Sayfadaki görseller
PDF
ePub

volg. accoord, geapprobeert 24 Oct. 97. meesters ende gemeen studenten, terwylen sy Joanni Lontio, 100 L., tot syn huyshuur, ao. 98 ageerden opde slads plaetse die historie soe hy syn quartier geruimpt hadde voor den van Joseph, ende daerna, dat sy.mit de anrectorem quariae classis, etc.

deren een maeltyt hebben gehouden tot haren Mr. Corn. Cnopius, lect. quart., versch. huyse, ghehaelt syn boven die 25 kannen by 19 Dec. 97, voortaen jaerlyx toegelyt 255 L., myn heeren vd. stadt by bilget gheschoncken, by acte 's raets.

alles by ordon. 10 Jan. 98. W. Bont, 100 L., hem op nye toegeleyt Dese cameraer heeft, by kennisse vd. sevoor 1 jaer.

cretaris, in Julio 98 aende huysfrou v. VenMr. Peter Couck, overmits het afsterven rode tot teergelt gedaen, om nae haer man van Bont, gestelt lect. quintanorum, 112 L. ende kynt te sien soe daer groote noot was, 10 sc., ende daer voorjaer gagie sines

3 L. 3 sc. diensts van Domus pauperum mede te regeren. Janichge, wed. van mr. W. de Bont, 1 jaer

1598-1599. gagie, 50 L. - Mr. P. Couck, lect. sextan.,

(Cam.: Henr. BUTI.) 87 L. 10 sc., 1 jaer gagie. – Mr. Aert Hoze, 87 L. 10 sc., 1 jaer gagie, gestelt in sexta.

Molen. Van Meerten Petersz. vd. Ameyde Voor 1 jaer doceerens in septima , 80 L. ontf. 3 pondt, wt sake hem den 16 Jul. 1596

Mr. M. Geritsz., gestelt in septima , 80 L., gegost is op deser stads bolwerc, achter het voor 1 jaer gagie. – Voor jaer doceerens in Bagynhoff, te mogen erigeren een wyntmolen, Octava, 80 L. – Jac. de Waell, op nye aen- dienende tot smeden van coper, tot seemgenomen tot schoolmeester in oclava , 80 L., touwen ende tot lakenen te vullen, ende voorts jaer gagie.

't selve bolwerck te moghen ghebruicken op Mr. Johan Sarcerius, 100 L., wt sake by de voorwaerden etc., in de acte van date als tyde deser rekeninghe de professie institutio boven begrepen, etc. num juris civilis openbaerlick ghedaen heeft Nye borgher: Henr. Aeltsz. v. Meurs, busin S. Hieronymus kerke, waertoe hy byden gieter. rade gestelt is in syn vaders plaetse, 30 Aug. 97. Vanden rector: 385-10. - It., 411-12-6. Weeshuis te Berg. op Zoom. Magistrum

Jac. Predd. Henr. Caesario, 600 f. tr. en 100 gl. Basilium, dienaer des Woorts Gods tot Ber- augmentatie. hayshunr 50 L. - Jo. Goroghen opden Zoom ende gemachticht v. wegen bulo, 500 L. tr. en 100 augmentatie. - huys

de regierders derselve stadt, betaelt 200 L., huur 50 L. - Jo. Ursino, ut Gerobulo. hem byden rade toegevoecht tot erectie van Henr. Conchardo, do. een weeshuys binnen de voorsz, stadt van Jo. Bergerus, aengenomen tot vyfde pred., Berghen op den Zoom , by ordon. 12 Dec. 97. jaer tr. 150 L., versch. I Nov. 99. - Jo.

Putius. Jac. Peutius (!), doctor inde mede- Masseloth (!), dien. vd. Waelsche gemeente , een cynen tot Amersfoort, betaelt 16 L., voor 4 jaer tr. 300 L. Corn. v. Leeuwen, Aert daghen vacatien, teringe etc., vandat hy van

Andriesz., W. Willemsz., Casp. Venrode, uts. Amersfoort alhier ghecomen is, omme de pest- Henr. Conchardo, op syn versoeck, by meesters alhier te helpen examineren , blyk. anticipatie, 271 L. 17 sc. 6 d. by ordon. vd. 24 Jul. 98.

