Sayfadaki görseller
PDF
ePub

XII és 463 1. — IV. KÖT. 1553–1657. Pest 1859. XI és 40+ 1. – V. KÖT. Második portai követség 1567—1568. Pest 1860. VIII és 396 1. VI. KÖT. Vegyes Levelek 1538-1519. Pest 1860. VI és 373 1.

VII. KÖT. Vegyes Levelek 1549-1559. Pest 1865. VI és 369 l. - VIII. KÖT. Vegyes Leve. lek 1559—1562. Pest 1868. XIV és 399 1. Monum. Script. Il-VI. IX. X. XIX. kötet.

GR. ILLÉSHÁZY ISTVÁN nádor FÖLJEGYZÉSEI 1592– 1603. és HÍDVÉGI MIKÓ FERENCZ HISTÓRIÁJA 1591-1613. BÍRÓ SÁMUEL folytatásával (ós két Függelékkel : Enyedi Pál Énekéből 1598–1001. és okmányok Mikóhoz és Illésházyhoz). Közli Kazinczy Gábor. P. 1863. X és 331 1. Monum. Script. VII. köt.

ROZSNYAY DÁVID, az utolsó török deák, TÖRTÉNETI MARAD. VÁNYAI. Összeszedte s jegyzetekkel, oklevéltárral kísérve kiadta Szilágyi Sándor. Pest 1868. 462 1. Monum. Script. VIII. köt.

ALTORJAI B. APOR PÉTER MUNKÁI, Közli Kazinczy Gábor. (Lusus Mundi. Synopsis mutationum notabiliorum aetate mea in Transylvania, et progressus vitae meae. Metamorphosis Transylvaniae (ez magyarúl]. CSEREI MIHÁLY Pótlékai és Megjegyzéseivel). Pest 1863. X és 434 1. Monum. Script. XI. köt.

BRUTUS JÁNOS MIHÁLY magyar kir. történetíró MAGYAR HISTÓRIÁJA 1190-1552. A m. kir. egyetemi könyvtár eredeti kéziratából, a szerző életével közli Toldy Ferenc z. I. KÖT. Második Ulászló ország. lata, hasonmással. Pest 1863. CIX és 461 l. II. KÖT. Második Lajos trónra léptétöl 1537-ig. Pest 1867. IX és 493. 1. III. KÖT. 1537-1552. Brutus elveszett XIV–XX. könyveinek töredékei 1571-ig, és Magyarokhoz írt Levelei (sajtó alatt). Monum. Script. XII. XIII. XIV. köl.

KÉS MÁRKI TÖKÖLY IMRE NAPLÓJA 1093–94. évekből. Az eredeti kéziratból közli Nagy Ivá n. Pest 1863. VIII és 701 lap. Monum. Script. XV. köt.

GHYMESI FORGÁCH FERENCZ nagyváradi püspök MAGYAR. HISTÓRIÁJA 1510—1572. Forgách Simon és Ist v á nfi Miklós Jegyzéseikkel együtt. A lig. Eszterházy-féle kéziratból közli Majer Fidél; bévezette Toldy Ferenc z. Pest 1866. LXXXVIII és 555 1. — Monum. Script. XVI. köt.

BARONYAI DECSI JÁNOS MAGYAR HISTÓRIÁJA 1592--1593, A szerző életével közli Toldy Ferenc z. Pest 1856. LXXX és 328 1. Monum. Script. XVII. köt.

KÉSMÁRKI TÖKÖLY IMRE NAPLÓJA 1676 - 78 évekből. Közli Torm a Károly. Pest 1866. XII és 199 1. Monum. Scrip. XVIII. köt.

KÉSMÁRKI TÖKÖLY IMRE NAPLÓJA 1689. évből; ugyanennek Leveleskönyve 1694; Dobai Zsigmond Naplója 1686; Sándor Gáspár, Bay Mihály és András, meg Balogh László Naplóik 1694-ből. Közli Thaly Kálin á n. (Sajtó alatt).

Sajtókészen : Kritobulosz, az utolsó byzanti történetirótól II. Mehemet Élete, görögül és magyarúl, 2 köt. Dethier Károly és Szabó Károlytól; Şzcunoskog Istrón fenmaradt Történeti Munkái, 3 köt. Tolly Fereucztől. MONUMENTA

HUNGARIAE HISTORICA.

SCRIPTORES

XIX.

2. Császár Vihti

könyveiből

MONUMENTA HUNGARIAE HISTORICA,

MAGYAR

TÖRTÉNELMI EMLÉKEK.

KIAD JA

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADEMIA

TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA,

MÁSODIK OSZTÁLY: ÍRÓK.

19

TIZENKILENCZEDIK KÖTET.

PEST, 1868.
BERGER FERDINAND MAGYAR AKAD, KÖNYVÁRUSNÁL.

VERANCSICS ANTAL

M. KIR. HELYTARTÓ, ESZTERGOMI ÉRSEK

ÖSSZES MUNKÁI.

1

K Ö Z LIK

SZALAY LÁSZLÓ ÉS WENZEL GUSZTÁV,

N. AKAD. R. TAGOK.

gle.
NYOLCZADIK KÖTET.

VEGYES LEVELEK.

1559—1562.

PEST, 1868.
EGGENBERGER FERDINAND MAGYAR AKAD. KÖNYVÁKUSNÁL.

TTI NEW YORK PUSTIBRARY

3528214

ASTCI, LINAY AND TILDEN TOUNDATIONS

R 1928 L

Nyoni ateli Emich Gusztáv, magyar akad. nyomdásznál. Pest, 1868

« ÖncekiDevam »