambasa sadeurs vande Grootmachtichsten Coningen van Vranckryck ende Groot Brittannien, de Ho. Mog. heeren staten generael, Syne Princel. Excell., stad tholder des gestichts van Utrecht, ende die E. heeren raden van state, ende vande selve oock nae mondelinge verhael (is't noot) ende serieuse recommandatie by vuytsprake opte voorsz. poincten decisie te verwachten, oock mede omme de voorsz. poincten differentiael mit het fundament vandien voor te dragen, ende ten hoochsten te recommanderen de E. heeren staten van Hollandt ende Westvrieslandt, ofte haer E. gecommitteerde raden, gecommitteert ende gedeputeert hebben , committeren ende deputeren by dese de E. Hoochgeleerde Hendrick van Helsdingen, anderde borgermeester, Hendrick Buth ende mr. Anselmus Salmius, licentiaet, schepen der voorsz, stadt Utrecht, die tot hare assistentie sullen mogen nemen mr. Cornelis de Viana , als advocaet der voorsz. stadt, belovende voor ons ende van wegen onse gemeen borgeren, van weerden te houden, 'tgene dies aengaende byde voorsz. onse gecommitteerde sal worden gedaen. Actum t’Utrecht, den XVII. Aprilis, xvi ende thien, naer den ouden styl, geteeckent J. DE LEERDAM.

Hierna die voorsz. comparanten vertrocken wesende, is de voorsz. commissie met het gevoechde geschrifte, daermede overgegeven , gelesen, ende geproponeert, oft deselve commissie verstaen wordt te wesen suffisant, omme conform het reces tot Woerden ende het inhouden vanden brieff van die heeren staten generael aen de stadt Utrecht geschreven, daerop te treden in besoigne, ende na deliberatie eenparichlyck byden voorsz. heere ambassadeur, die heeren staten generael, Syn Excell. ende den raet van state verclaert neen, omme das de voorsz. commissie niet vorder en dient als totte poincten van eene syde, te weten byde voorsz. comparanten overgegeven , ende is voorts goetgevonden, dat men die gecommitteerdens vande heeren staten van Utrecht alhier ter vergaderinge sal bescheyden, ende haer E. die voorsz, commissie ende articulen communiceren ende aenseggen, dat die gedeputeerde vande stadt

Utrecht verclaert hebben, dat sy egenen anderen last noch commissie en hebben. Desen volgende die voorsz. heeren gecommitteerde vande heeren stalen van Utrecht, ter vergade. ring de voorsz. commissie ende poincten voorgelesen, ende haer E. afgevraecht synde, of sy daer tegens iets hebben te seggen, hebben deselve daerop gedaen seecker mondeling vertooch, ende de voorsz, commissie insuffisant vindende, om dat deselve niet en is conform het aca coort, tot Jutphaes gemaeckt, houdende, dat die vande stadt sullen submitteren de differentiale poincten van wedersyden, hetwelke daerby niet en worde gedaen , overmits dat de voorsz. commissie niet vorder en staet (!), als op haer eygen differentiale poincten, hebben instantelyck versocht, dat sonder langer vuytstel, ten regarde van het peryckel daerinne gelegen, de heeren staten generael, volgende het derde articul vande Unie, ende het versouck vande heeren staten van Utrecht tot Woerden gedaen, alle 't gene binnen Utrecht, byde leste commotie ende met gewelt tegens d'ordre ende gerechticheyt vande staten is geattenteert ende ingebroken, costeloos ende schadeloos souden doen repareren, ende dat voorts opte versekeringe vande stadt ende voor het loecomende sulke ordre gestelt soude worden, dat men hierna soodanigen oproerten ende inconvenienten nyet meer en hebbe te vresen, opdat de goede borgeren ende ingesetenen vande stadt in ruste, vrede ende eenicheyt leven, den staet vande geunieerde Nederlanden in sekerheyt gestelt, ende hare Ho. Mog., Syn Excell. ende de slaten van Utrecht, dies eens gerust mogen wesen, welverstaende, indien hier nae oir baerlyk ende dienlyck bevonden wordt, inden staet vanden lande van Utrecht yet te reformeeren ende verbeteren, dat haer E. daerinne seer gaerne sullen doen, 't gene dat byde heeren staten, Syn Excell. ende den raet van state bevonden sal worden te behooren. Die heeren comparanten syn versocht haer mondelyck verlooch ende gedaen versouck, schriftelyck in te stellen ende over te geven.

MERCURII, den v. Mey. Presid. ende presentes die voorsz., met eenige extraord. gedeputeerde van Hollant. Syn ter vergaderinge gecompareert die heere Winwood , ambassadeur des Conincx van Groot Brittannien, Syn Excell. ende raet van state, ende nae dat gesien is geweest het vertooch, schriftelyck ingestelt ende overgegeven byde heeren gecommitteerde vande heeren staten van Utrechi, opte begeerte vande heeren staten generael, mitsgaders de gevoechde schriftelycke poincten vande contraventien byden magistraet van Utrecht, van het tractaet tot Jutphaes gemaeckt, is in deliberatie geleet, oft de saecken van Utrecht in sulcke termen ende staet gebracht syn, door het gehoor van beyde parthyen , ende by hetgene datten beyden syden is overgegeven, dat men daerop de plano resolutie soude moghen nemen, ofte dat beter soude syn, de saecke noch te dilayeeren, omme deselve nader te examineeren, ende alles geconsidereert, eenparichlyck met gemeen advis verstaen , dat men de saecke een

, eynde behoort te maecken, sonder die langer te traineeren, daermede de stadt in ruste ende • versekertheyt gebracht mach worden, doch dat men die soo sal examineeren, bewegen ende considereren, dat men woort ende gelove houdende, voor alle de werelt mach met welgefundeerde redenen verdedigen de resolutien, die men vuyte contraventien des tractaets, gedaen by die vande magistraet, sal goet vinden te nemen; ende is desen volgende , nae dat op alles was behoorlyck met alle consideratien geleth, ende in 't besundere bewogen de voorsz. contraventien, als namentlyck, dat die vanden magistraet nyet en hebben willen intrecken haer fameulx' libel, noch oock teekenen d'acte van submissie, ende verscheyden andere contraventien, naerder byden raet van state verclaert ende in 't geschrifte byde heeren gecommitteerde vande heeren staten van Utrecht, particulierder geexpresseert, die t’samen notoir

[ocr errors]
« ÖncekiDevam »