Somma, 3256 L. 17 sc. 6 d. Gysb. Pousz., Waechmr., 13 p., voor 2 School. Magistro Johanni Lontio, aengen. nye vosters ende voor den gaern waghe waer tot rector ende lect. in 11 et in classe, 450 gl., te nemen omtrent vyff maenden langh, elco als: een jaer gagie, versch. Remigii 99, ende

Comedie. Joost Jansz. v. Ewyck ende Volck. dat hy oock alle Sond, het Evang. docerende is. Jansz., 31 L. 17 sc., ende dat van alsulke Mr. Corn. Knopius, lect. in IT ch, 255 L.winen ende bieren, als by den rectoer, school- Mr. Peter Couck , lect. quint., 225 L. - Mr.

[ocr errors]

$

[ocr errors]

Arnt Hoze, lect. sext., 175 L. - Jan Jansz. gratis te regieren domum pauperum, 't welck v. Wael, lect. in oct. cl., 160 L. - Noch mr. Couck te doen plach, mits dat men de hem 33 L. voor een jaer huishuur. – Matth. 35 L., die hy daervan hadde, soude 't selve Geritsz., lect. sept., į jaers, als wanneer hy huis te goede laten , soe heeft desen rendant overleden is, 160 L.

etc. betaelt i jaer, 18 L. 15 sc. Mr. Joannes Sarcerius, we sake hy de pro

Somma, 1695 L. 10 sc. fessie institutionum juris civilis openbaerl. gedaen heeft in S. Hieron. kerke, waer toe

1600-1601. hy by den rade gestelt is, 100 L. Mr. Andries Jansz., als gesuccedeert lect.

(Cam.: HENR. BUTH.) septan., in plaetse van za. M. Geritsz., }

Vanden rector, 339 L. 10 sc. – It., 339 L.

, jaers, 40 L.

10 sc.
Somma, 1598 L.
Predd. Caesario, 750 L.

Gerobulo, 1599-1600.

650 L. - Jo. Bergero, 650 L. - Masslotio (!),

300 L. - Van Leeuwen, 300 L. - Hendricsz., (Cam.: HENR. Buth.)

150 L. Willemsz.,' 100 L. - Groven

. Nye borgher: Joost Elsevier, boecvercoper.

berch, 20 L.

Jo. Antonii , minister in den Westbrouck, Vanden rector, 363 L. – It., 370 L. 10 sc.

aengenomen tot een medesieckbesoucker vd. Predd. Henr. Caeserio, 700 L., huur 50L.- gereformeerde religie voor een jaer, versch. Jo. Gerobulo, 650. – Jo. Bergero, 650. i5 Spt. 1601, 300 L. - Noch voor syn opJo. Ursino, toegeleit tot syn vertreck 300 L. breken etc. 75 L. - Jo. v. Soomeren, laken huur 50 L.

coper, voor alsulk laken, als byden cameraer Jo. Conchardo, voor ] jaers, daerinne hy te synen huyse is doen halen ende doen apoverleden is, 150 L. - In syn siekte toege- proprieren tot een eerlyck cleet, den selven voecht 50 L. - Noch 600 L., soe aen syne Jan Anthonisz., sieckbesoucker, geschoncken, crediteuren als tot onderhout van syne wed. 46 L. 8 sc. - Henr. Schoormondt, over } ende kinderen. - Noch de huishuur, 65 L. jaer huishuur, wegens den voorn. sieckbe

Jo. Marslotio (!), dien, aende Waelsche kerke, soucker, 27 L. 300 L. - Corn. v. Leeuwen (door augmen- Gerardus Caesarius, als tot mededienaer tatie) 275 L. - Aert Andriesz., 150 L. - des Godtl. Woorts alhier aengenomen, 258 L. Will. Willemsz., 100 L.

