Sayfadaki görseller
PDF
ePub

VOOR

KERKELIJKE EN WERELDLIJKE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND,

MEER BEPAALDELIJK VAN

UTRECHT.

(ALS VERVOLG OP HET ARCHIEF VOOR KERKELIJKE EN WERELDSCHE GESCHIEDENISSEN,

UITGEGEVEN DOOR WIJLEN DEN HEER J. J. DODT VAN FLENSBURG).

UITGEGEVEN

ONDER BEGUNSTIGING VAN

Z. M. DEN KONING DER NEDERLANDEN,

DOOR

Jhr. Mr. A. M. O. VAN ASCH VAN WIJCK.

TWEEDE DEEL.

UTRECHT,
KEMINK EN ZOON,

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

No. 509. De 3 staten van Utrecht zenden Johan Krijs en Ulrich Beyl naar Frederik, hertog

van Beijeren, met verzoek, om zich de keuze tot scheidsman in de geschillen tusschen den hertog van Gelder en den bisschop van, Utrecht, te laten welgevallen.

Vnsen oitmoedigen quetwilligen dienst ende groitz ende wess wij lieffs jnd guts vermoegen altijt te voeren, hoichwerdige, hoichgeboeren ffurste, genedige lieue heer. Alsoe tusschen dem hoichwerdigen jn Gode vader, hoichgeboeren, vermoegenden fursten ende heeren, heren Ffrederick, geboeren marggreuen van Baden, van Goitz genaden bisschop tUtrecht, onsen genedigen lieuen heren ende fursten, vnde zijnre go lantschaft van Querijsell op eyner zijte, ende den hoichgeboeren ffursten ende heren, heren Kaerlen, hertogen van Ghelre, van Ghulich vnd greue van Zuytphen etc. opter ander zijde, sich haben een tsijt langk gehalten vffrure, kriegk vnd vijantschap, als vwen & wal sonder twijfel verhoert moegen hebben , dair tusschen wij doerch onsen gedeputeerden vrunden bearbeyt hebben, ende soe vele erlanget, dat sulcke vijantschaft nedergelegt ende verdragen worden js, na luyde cens tractaitz dess haluen vpgericht, van welken tractaitz wij vwen genaden copie hier beneffen ouer schicken. Ende alsoe na vermoegen des seluen tractaitz sulcke jrringen geschillen ende gebreken, tusschen dem obgemelten ffursten sich haben gehalten, ganss gestalt zijn aen tzween ffursten geestliche oder weerlich, die onse gen, heer van Vtrecht ende die ffurste van Ghelre gegeliker eynen dair toe kyesen ende benoemen zolden, ende nv na vermoegen des seluen tractaits onse gen. heer van Vtrecht, dem hochwerdigen, duerluchtigen vader jn Gott, hoichgeboeren, vermoegenden fursten ende heren, heren Jacob, ertzbisschop tzo Thrier ende chuerffursten etc., ende die voirs. ffurste van Ghelre, vwen genaden jn deser saken tzoe hoeren ffursten gekoren hebben, schicken wij dair omme navolgende den tractait vurs. aen vwen genaden, soe wij dess totter selfder vwer &. jn sonderheyt betrouwen, vwe genaden na recht ende billicheyt sulx thoe forderen geneyget zijn zellen, die werdige onse lieue heren Johan Krijss, deken tsant Seuerijn tzo Coelen, ende heer Vlrich Beyll, beyde doemheren tUtrecht, om van onser wegen ende jn onsen naem aen vwen genaden te verfolgen ende den selfden ywen &. oitmoedelichen ende fruntlichen toe

380130

« ÖncekiDevam »