Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Predikanten. Henr. Caesario, dienaer etc., Jacobo Cauvio, lect. quartanorum, 168 L. 600 L., voor een jaer tract., versch. 10ct. 1591. 16 sc., voor 1 jaer gagie, soe hy 3 Nov. 90

Denselven, een jaer huyshuur, versch. Vic- aengenomen is geweest. – Denselven, voor syn toris 91, 50 L.

opbreken met syn huysgesinne van Naerden Ger. Blochovio, mededienaer, 447 L. 10 sc., alhier te comen, volgens syn acte van aenvoor een jaer tract., versch. 20 Nov. 91. neminge, 12 L. Denselven, 50 L., een jaer huyshuur.

Will. de Bondt v. Beusichem, lect. quinJohanni Gerobulo, mededienaer etc., een tanorum, over een jaer, 125 L. jaer gagie, gevallen lest. Oct. 91, 500 L. Peter Couck, lect. sexlanorum, voor een Denselven, huyshuur, 50 L.

jaer, 125 L. Denselv., tot vervallinge vd. costen , by

Aert Hose van Boxtel, lect, septanorum , hem gedaen in 't opbreken tot Harderwyck ,

cen jaer, 100 L. ende met wyf ende kynderen alhier (daer hy Harman Harmansz. Riemsdyk, schoolmr, in beroupen was) te komen, 50 L.

octava classe, voor jaer, 25 L. Wouter Martenswaert, weert in 't Poorigen, Mathys Geritsz., des voorn. Harman Riems33 L. 15 sc., wt sake van alsulke maeltyden, dycx navolger, voor jaers, 75 L. als by Gerobulo voorsz., sedert den 6 Nov.

Somma etc., 1066 L. 16 sc. 1590 totten 27 daeraen volgende, tot synen

Pr. Maurils. Mr. Jo. van Everdinghen , huyse syn verteert, de wyn daermede inne goutsmith , betaelt de somme v. 873 ponden gerekent, by specif. 7 Oct. 90.

8 sc. 9 denier, ende dat voor seker bague, Ja. van Bemmel, schepen, 25 L. I sc., v. gegarneert met diamanten ende robynen,

met oncosten, in 't reysen op Harderwyck, om een gouden keten daeraen, die van stads weGerobulum als pred. te beroepen, by be- ghen geschoncken es den Hoochgeb. Furst, lieftenisse 28 Nov. 90.

Grave Maurits van Nassau, etc., Stadthouder Den voorn. v. Bemmel, 74 L. 2 sc. v. Utrecht, etc., breeder blyckende by specioncosten etc., by hem ende Gerobulo voorsz., ficatie, ordon. des raets vd. 18 Jan. 1591, gedaen in 't reysen ende wederkeren aende

ende quitantie. magistr, van Delft, volg. haer commissie, by Gerritge van Cleeff, syelaken cooper, 17 L. belieftenisse 1 Maert 91.

17 sc. 6 d., van verscheiden waren, t'haren Ja. v. Bemmel ende Jan Geritsz. v. Lith, buyse doen halen , daervan gemaect es een 55 L. 8 sc. 9 d., oncosten etc., in 't custodie lotte bague, Syne Excell. geschonreysen met Joh. Gerobulo, volg. commissie, cken, blyk. by beliefte specificatie, etc. naer Salt Bommel, Gorcum et Workum, by Betaelt Engelbert vd. Myle, controlleur, belieftenisse 23 Aug. 91.

ende Artus Pels, coeckenschryver van 't hoff Aert Andriesz., uts., geaugment. tot 60 L. - van Syn Excell., de somme van 44 L. 17 sc. Will. Willemsz., 75 L., over i jacrs, vandat 6 d., omme deselve te distribucren onder den hy inden Dom, als indo Buyrkerke, voor ende gesinde van Syn Excell., volg. de lyste, hun naer de 'pred. de gemeente met lesen ende byde magistraet deser stadt gelevert, ten tyde de psalmen voor te singen, gedient heeft, Syn Excell. als stadhouder worde aengeno’s jaers op 100 L., by ordon. den lest. Mey 91. men, blyk. by deselve lyste, ord. 27 Nov, 1590. Somma van't onderhout der predicanten, Mr. Henr. Cornelisz., organist, uls., 18 L.