6 sc. 6 wit, alse: 233 L. voer 7 maenden Jan v. Grovenberch, vande kinderen onder tractements ende 25 L. voor 1 jaer huishuur. de predicatie in stilte te houden, 20 L. Mr. Corn. Antonisz., mededienaer des H. Somma, 4185 L.

Evang,, 300 L., wt sake hy dese stadt oeck Hiero. School. Magistro Joanni Lontio etc., heeft gedient jaer, geexp. 11 May 1601. soe hy van tertia cl. ontlast is, 437 L. 10 sc. Mr. Corn. Anthonisz., mededienaer des H.

Mr. Corn. Cnopio, lect. iv. 225 L. - Pe- . Ev., 300 L., wt sake hy dese stadt noch heeft ter Couck, lect. v. 206 L. 5 sc., blyckende gedient į jaer, geexp. 11 May 1601. by ontlast. van domus pauperum te regeeren.

Lelia Constantia , wed. v. Henr. Conchardo, Mir. Aert Hoze, lect. VI. 275 L. – Mr. Andr. vi

in syn leven een mededienaer des Woorts Jansz., lect, vit. 160 L. - Mr. Jan v. Rurick, .

alhier, 150 L., op. haer oetmoedighe suppl. lect. vii. 160 L. – Mr. Jo. Sarcerius, uts., 100 L. toegevoecht, hoewel meer als te veele welda

Magistro Augustino Lollio ab Adama, aen- den buyten gewoonte aen haren zal. man in genomen tot lect. III. classis, 7 j. gagie, 150 L. syn leven bewesen , ende dat wt sunderlinge Alsoe de rector voorn. aengenomen

heeft gracie ende compassie tot veryallinge yd. reste

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

syn,

[ocr errors]

[ocr errors]

IV

haerder schulden alhier ende voerts tot reys- die peste besmet 75 L., naer acte v. 8
gelt naer Duytschlant. It., de voorn. Lelia Côn- Jun. 1601.
stantia, wed. v. H. Conchardo, 175 L., tot De wed. van Joanni Masslotio, in syn le-
betalinge van deels jaers gagie, verschenen ven dienaer der Waelsche gemeente alhier,
Johannis 1601.

75 gl., voor dat vierendeel jaer gagie, daer • Henr. Schormondt, 27 L., voor 1 jaer inne haer man saliger was gestorven. huishuur v. Jo. Anthonisz., sieckbesoecker. Job Dure (!), als aengenomen tot een dien.

Somma, 4278 L. 14 sc. 6 d. in de voorsz. Fra. kerke, in plaetse van sal.
Hiero. School Mr. Jo. Lontio, 400 L. - Mr. Masslotio, & jaer gagie , 225 L.
Aug. Lollio, alias Adama , 300 L. III. class. Aert Andriesz., coster, 150 L. – Will.
Mr. Corn. Cnoop, léct. iv. class., 255 L. - Willemsz., 100 L. – Jan van Groenenberch,
Mr. Pet. Couck, lect, V., 200 L. - Mr. Aert
.

70 L. - Jo. Anthonii, sieckbesoecker voorn.,
Hose, lect. vi., 175 L. – Mr. Andr. Jansz., 50 L., wt sake hy tyde deser rekeninghe den
lect. yıl , 160. – Mr. Jo. van Rurick , lect. VIII., tyt van 2 maenden als siekbesoecker actueli-
160 L., huur 33 L. – Jo. Sarcerius, 75 L., die ken gedient heeft.
v. Remigii 1600 tot Julio 1601, profess. jur.

Somma, 3595 L. civ. gedaen heeft, soe hem denselven dienst Hiero. School. Mr.Jo. Lontio, 400 L. - Mr. neffens meer andere deser stads officien is A. Lollio, alias Adama, lect, III., 300 L., huur opgeseyt, om redenen breder in des anderen 50 L. - Mr. Arn. Cnoop, lect. iv., 255 L. cameraers reeckeninge wtgedruct.

