Sayfadaki görseller
PDF
ePub

syn, is eyntelyck met gelycke een paricheyt ende eenheylige stemmen verstaen ende geresolveert, dat nen den nyeuwen magistraet van Utrecht inde emotie gestelt, sal afstellen, ende den ouden magistraet mette afgestelde officieren in hare bedieninge wederom restablisseren, ende van gelycke de middelen van contributien afgestelt inde voorsz. emotie, weder opstellen ende dat mette beste seekerheyt, voorsichticheyt ende discretie, dat men voorts oock ordre sal stellen opte verseekeringe vande stadt, op dat voor het toecommende gelycke inconvenienten voorgecommen mogen worden, ende ten selven effecte byder hant nemen die twaelf differentiale poincten, die van wegen die magistraet schriftelyck syn overgegeven , ende daerор resolveeren, gelyck voor den dienst vanden lande ende den welstant vande stadt Utrecht, ten meesten contentement vande gemeente sal cunnen geschieden, ende is den raet van state versocht, dese resolutie volgende haer E. advis wel geraisonneert inne te stellen , omme daer vae geresumeert ende gearresteert te worden naer behooren , ende worden haer E. gecommitteert ende geauthoriseert, om de voorsz. resolutie te effectueeren.

Is voorts gelast, dat men dese resolutie sal houden secreet, doch goetgevonden , dat men den welgeboren heere grave Ernst van Nassau, tot Utrechi commandeerende vande selve resolutie, advis sal geven , om ondertusschen op alles te letten.

JOVIS, den vi. Mey. Presid. ende presentes die voorsz., behalven die extraord, gedepp. van Hollant. Is gelesen het concept vande resolutie, gisteren genomen opte saecken van Utrecht, ingestelt byden raet van state ende gearresteert, dan is goetgevonden , dat den raet deselve noch eens sal resumeeren, ende in eenige poincten de contraventien claerder expresseeren ende deselve effectueeren met advis ende assistentie vanden welgeboren heere grave Ernst van Nassau, ende dat men tot dien eynde, de commissie daertoe dienende, onder aen de voorsz. resolutie sal stellen, ende die gecommitteerde met behoorlycke brieven van credentie, daertoe dienende, versien, als eenen aen den - nyeuwen magistraet, ende eenen aen den ouden magistraet, ende eenen aen den welgemelten heere grave Ernst.

Hier nae volcht geinsereert de resolutie , inde saecke van Utrecht genomen, gelyck deselve is geresumcert ende vuytgegeven.

Gedelibereert inde vergaderinge vande Ho. Mog. heeren staten generael der vereenichde Nederlanden, ter presentie vanden heere ambassadeur van Syne Maj: van Groot Brittannien, Syn Excell

. ende raet van state, opte propositien byde heeren staten van Utrecht ter eenre, ende die gedeputeerde der stadt Utrecht ier andere syde, mette andere consideratien , daer vuyt resulteerende, belangende hare onderlinge differenten, gedaen ende overlecht wesende, hoe dat in Januario lestleden de gemeente van Utrecht sich in wapenen begeven hebbende, die wettelycke magistract hebben afgestelt, ende eenen anderen magistraet, naer haer goetduncken, inde plaetse gestelt, die oock (op belofte , dat daermede alles soude gestilt syn) geaggreert synde, al evenwel de oproerige gemeente de wapenen niet en heeft willen nederleggen, tot dat eenige middelen van contributien syn datelyck afgestelt, soo dat Syn Excell. met eenige gedeputeerde daerover derwaerts getrocken synde, ende al evenwel de insolentie noch meer aldaer toenemende, die voorsz. Ho. Mog. heeren staten generael melte heeren ambassadeurs vande Coningen van Vranckryck ende Groot Brittannien ende raet van state getrocken syn tot Woerden, ende aldaer Syn Excell. ende voorsz, gedeputeerde by missive beroepen, alwaer alnoch (doch te vergeefsch) die gedeputeerde vande stadt ernstelyck vermaent syn, de differenten, ten beyden syden gemoveert, te stellen tot decisie vande heeren staten generael, soo wel als die heeren staten van Utrecht alreede gedaen hadden, sulcx dat