2060 L. 16 sc. 9 d. Hiero. School. Mr. R. Sarcerio, rect., een jaer, 350 L. - Deselve i jaer de lessen

1591-1592. in quarta waergenomen ende voor oncosten, vande nywe meesters in deselve schole aen

(Cam. : GOERT VANDER EEN.) genomen, by ordon. 11 Jan. 91, 36 L.

Vanden rector, 273 L. II sc.

van

van

[ocr errors]

15 sc.

[ocr errors]
[ocr errors]

Predikk. Joh. Gerobulo, etc., 500 L. - ende Haerlem, aenden pred. Jo. Amsinck, Id., haur, 50 L. - Henr. Caesario, etc., by belieft. 23 Apr. 93, 29 L. 600 L. - Id., haur, 50 L. - Ger. Blocho, ,

Ja. van Bemmel, wt sake als voren, in 't vio, elc., 450 L. - Id., huur, 50 L. reysen naer Amst., Majo 93, versoeckende Aert Andriesz., uts., verbetert tot 90 L. een predicant alhier geleent te worden, by Will. Willemsz., uts., 100 L.

specif. 9 Jun. 93, 35 L. 12 sc. Peter v. Bergen, van toesicht te hebben in Ja. v. Bemmel, uls., in gelyke reyse tot den Dom, geduyrende de predicatie, datter Amst. , by specif., 21 Aug. 92,10 L. 13 sc. geen insolentie- van jongens ende kynderen Jac. v. Bemmel, ende Oth Jansz. v. Roen, soude gebeuren, ordon. 7 Aug. 92, een half voor twe diversche reysen op Amst., by specif., jaer gagie, 8 L.

21 Aug. 92, 54 L. Summa elc., 1898 L. lid., voor gelyke reyse ende oncosten, geHiero. School. Mr. R. Sarcerius, 350 L. - daen aen den magistraet te Amst., belieft 27 Ja. Thouw (!), lect. quart., 225 L. – Will. Aug. 93, 24 L. Bont, lect. quint., 125 L. - Pet. Couck, Will. van Sommeren ende Oth. Jansz. van lect. sext., 125 L. - Aert Hose v. Boxtel, lect. Roen, in de reyse tot Vlissingen, omme te sept., 100 L. - Math. Geritsz., lect. octavae beroapen D. Dan. de Dieu, by specif. 54 L. classis, 100 L.

10 sc. 6 d. Somma elc., 1025 L.

Jan Geritsz. v. Lith, raet, voor de reyse

opden Haghe, by specif. 17 Spt. 93, 42 L. 8 sc. 1592–1593.

Deselve, voor de reyse op Amst., omme (Cam.: GOERT VD. EEM.)

weder te versoucken Joh. Ambrosium, blyk.

als boven, Il L. 2 sc. Vanden rector v. S. Hiero., 304 L. 19 s.

Deselve, voor de reyse als voren, by specif. 9 d. – It., 314 L. 12 sc. ,

8 Oct. 93, 15 L. 19 sc.

Summa vd. Pr., 2274 L. 8 sc. 6 d. Predikanten. Jo. Gerobulo, gaige et huur,

Hiero. School. Mr. R. Sarcerio, rect., een 550 L. - It., vandat hy den tyt van 79 j. gagie, 350 L. - Ja. Tauvio (!), lect. quart., daghen in cost ende dranck onderhouden heeft een j. gagie, 225 L. - Will. Bont, lect. quint., Joh. Ambrosium, dienaer des Woorts tot Am- uts., 125 L. - Pet. Couck, lect. sext., uts., sterdam, ter begeerte deser stadt alhier geco- 125 L. - Aert Hose van Boxtel, lect. sext., men ende de gemeente gedient hebbende, uts., 100 L. - Mathys Gerritsz., lect. ocl., daechs tot 18 sch., volg. ordon. 3 Spt. 93, 100 L, 71 L, 2 sc.