Den re

Mr. Peter Couck, lect. V., 200 L. – Mr. Aert gent van 't Pauperhuis, 25 L.

Hose, lect. vi., 175 L. - Mr. Andr. Jansz., Somma, 1783 L. lect. VII., 160 L.

Mr. Jo. Rurick, lect. VIII., De 4 personen, aengenomen omme de 160 L., huur 33 L. Regent van 't paudoode lichamen ter aerden te brengen , volg. perhuis, 25 L. d'instructie daerop gemaeckt, betaelt elck 23

Somma, 1758 L. ponden, ts. 92 L., versch. Remigii 1601. Wouter Brock, als possesseur van sekere

1602-1603.
vicarye inden Dom, 4 sc.

(Cam.: JA. V. BEMMEL.)
1601-1602.
(Cam.: Ja. V. BEMMEL.)

Vanden rector, 348 L. – It., 340 L. 5 sc.

Nye borghers: Claes Jansz., lintwercker. Caesarius, nye burgher. Henr. Caesarius, Mich. Adriaensz. van Menen, passementwerdien. des Godtl. Woorts alhier, is by de re- ker, - Barthol. de Moor, passementier. gierders deser stadt, voor hem ende syn Mr. Joris Floriszi, chirurgyn. – Floris Aertz. kynderen , gratis gegeven het burgherschap van Driel, trypwercker. - Aert Cornelisz. deser stadt.

van Ingen, aptheker. Rogier Camerbeeck, Vanden rector, 323 L. 5 sc. – It., 368 L.

harnasmaker. 2 sc. 6 d.

Predd. H. Caesario, 750 L. Gerob., Predd. H. Caesario, 700 L., huur 50 L. - 650 L, – Jo. Bergero, 650 L. Jo. Gerobulo, 600 L., huur 50 L. – Jo. Ber- De wed. van Doctor Gerardus Caesarius, gero, 650 L. - Doctor Ger. Caesario, aen- in syn leven mededienaer des G. W. alhier, genom, tot mededienaer, 500 L., huur 50 L.

jaer pensie, 150 L., ende jaer huishuur, C. v. Leeuwen, 300 L. - Jo. Antonii, die- 12 L. 10 sc. naer des Woorts in Westbrouck, ende extraord. Everh. Bootio, aengenomen tot een medesieckbesoucker alhier van dengenen, die met dienaer des G. W. binnen dese stadt, 400,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

hem by provisie toegevoucht voor 1 jaer tract. , voor 1 jaer. - It., 125 van jaer, door augverschenen 2 Aug. 1603.

mentatie op requeste. – It., Bootio noch 150 L., Corn. v. Leeuwen , 300 L. - Jo. Anthonisz., ,

versch. 2 Aug. 1604, voor jaers, geaug300 L., 1 jaer huar, 25 L. It., denselven toe- menteert den 15 Aug. 1604. Huur, 25 L. gevoecht tot een nachtrock, 50 L.

v. Leeuwen, 300. Antonii, 300 L, - dn. Job. Durieu (!), dienaer des Woorts in de driesz., 150 L. - Willemsz., 100 L. - GroeFra. kerke, 300 L., een jaer gagie.

nenberch, 20 L. Aert Andriesz., 150 L. - Will. Willemsz., Job de Rieu (!), gewesene dienaer der Fra. 100 L. – Jan v. Groenenberch, 20 L. kerke alhier ende van synen dienst gelicen

Somma, 3912 L. 10 sc. tieert 200 L., hem op syn te kennen geven Hiero. School. Lontio, 400 L. - Lollio by den rade toegevoecht. 150 L., soe hy vertoghen is naer Swolle een Den ouderlingen derselver kerke, tot verhalf jaer. - It., 1 jaer huur, 25 L. - Mr. Sy- vallinge vd. on costen, die dit jaer gedaen syn mon Willemsz., syn successeur, 150 L., ver- in 't comen ende gaen van diversche minis, schenen Remigii 1603, een half jacr. - Knoop, ters, van diversche steden geleent, eer een 255 L. – Couck, 200 L. – Hoze, 175 L. - ander minister beroupen is geweest, 300 L. Jansz., 160 L. - Rurick, 160 L. - It., Woo- Den voorn. Jo. Antonii, medesiekbesoeker, ning, 33 L. - Regent v. h. P. h., 25 L. noch huysbuur 30 L. Somma, 1785 L.