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

noch daernae die vande stadt nyet wesende tot gevoechlyckheyt te bewegen, die heeren staten generael eyntelyck genootsaeckt syn geweest, sulcke onbehoorlycheeden, by datelycke wegen te doen rechten, waer over dat ten lesten seker verdrach tot Jutphaes is gesloten waerby onder anderen die voorsz. alsoo nieuw gestelde magistraet is gecontinueert tot Remigii toe naestcommende, mits dat sy de voorsz. differenten souden stellen aen de voorsz. heeren ambassadeurs, staten generael, Syn Excell. ende raet van state, welck verdrach hoe wel in alle syne poincten by partyen ten wedersyden strictelyck hadde moeten naegecommen ende onderhouden syn geweest, nochtans alsoo ter contrarien t’sedert 't selve, by die vande stadt in diversche merckelycke poincten is geinfringeert ende gevioleert , als namentlyck dat die vande stadt tot noch toe weygeren te passeeren ende te teeckenen d'acte van compromis, die byden raet van state ter begeerte vande partyen is ingestelt, dat sy haere gedeputeerde totte selve submissie, niettegenstaende de ernstige vermaninge ende beschryvinge der heeren staten generael, niet volcommelyck en hebben gecommitteert, dat sy het libel geintituleert: Cort vertooch, als wesende scandaleux ende tot seditie verweckende, ter vermaeninge vanden raet van state, hebben geweygert te verbieden te vercoopen, dat sy ongestraft hebben gelaeten diegene, die sich oproerlick tegen het ingecommen garnisoen, den iersten avont ofte nacht, gestelt hadden, dat een vande twee borgermeesteren niet alleenlyck verswegen heeft, de ordre, die Syn Excell. graeff Hendrick 's daechs te voren hein verclaert hadde, die by het garnisoen opte wacht soude gehouden worden, waerover 't voorsz. gevaerlyck oproer is toegecommen, maer dat d’selve borgermeester inde selve commotie ten aen hooren van veele oproerige inwoonders, oock openbaerlyck tegens een vande principaele officiers van 't selve garnisoen, verclaerde in substantie, dat wel vreemt was , dat die soldaten de wacht daer op 't stadhuis quamen houden, tot apparent peryckel van eene grouwelicke bloeistortinge, ende dat sy oock vande Ho. Mog. heeren staten generael andere vergaderinge over de kennisse van heure differenten hebben begeert, als tot noch toe gebruyckelyck is geweest, sonder te hebben willen letten ople ernstige vermaninge, die haer nochtans dienthalven by de Ho. Mog. heeren staten generael te voren was gedaen, daertoe noch gebruyckende onse dige termen van schryven , als de wettelycke regieringe der heeren staten generael by die van Duc Dalve oft der Spaignaerden gelyckende, behalven noch diversche andere voornemen, grotelycx streckende tot disreputatie der hooge authoriteyt, ende tegen de gemeene ruste vanden staet ende stadt van Utrecht, soo is ten aensien van alle 'l selve ende om te versien dat argers niet en ontstae , tsamentlyck goetgevonden ende geresolveert, dat de jegenwoordige magistraet (als in soo veel merckelycke poincten 't voorsz. verdrach te buyten gegaen ende gevioleert hebbende), sullen van haeren eedt ende dienst ontslagen , ende wederom behoor. lyck ingestelt worden de wettelycke magistraet ende officieren , eensamentlyck sulcke generale middelen, die in Januario lestleden by oproer onbehoorlyk syn afgestelt geweest, ende wordt den raet van state versocht ende geauthoriseert, met assistentie vande welgeboreri heere grave Ernst van Nassau, tot het voltrecken ende effectueeren vande voorsz. alstellinge ende aenstellinge.