Somma, 1025 L. Johanni Ambrosio, geschoncken voor syne

Bibliotheek. Floris v. Wede, 7 L. 10 sc. voorschreven gedanen dienst, by ord. 3 Spr. 6 d., dat hem by slote van rekeninge es 91, 50 L. 12 sc.

competeerende, wt sake syner administratie, Henr. Caesario, mededienaer des Woorts al- gehadt ende gedaen in 't erigeren v. seeckere hier, jaers tractement, 600 gl. – Huur, 50 L. bibliotheca , gestelt in 't choor van Sint Jans

Ger. v. Blochoven, een jaer gagie, 450 L. - kercke alhier, blykende by de voorsz. rekeHuur, 50 L.

ningh, ende ordon. 22 Jan. 1593. Aert Andriesz., uts., 100 L. - Will. Willemsz., uls., 100 L. - Casp. Venroy, om ,

,

1593-1594. stilte inden Dom ende Buurkerk te houden,

(Cam.: Jac. v. BEMMEL.) uts., 16 L.

Ja. v. Bemmel, van costen ende vacatien, Vanden rector, 319 L. 9 st. - It., 328 L. in Dec. 92 gedaen in de reyse in den Haghe 8 sc. 1 d.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Predikanten. Jo. Gerobulo, uts., 550 L. Henr. Caesario, uts., 650 L, – Ger. v. Blochoven, 550 L., mede gestelt synde op 500 's jaers. – Aert Andriesz., uts., 100 L. Will. Willemsz., uts., 100 L. - Corn. van Leeuwen, uts. Casp. Venroy, uts.

Will. v. Someren, raet, van teercost. etc., als by myn heere ende borgermr. Renesse vd. Aa, Jo. Gerob. ende H. Caesarius , ende hem gedaen syn, vanden lest. Jan. tot 3 Fbr. 94, in sekere commissie tot Leyden, by specif., belieft 11 Fbr., 73 L. 9 sc.

Will. v, Someren, uts., in sek. reyse op Amst., by ordon. 11 Mart. 94, 12 L. 10 sc.

Die weerdinne inden Zwarten Ram tot Utrecht, van verteerde costen, als by Doctor Jupius, van Leyden, alhier ontboden, te haren huyse gedaen syn , vanden 16 tot 23 Apr., by ordon. 29 Apr. 94, etc., 22 L. I sc.

Gosen vd. Voort, secret., 32 L. 16 sc., voor 4 engelsche nobelen in specie, by hem ter ordon. v. myn heeren burgermrn. gehandtryckt aen Doctor Junio, voor syne diensten ende oock voor syn verschoten vrachten ende oncosten, in de reyse van Leyden tot hier ende wederomme, als voren 32 L. 16 sc.

Avondmaal. Lenaert Scholten, 12 L. 12 sc., ende dan noch 12 kannen rynsche wyns, by syn huysvrouwe Sophia Rycken, in't Lam, den 28 Sept. 89, in 't communiceren ofte uitdeylen des Heilighen Avontmaels inden Dom gedaen , gelevert ende haer niet betaelt, blyk. by req. ende ordon. 's raets, vd. 16 Sept. 94.

Jo. Gerobulo, voor verscheiden extraord. diensten, by ordon. 4 Nov. 94, 50 L.

Gerrit Krols, weert inden Hulck, 27 L. 8 sc., F. verteerde costen, als tot synen huyse gedaen syn by Ursino ende Conchardo, vuyt de Palts alhier beroupen ende gecommen tot dienaers des Godliken Woorts, met hare huysfrouwen ende familie, ende myn heeren vd. stadt, die hun quamen ontfangen ende wel lecom heten, by ordon. 14 Oct. 94, 27 L. 8 sc.