Somma, 3950 L. De huisinghe onder de Snippevlucht, ge

Hiero. School. Mr. Lontio, 400 L - Mr. naemt Den Ring.

Simon Wytfelt, lect. III, 300 L., huur 50 L.

Knoop, 300. Couck, 225 L. – Hose, 175 1603–1604.

L. Jansz. 175 L. Rurick, 175 L. (Cam.: WILL. V. SOMEREN.)

Wooning, 33 L. - Reg. van het Pauperh.,

25 L. Nye borghers: Ja. Ghybertsz. v. Amersfoort,

Somma, 1858 L. passementier. - Phil. Baecx v. Arschot, passementier. – Anto. v. Emelaer, goatsmith. Ja. Henricsz., wt Jutphaes, passementier.

1604–1085. Paul Jansz., bouckbinder. - Ger de Backer,

(Cam.: Will. T. SOMEREN.) v. Dixmuden, drappenierder. - Pet. v. Outa

. huysen, goutsmit. Dirck Joriaensz. Both, glasschryver, wt Montfoort. – Wouter v. Ben

Nye borghers: Coenraet Geritsz. v. Deveniem, passementier. – Adolph Haling, v. Gent,

ter , glasschryver. Gelis Symonsz. de Geest, silversmit. - Ja. Cornelisz., van Breukelen

v. Deventer, glasschryver. Peter Jansz. yan

, Esback, bouckdrucker. - Ja. Jansz. v. Ceudrappenierder.

len, harnasmaker. Borgers sonder leges: Gosen Petersz., cuy

Vd. rector, 383 L. 'Isc. Il., 266 1.5 SC. per, vermits syn vader bewaerder is gheweest vande nieuwe sluis ende daerinne gestorven,

Predd. H. Caesario, 750 L. – Jo. Geroende de bewaerders altyt voor burgers erkent

bulo, 650 L. - Jo. Bergero voor 1, 450 L, syn; Huych Gherritsz, trommetter opte Buur

Den voorn. Bergero noch ex gratia tot verkerktoorn, gedurende syn dienst worde bor

vallinge v. syne gemaecte schulden alhier op ger gekent.

syn requeste, 200 L. – Ev. Bootio, 650 L. Vd. rector, 329 L. 5 Sc. –

C. v. Leeuwen, 300 L. - Aert Andriesz.,

. ,

It., 296 L. 5 sc. 200 L., hem 6 Fbr. 1604 toegelegt. - Will. Predd. Caesario, 750 L. - Gerobulo , Willemsz., 100 L. - J. van Groenenberch, 650 L. Bergero, 650 L. – Bootio , 200 L., 201, - Jo. Anthonii, uts., 75 L., voor 1 j.

,

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

daer met hy van synen dienst gelicentieert Hiero. School. Mr. Jo. Lontio, 400 L, ende bedanckt is, soe door Godes ghenade S. Wytfelt, 300 L. - Knoop, 300 L. de voorsz. siekte gbenouchsaem cesseerde. Couck, 225 L. - Hose, 175 L. - Jansz.,

Charles de Nielles, dien. des Woorts inde 175 L. - Rarick, 175 L. Fra. kerke alhier, 500 L., op 't versouck vd. Jonck'. Huge Ruysch, inder tyt regent van't ouderlingen derselve kerke, 24 Spt. 1604 by Pauperhuis etc., 25 L. - De mombaers der den rade jaerlyks toegeleyt.

nagelat. kynderen v. Jan Rurick, 43 L. 15 sc. Wtenbogaert. Goosen van Veersen, 161 L.