Ende voorts den heeren staten van Utrecht met authoriteyt ende behulp by te staen, in alle 't gene sy tot nootelycke directie der saecken, den raedt sullen versoucken. Gedaen ter vergaderinge vande Hoochgemelte Mogende heeren staten generael, opten vl. Meye in 't jaer XVI ende thien.

Eod., post prandium. President ende presentes die voorsz. Die heeren gedeputeerde, vuyt elcke provincie een , syn met de aenwesende gedeputeerde

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

vande stadt Utrecht geweest in communicatie opte poincten differentiael, by haer overgege-
ven, ende namentlyck rakende het afdoen vande brouweryen ende neeringen ten platten
.ande,

VENERIS, den vi. Mey, post prandium.
Presid. ende presentes die voorsz.
Syn bescheyden ende ter vergaderinge gecompareert, vande gedeputeerde der stadt Utrecht,
Buth ende Viana, synde die borgermeestere Helsdingen ende Salmius naer Utrecht ver-
trocken , ende is hun aengeseet, dat die heeren staten generael, geleth hebbende opte pro-
positien ende stucken, ten beyden syden overgegeven, ende bevindende, dat haerlieder pro-
curatie is defectueulx, om de saecken verder byder hant te nemen, als rakende de poincten

als rakende
differentiael, by hun overgegeven, dat hare Ho. Mog., soo daerom als om eenige andere goede
consideratien , inde voirsz. saecken voirder niet en cunnen gedoen, dat oversulcx de voorsz.
gedeputeerde wel sullen mogen vertrecken , ende die magistraet van Utrecht ende haer selver
versekeren, dat hare Ho. Mog. den welstant vanden staet ende stadt Utrecht, altyts sullen
hebben in sunderlinge recommandatie, ende daer voren doen alles wat redelyck ende billyck
sal worden bevonden, ende te strecken tot ruste, vrede ende eenicheyt vande borgeren ende
ingesetenen vande selve stadt. Hierop hebben de voorsz. gedeputeerde van Utrecht geant-
woort, dat sy vorder niet en hebben gedaen , als sy en syn gelast geweest, vertrouwende dat
echter de heeren staten generael den welstandt, ruste, vrede ende eenicheyt vande stadt
sullen hebben ende houden in recommandatie, ende tot dien eynde alle goede consideratien
nemen opte poincten, van wegen de stadt overgegeven omme te voorcommen alle inconve-
nienten, ende dat gelycke emotien niet meer en geschieden.

Hier nae syn bescheyden ende ter vergaderinge gecompareert die gecommitteerde jande
heeren staten van Utrecht, ende is haer E. openinge ende onderrichtinge gedaen, van't gene
byde heeren staten met gemeen advis vande heeren ambassadeurs, van Syn Excell

. ende des raets van state is geresolveert, ende den raet van state gelast te effectueeren, daerom dat haer E. desen morgen naer Utrecht vertrocken syn, ende hebben haer Ho. Mog. haer E. voorts generalyck ende particulierlyck seer serieuselyck gerecommandeert, alle saecken daernae te willen beleyden, sonder eenige partyschap te thoonen , dat raste, vrede ende eenicheyt inde stadt onderhouden mach worden, ende voorts opte differentiale poincten, byde stadi overgegeven, sulcx te letten ende ordre te stellen, dat aen de gemeente contentement gegeven mach worden in alle redelycheyt ende billycheyt, hetwelcke die voorsz, heeren gecommitteerde hebben aengenomen, die heeren staten van Utrecht te rapporteeren , ende aen alles de goede hande te sullen houden, bedanckende voorts die heeren staten generael vande vaderlycke sorge, die hare Ho. Mog. tot het restablissement der saecken binnen Utrecht hebben gedragen, mitsgaders voor de gedaen costen, moeyten ende arbeyt, om daertoe te commen, bekennende seer geerne, dat d’heeren staten van Utrecht daerover ten alderhoochsten aen hare Ho. Mog. syn verbonden ende vorder noch sullen blyven.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