Jo. Ursinus, alhier berou pen ende aengenomen tot een dienaer des Godel. Woorts, 210 L., alse: 160 L. Il sc. voorde vrachten ende oncosten, by hem gesupporteert ende

gedaen, om met syn familie ende huysraet tot Franckendael op te breken ende daermede alhier te comen, ende noch 50 L., hem geschoncken voor syne moeyten, by ordon. 4 Nov. 94, etc.

Henr. Conchardus, mede als vooren beroupen ende aengenomen tot een dienaer des Godel. Woorts, bel. 240 L. 3 sc., voor vracht elc. gedaen, om met syn familie, boucken ende huysraet, tot Erlebach inde Palts, op te breken ende daermede tot binnen dese stadt te comen, ende noch 50 L. voor syn moeyten in deselve reyse, by ord, als voren , etc.

Den 18 Nov. 94, heeft de cameraer behantreyckt an Doctor Junio, voor syn vacatien, etc., in Novembri gedaen, ende andere diensten, 36 L. elc

Corn. v. Cothen, 12 L, 17 sc., van costen etc., op syn reyse van Loe... tot Utrecht, soe hy beroupen is, om tot Leyden ende el ders ie studeren, om bequaem te worden tot een dienaer des Godlicken Woorts, by ordon. 20 Jan., 95.

Bernt Stell, anderde cameraer, 118 L. etc., van verteerde costen elc., als tot syn huyse gedaen syn by Ursino ende Conchardo, met huere huysfrouwen ende kynderen ende boden, nae dat sy vuyt den Hulck gescheiden waren, ende aldaer verwachten, tot dat hare logementen gereet waren, mitsgaders by myn heren, die hem altemet vergeselschapi hebben etc., blyk. by, specif., 118 L. 8 sc.

Summa vd. Predd., 2980 L, 18 sc. Hiero. School Mr. R. Sarcerio, rect,

. een jeer gagie, 350 L. Jac. Cauvio, lect. IV". 225 L. - W. Bont, lect. r". 125 L.

p P. Couck, lect. vr". 125 L. – A. Hoze van Boxtel, lect. vir". 100 L. – M. Geritsz., lect,

. VIII". 100 L.

Somma, 1225 L. Henr. Conchardus, dienaer des G. W., betaeli 50 L., tot behouff vande erfgenamen van Doctor Sanchio, in recompense v. seecker bouck, by denselven Dr, Sanchio gemaect ende vuytgegeven, den staten ende de stadt v. Utrecht gedediceert, by belieften. 12 May 95, 50 L

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1594-1595.

75 L., in de kerke van Ste Jeronimus ge

maeckt 24 bancken ende alle de bancken (Cam.: Secr. V. BEMMEL.)

langes de muren, om by de studenten ende Vanden rect., 302 L. 17 sc. 7 d. It.,

andere auditores op geseten te mogen wer380 L, 18 sc.

den, als men lessen ende predicatie doet in

de voorsz. kercke, alles breder vermogens Predikanten. Jo. Gerobulo, 550 L. - Henr. sekere bestek daervan gemaeckt, by ordon. Cacsario, 650 L. – Ger. v. Blochoven, 550 L.- 30 Jun. 95, etc.

Id., 65 L. 4 sc. 6 p., Jo. Ursino, 550 L. - Henr. Conchardo, van arbeitsloon ande schole van St. Hieron., 560 L. - C. y. Leeuwen, Aert Andriesz., ande solderinge, deuren ende veynsteren van W.Willemsz., C. Venroy uts. – Jo. Gerob. & dien, ende oock van reparatt. aen de rectores H. Conchardo, voor sekere reyse tot Leyden, ende schoolmrs. woningen, by ordon. uts., etc. by ordon. 14 Jul. 95, 28 L. 3 sc.