Somma, 1901 L. 15 sc. 10 sc., van een silvere vergulde cop, vereert den heere Johan Wien Bogaert, dienaer

1605-1606. des Godtl. Woorts van Syne Excell., voor

(Cam.: Jo. V. SOMEREN.) alle syne veele ende menichfuldige gedane diensten, inde kerke alhier in 't preken, in't

Nye borghers: Jan Herbertsz. v. Rawesway, bevorderen van diversche andere mededienaers

v. Culemborch, glasschryver. Mart. Hovivan Haerlem, Leyden, Dortrecht, Delfshaven,

ons, goutsmit. - Bart. Geritsz., bombazyndie men by leeninghe ende oock by berou

wercker. - Gerrit Jansz. v. Antwerpen, haeck.

. pinghe heeft becomen ende in verscheiden

maecker. – Tho. Tack, chirurgyn. andere saecken, dienende tot eenicheyt der

Predd. H. Caesario, 750 L. Jo. Gegemeynte ende opbouwinge der kerke, met robulo, voor 1 jaer, 300 L., huur 50 L. goet benoeghen van een yder by hen voorts Ev. Bootio, 612 L. 10 sc. bewesen.

Joh. Speenhovio, mededienaer des H. Ev., Wolfert Roeloefz., steensnyder, 8 L. !0 sc., wt Lingen gecomen ende binnen dese stadí wt sake hy in'ı dexell vd. voorsz. vergulde cop wetteliken beroupen, de somme van 600 L., ghemaeci ende ghechiert heeft stads wapen.

een jaer ord. tract. - Extraord. toegevoecht, Den voorn. heere Wten Bogaert vereert, vermits syn groot ende beswaerlyk huisgesin, noch ter cause als boven , op syn vertreck, 100 L. Noch voor syn opbreken, 60 L. It., met 26 rosenobelen, bedraghende 215 L. 16 sc. noch tot coop van brandt, 25 L. Corn. de Goyer, subst. secret., behantreykt ,

Ja. Taurinus, dien. des H. Ev. voorsz., 24 rosenobels , omme daermede te vereren Jo. van Delfshaven alhier mede aengenomen, een Mathesium dienaer des Godtl. Woorts te jaer ord. tract., 600 L. It., voor syn opbreken, Haerlem, die de kerke alhier by leeninghe 60 L.; huur, 50 L. - Subsidie, 50 L.

, gedient heeft vd. 26 Apr. 1605 totten 27 Jun. Corn. v. Leeuwen, 300 L. - A. Andriesz., daeraenvolg., bedragende 199 L. 4 sc. 200 L. - Willemsz., 100 L. - Groenenberch,

Den voorn. subst. secr., gehantreyckt 36 20 L. - Charles de Nielles etc., 500 L, rosenobels, omme die te hantreycken D. Adriano

Somma, 4477 L. 10 sc. vd. Borre, bedienaer des Woorts tot Leyden, Hiero. School. Mr. Jo. Lontio, 400 L.

.

L tot een vereeringe van syn goede diensten, Mr. Symon Wytfelt, 300 L.; huur, 50 L. by leeninge der kerken alhier bewesen, vd. Knoop, 300 L. - Couck, 225 L. - Hose, 27 Apr. totten 16 Aug. 1605.

175 L. - Jansz., 175 L. - Barthol. Chris Den voorn. secret., behandicht 20 gelycke tiaensz., lect. virorum, 175 L.; huur, 33L.

, rosenobels, te geven Joanni Dibbetio , mede- Voor 't Pauperhuis, uts., 25 L. dienaer des Woorts te Dortrecht, tot een ver

Somma, 1903 L. eeringe of danckbaerheit van syne diensten de kerke alhier mede met goet contentement

1606-1607. bewesen, sedert den 28 Jun, 1605 totten 21

(Cam.: ANTO. DE RODE.) Aug. daeraen volg., bedrag. 166 L. Somma etc., 5032 L. 6 sc. Predd. H. Caesario, 750 L. – Ev. Bootio,

[ocr errors]
[ocr errors]
« ÖncekiDevam »