DOMINICA, den IX. Mey.
Presid. et presentes ?
Ontfangen ende gelesen eenen brief vanden raet van slate, yanden achtsten Meye,
geschreven binnen Utrecht, inhoudende de particulariteyt, in wat voegen dat haer E. ge-
effectueert hebben de resolutie , genomen op het afstellen vanden nyeuwen magistraet ende

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

het restablisseeren ende reintegreren vanden ouden magistraet aldaer, sonder eenige emotie, daerby gevoecht wesende copie vande amnestie , by haer E. gepubliceert.

DOMINICA, den xvi. Mey. Presentes: Symsz., Bentinck, Magnus, Oennama, Sloeth, Jellisz., Clant. Item, ontfangen eenen brieff vande heeren gedeputeerde vande staten van Utrecht, vanden iv. Mey, stilo antiquo, daerby baer E. adverteren, dat sy sullen opbrengen het derde part van haer quote, inde ses hondert duysent guldens, geaccordeert tot subsidie vande duitsche fursten.

LUNAE, den XVII, Mey, post prandium. Presid.: Oldenbarnevelt. Presentes: Bentinck, vander Laen , Symsz., Magnus, Oennama,

Sloeth, Jellisz., Clant, Ontfangen eenen brief vanden raet van stale, geschreven tot Utrecht den XVI. deses, ende is geresolveert, daerop, met advis van Syn Excell., t’antwoorden, dat al voor het ontfangen desselfs ordre genomen was, dat inde plaetse vande compagnien, vuyt Utrecht te trecken, gedestineert totten tocht nae boven, tot assistentie vanden Cheurfurst van Brandenburch ende furst vander Nyenburch, andere compaignien inde selve stadt tytelyck gesonden souden worden, volgende haer E. vermaninge, ende wat belanght het commandement, over het garnisoen aldaer, diewyle die welgeboren heere grave Ernst van Nassau insisteert, omme daervan ontslagen te worden, ende dat den voorslach, by syn E. gedaen, vanden persoon des colonnels Ogle, omme in syn E. plaetse te commandeeren by provisie , met advis van Syn Excel), is goetgevonden, dat hare Ho. Mog. denselven datelyck alhier sullen beschryven, omme hem naer Utrecht te schicken, ende den welgemelten heere grave van 't voorsz. commandement t'ontlasten.

Te schryven aen den colonnel Ogle: alsoo de heeren staten goetgevonden hebben, hem te gebruycken omme by provisie te commandeeren over het garnisoen binnen Utrecht, dat hare Ho. Mog. daerom begeeren, dat hy in diligentie hem herwaerts sal vervoegen , omme daerop naerder derselver meeninge te verstaen , ende hem voorts naer Utrecht, ten eynde voorsz, te transporteren.

MERCURII, den xix. Mey. Presid. ende presentes die voorsz. Ontfangen ende gelesen eenen brief vande stadt van Utrecht, gedateert den vr. May 1610, stilo veleri, byden welcken haer E. adverteeren, dat sy, omme redenen daerinne verhaelt, geresolveert hebben, den heere van Brakel vaytter stadi te doen vertrecken binnen vier en twintich ueren , ende d'incompste totte selve te verbieden, anders dan met voorgaende schriftelyck consent des raets van Utrecht.

Eod., post prandium.
Presid. ende

presentes

die voorsz. Is den colonnel Ogle, alhier beschreven, ter vergaderinge gecompareert, ende hem aengeseet, dát d'heeren staten, mettet goetvinden van Syn Excell., begeeren , dat hy hem naer Utrecht sal transportceren, omme over het garnisoen vande selve stadt provisionelyck te commandeeren, ende hem tot dien eynde addresseeren aen den raet van state, aldaer wesende, die hem ordre sullen geven, waernae dat hy hem sal hebben te reguleeren, ende dat

Syn Excell. hem sal geven acte tottet voorsz. commandement, ende is voorts vermaent ende belast, mette heeren staten van Utrecht te houden alle goede correspondentie.