Reyer van Zyll, 100 L., wt sake hy van Summa, 3349 L. 3 sc. deser stads weghen ghemaeckt ende ghestelt Hiero. School. Mr. R. Sarcerio, i j. gagie, heeft in Sinte Hieronymus kerk, ande west175 L. – Jac. Cauvio ende Corn. Knopio, syde, een groot schoon nye glas , daer inne in syn plaetse gecomen, 225 L. - W. Bont,

,

comen alle de wapenen vande heeren vande * j. tr., 62 L. 10 sc. - P. Couck, jaer, magistraet, houdende in als dit glas derdalf 62 L. 10 sc. - Aernt Hoze, 2 jaer, 50 L.

i

hondert voeten, by ordon. 30 Juny, 95. M. Geritsz., jaer, 50 L.

Somma vd. wtgheven, beroerende die Den rector Sarcerio, 225 L., voor 1 jaer goederen v. S. Hiero. convente, ende gagie, verschenen Remigii 95, uyt sake by voorts van 't repareren aen de schole, wegens de nywe ordon. op 't school, gemaect kerke ende de huysen daertoe beho3 Fbr. 95, denselven tyi als rector gedient, rende, 1074 L, 17 sc. 10 d. secundam classem mede geregiert ende oock Bose viant. Dav. Gardanoir, 58 L., tot institutiones juris in S. Hiero. kercke open- vervallinge syner schulden ende onderhout syns baer voorgelesen ende gedoceert heeft, alles huysgesins, soe hy hoechlick ende jammerlick blyckende byde nywe ordon., etc.

vanden bosen viant bevochten wort, etc. Jo. Lontius, aengen. lector tertiae classis, voor 1 jaer gagie, versch. Remigii 95, vandat

1595-1596. hy in tertia classe gedient, oeck des Son

(Cam.: PETER Voss.) nendaechs in latyn een sermoen gedaen heeft in S. Hier. schole, opden evangely ofte epis- Vanden rector, 400 L. 7 sc. 6 d. - It., tel van dien daghe, deselve in't griecx op

407 L. lesende ende daerna exponerende, blyk, by acte vd. lest. Fbr. 95, 150 L.

Predd. Jo. Gerobulo, 550 L. - H. CaeWill. Bont, in v'. 75 L., 1 jaer. - P. Couck,

.
sario, 60 L. - G. v. Blochoven, 550 L. -

, in vr'. 75 L. - A. Hose, in vir'. 65 L,

, .

Jo. Ursino, 550 L. – H. Conchardo, 56 L. M. Geritsz., in vitr'. 65 L.

De vyf ministers, elcx 100 L., in aensieCorn. Coop, lect. IV"oram, noch 22 L, 10 sc., Iv

ninge des costeliken dieren tyts, by ordon. voor een half jaer huishuur.

27 Oct. 95. Jo. Lontius, lect. tertianorum, voor vrach- Corn. v. Leeuwen, Aert Andriesz., Will. ten, om met sy huysvrouw, familie ende Willemsz. (inden Dom, Buurk. et S. Jacob), huysraet op te trecken ende herwaerts te ko- Casp. Venroy, uts.

Henr. Caesario, 20 L., synen soon Gerardo Somma, 1335 L, 10 sc. Caesario y, stadswegen gesch., by ord. 10 May 96. Mr. Lamb. Ysbrantsz., St. timmerman,

Summa, 3801 L.

.

[ocr errors]

men, 31 L.

Hiero. School. Mr. R. Sarcerio, als rect. secundam classem, mede geregiert ende oic institutiones juris in S. Hieronymus kerke openbaerliek voorgelesen ende gedoceert heeft, 450 L.

Jo. Luntius, lector tertiae classis , 300 L., volg. acte van letst. Fbr. 95.

Corn. Cnopius, lect. Iv“. 225 L., by de nywe ordon. - Will. Bont, lect. y. 150 L.

"Pet. Couck, lect. vi, 150 L. - Aernt Hoze,

* lect. yu“. 140 L. - Math. Gerrilsz., lect. VIII“. 160 L., by req. ende apost.

Corn. Cnop, huur 45 L.