[ocr errors]

9

VENERIS, den xxi. Mey.
Presid.: van Brederode. Presentes; Ghiessen, Brienen Bentinck, Oldenbarnevelt,

vander Laen, Symsz., ende andere gedeputeerde van flollant, Magnus, Oennama,

Sloeth, Jellisz., Člant. Ontfangen ende gelesen eenen brieff vanden raet van state, geschreven tot Utrecht, den xviii. Meye, daerby haer E. adverteeren, dat die vande magistraet, door drye hare gedeputeerde hun hebben doen aengeven , alsoo den heere van Brakel inde stadt gecommen synde, veel vande inwoonderen (die hun anders begonden seer wel te stellen tot ruste ende stilte) daer door wederom schynlyck het hooft hebben beginnen op te steecken ende totten anderen te loopen ende communicatie te houden, daer door die magistraet in sorge waeren, dat wederom eenige nieuwigheyt verwect soude geraken te worden, dat sy, om ’t selve voor te commen, met gelycke stemmen geresolveert hadden, den voorsz. heere van Brakel by acte te doen insinueeren, dat hy binnen xxm ueren sonde hebben vuytte stadt te vertrecken, ende daer niet weder in te commen, sonder voorgaende behoorlyck consent, versouckende dat den raet hen 't selve soude laten gevallen, ende dat sy hem 't selve niet en hebben willen Weygeren.

SABBATI, den xxii. Mey. Presid. ende presentes die voorsz. Compareeren ter vergaderinge die heeren Jongstal , raedt van state, ende die tresorier generael de Bye, gecommitteerde vanden raet van state, communiceeren, by last vanden raet , de navolgende acte:

Die staten vanden lande van Utrecht, eenige reysen vergadert geweest synde , omme t’samentlycken te disponeren opte differentiale poincten, voor de Ho. Mog. heeren staten generael gemoveert , ende bevindende dat hetselve by hemluyden qualyck can worden gedaen, synde nochtans alle de leden vande staten 's lants van Utrecht, tot onderlinge liefde, eenicheyt ende vrede genegen, hebben, tot meerdere vorderinge ende vasticheyt vandien, goetgevonden, dat de voorsz. differentiale poincten, volgende de submissie by de E. heeren raden van state worden gedecideert, versoockende deselve heeren raden van state, dat haer E. gelieve die heeren ambassadeurs, die Ho. Mog: heeren staten generael ende syne princel Excell. daervan door yemant vuyt haer E. midden rapport te doen doen, ende te versoucken authorisatie

op haer E., omme de voorsz, decisie te mogen doen, sulcx als haer E. ten meesten verseekerheyt, ruste ende welstant vande geunieerde landen in 't generael, ende vande provincie ende stadt van Utrecht in't particulier, sullen bevinden te behoren , belovende die voornoemde staten ende magistraet der stadt Utrecht in goeder trouwe te sullen onderhouden ende nacommen, doen onderhouden ende nacommen, by een gegelick dient behoort, al't gene byde voorn. heeren raden van state vuytgesproken ende geordonneert sal worden. Des t’eenen oirconden, soo hebben de voorn. staten ende magistraet der stadt Utrecht, dese by hare respective secretarissen ende zegelen doen onderteyckenen ende bevestigen binnen Utrecht, opten xl. Meye xvr thien. Onderstont: aldus ter ordonnantie van myne heeren die staten 's landts van Utrecht, geteckent G. DE LEDENBERCH. Daer beneffens stont noch; ter ordonnantie van myne heeren die magistraet der stadt Utrecht, geteeckent G. DE LEERDAM. Versonckende die voorsz. heeren comparanten, dat die Ho. Mog. heeren staten generael, den

[ocr errors]
[ocr errors]
« ÖncekiDevam »