Summa, 1610 L.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1596-1597. (Cam.: WILL. V. SOMEREN.)

Vanden rector, 451 L. 18 sc. 9 d. – It., 372 L. 10 sc.

Predd. Jo. Gerobulo, 550 L. - H. Caesario, 650 L. - G. Blochoven, 550 L. Jo. Ursino, 500 L. - H. Conchardo, 565 L. De vyf samen, uts., 500 L.

Corn. v. Leeuwen, verhoogt tot 225 L. Andriesz, tot 125 L. - W. Willemsz. 100 LC. Venroy, 20 L,

Waelsche kerk. Johannes Marselot (!), dienaer vande Waelsche kerk ofte gemeente binnen dese stadt residerende, betaelt 300 L., voor een jaer tract., versch. Vict. 97, hem byden rade toegeleyt, blyk. by acte. Junius.

Doctor Junio, 200 L., hem by den rade toegevoecht, voor verscheyden diensten by hem gedaen , soe in 't generael als particulier, tot vereeninge der kerke Christi ende gemeynte deser stadt, als voor seker bouc gheintituleert: Analitica explanatio supra libr. Mosis Exod., deser stadt ghedediceert, blyk, by ordon.

S. van 't onderh. der predd. 4335 L. Hiero. School. Sarcerio, 450 L. - Lontius 300 L. - Cnopius, 223 L. - Bont,

L 150 L, - Couck, 175 L. - Hoze, 130 L, Geritsz., 160 L, - Cnop, huur, 40 L.

Summa etc., 1635 L.

1897–1598.
(Cam. : Beernt UuYtęN ENGA.)

[ocr errors]

verac

Blochoven. Ger. v. Blochoven, dienaer des Woorts, is 13 Dec. 96, op syn requeste v. gedane diensten etc., gegost een lyfpensie v. 25 L. 's jaers, op 4 siner kinderen leven, noch dat sekere 6 L. 's jaers, staende tot synen live, op. deselve kynderen gestelt sullen worden, ende dat hy an geld soe veel sal suppleren, tot dat de renten tesamen belopen 32 L. 's jaers, daeroff hy gestelt heeft tot live Walburgis syn dochter, out 9 jaer, 8 L., Sara syn dochter, out 7 jaer, 8 L., Henrickgen syn d'., out 5 jaren, 8 L., Hester syn d., out 2 jaren, 8 L. 's jaers.

Tafel v. Leeninge. 25 Jul. 97, cordeert met Pedro Ormea, Jeronimo ende Octaviaen Del Ponte, cooplieden Piemontois , dat sy hebben etc. souden binnen dese stat Utrecht de Tafel v. Leeninge, op alsulke ord.,

. als daervan gemaect is, ende dit voer den tyt van 24 jaren , mits dat sy deser stadt opbrengen souden 10,000 L., die de stadt loopende de voorsz. jaren gebruycken sal moghen, sonder enich interest daervan te geven , maer alleenlyck gehouden te blyven daervan restitutie te doen op de expiratie van de voorsz. jaren, en sullen sy pachters evenwell gehouden syn, gedurende de voorsz. jaren te betalen, alle jaers , tot behouff vd. armen , 600 L, etc.

Vanden rector, 407 L. 2 sc. 6 d. – It., 448 L, 10 sc.

Predd. Jo. Gerobulo, 500 L. – Extraord. 100 L. Huur, 50 L. - H. Caesario, aldus, 750 L, - G. Blochoven, 650 L. - Jo. Ursino,

,

, 650 L, - H. Conchardo, 665 L. - Jo. Marseloth (!), 300 L. Van Leeuwen, 250 L. Andriesz. , 150 L. - W. Willemsz., 100 L. Venroy, 20 L.

Somma, 4535 L. Hiero. School. Magistro Johanni Lontio, aengenomen tot rector en lector in sec. et tertia classe, 450 L., ende vandat hy oic alle Sondaghen het Evangelium docerende es,

[ocr errors]
[ocr errors]
« ÖncekiDevam »